ATASYNYŇ OGLY

Tomsuň jöwzaly gününde ýagşyň jybarlap ýagmagy geň görülmedi. Ýöne onuň soňunyň sil-suwa ýazmagy welin köpleri haýran galdyrdy. Şammy ýagyş suwuna mazaly ezilipdi, üst-başy öl ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 471 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ÖZÜÑ GORA

Pullanamda eselmekden,
Eziz Allam özűñ gora.
Mundan artyk peselmekden,
Eziz Allam özűñ gora.

Bar űmzűgim bolsun dogra,
Asyl çäre bolmaz egrä,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 443 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Welläýew

GARRY ENEMIŇ SYGRY

Garry enem ýogalanda togsan alty ýaşynyň içindedi. Ýöne ol aňsat-aňsat özüniň garranlygyny bildirmezdi, gaty daýawdy. Bir görseň, tamdyra çörek ýapyp oturandyr, bir görse ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 516 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

KÖPRI 

Amaşanyň oýundaky ol köpri,
Daşdan görseň, göýä äpet minara.
Birleşdirip sagy bilen soluny,
Gupba ýaly bezeg berýär kenara.

Göterýär göwsünden goşa süt ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 431 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

BIZ NÄMEDEN GORKDUK?

Eşek münüp daga gezelenje gitmegiň hem, açyk sährada dynç almagyň hem  hezili bardy. Ýöne ol gaty bir kakamyň aýdyşy ýaly däldi. Gaýdyşyn eşekler hökman “ýük ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 396 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ILKINJI  SAPAK         

Obamyzyň ilerisindäki baýyrlykdan inen ýeriňde mes toprakly ekinçilik bar. Ýagyş suwlary owhukly-irili jaranlar arkaly akyp, bu ýere ýygnanýar. Ir bahara çenli oýt ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 451 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

JYNSY TERBIÝE: BILENE MAZA, BILMEDIGE JEZA

Ýetginjeklige girip ugran döwürlerim (15 ýyl mundan ozal), joralarym bilen ýetginjeklikde bolup geçýän üýtgeşmeler (aýbaşy, göwüsleriň ulalmagy, ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 2290 | Добавил: Raýdaş | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (4)

NURLY MEKANYM

Garaşsyzlyk açdy azatlyk ýolun,
Topragym oýandy, ilim oýandy.
Ýurdum geýdi erkinligiň lybasyn,
Indi meň mekanym gülzara döndi.

Ýüregmize ýazyp, erkin ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

Beýik Ýüpek ýolunyň taryhyndan

Beýik Ýüpek ýolunyň ugry taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylyp, biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir. Bu ýol diňe bir söwda ýoly bolman, eýsem, ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 577 | Добавил: Raýdaş | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Muhammedow

Taryhdan gözbaş alýan kadalar we kanunlar

Dünýä taryhynda öçmejek yz galdyran, ynsan kowmunyň baý medeni ojagynyň Watany we ägirt uly ösüşleriň merkezi bolan gadymy Türkmenistanyň ýerler ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 431 | Добавил: Raýdaş | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Maşarykow

JOMART WE HUSYT

Gadym zamanlarda bir daýhan kempiri we agtygy bilen ýaşapdyr. Ol sada, hoş göwün, zähmet çekmegi halaýan jepakeş adam eken. Ýer bejerip, ekin ekip gün-güzeranyny dolarmyş. ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 555 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

KIYAMET

Üç Gün Sonra…
Asırlar gibi gelen üç günün ardından akşam saatlerinde koğuşun büyük demir kapısı gıcırtıyla açıldı. Gardiyan Hayrettin ve yanında getirdiği temiz yüzlü, yaşl ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 488 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Günaý Gafur

GERBERA

Hava kararmak üzereydi. Çiçekçinin önüne park ettik aracımızı.
Olay Yeri İnceleme Şubesi’nin elemanları işlerini bitirmişler, çantalarını minibüse yerleştirmekle meşguldüle ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 455 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reha Awkyran

HEMIŞELIK ÝAZYLDYM

Darajykdy,
Ýeke otagdy jaýymyz,
Beýik däldi, pessejikdi, sadady.
Ýylda şonuň üçin bir jaýa göçmek –
Biziň üçin ýörelgedi, kadady.

Öň ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 489 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Begmyrat Ussaýew

GYŞDA

Ilkagşamky tozgalap ýagan gar görer göze ujypsyza bolup görnenem bolsa, töwerek-daşy galyň gara büräp ýetişen eken. Bu ir ertir belli boldy. Indi bu günem çagalar gary özlerine esasy ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 452 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

Daşary ýurt sosial setlerinde skifler barada

▶ İskitlər və Azərbaycan

Skifler-Onlar 7 esrin evvellerinden baslayaraq kimmer, iskit, sak tayfalari qedim Azerbaycan erazisine, On Asiy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 432 | Добавил: Нawеran | Дата: 29.01.2019 | Teswirler (0)