6 Mərhələdə kitab oxuma vərdişinə yiyələnməyin yolları

1. KİTAB SEÇİN

Ətrafınızda heç bir kitab yoxdursa, özünüzə “necə oxuyacam ki?” sualını verməyə başlayacaqsınız. Ən yaxş ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 367 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

İnci qədər təmizlik olsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir o da

Hələ uzun illər əvvəl dahi Nizami Gəncəvi tərəfindən qələmə alınan bu sətirlərlə hər birimiz yəqin ki dəfələrlə qa ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 431 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Haýýam Eýwazow

Əgər biz stomatologiyanın tarixindən danışmaq istəsək, gərək ilk öncə dişlərə qulluğun tarixinə nəzər salaq. İnsanların, dişlərinin qayğısına qalması hələ lap qədim zamanlara təsadüf etməsinə baxmayar ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 415 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jawid Ismailow

Quranın surələrinin, ayələrnin, kəlmələrinin və hərflərinin sayı

İslam alimlərinin Quranın ayə, kəlmə və hərflərinin ümümi sayı mövzusunda, daha dəqiq desək, Quranın yazılış uslubu, yəni, ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 479 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Müşfik Mehdibäýli

Rənglərin simvolikası çox qədim tarixə malikdir. Ta qədim zamanlardan insanlar “rənglərin dilini” oxumağa xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Bu isə miflərdə, xalq dastanlarında, nağıllarda, müxtəlif dini və ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 476 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Nigar Abbaszade

Milli.Az İlkin İzzətin tanınmış yazıçı-filosof Rövşən Abdullaoğlu ilə müsahibəsini təqdim edir:

- Əgər Allah yoxdursa, hər bir cinayət icazəli olurmu?

- Allaha möhkəm inam, ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 450 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ilkin Izzet

Türkmenistan Edebiyatı

* Türkmenler ancak 18. yüzyıldan sonra yazılı edebiyata geçebilmişlerdir. Onlar da yazılı edebiyattan önce destan, masal, atasözü, bilmece, türkü... alanında, konul ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 472 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Kırgızistan Türk Edebiyatı

* Çağdaş Kırgız edebiyatı, Çağatay edebiyatının bir devamı sayılır.
* Bu edebiyat; sözlü halk edebiyata olarak yaşayagelmiştir. Mit, efsane, destan, masa ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 468 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Kırım Türkleri Edebiyatı

* Kırım Hanlığı döneminde Osmanlı saray kültürüyle sıkı ilişkiler içinde olan Kırım'da klasik Türk edebiyatı paralelinde bir klasik edebiyat geleneği kurulmuştur. ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 378 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı

* Yunanistan'daki Türklerin yaşadığı bölgeye Batı Trakya, bu yörede Türklerin oluşturduğu edebiyata da Batı Trakya Türkleri Edebiyatı denilmektedir.
... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 409 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Kazan-Tatar Türkleri Edebiyatı

* Kültürel varlıklarını koruyarak yaşayan Kazan-Tatar Türkleri'nin edebiyatı, önceleri İslâmlık öncesinde ve sonrasında gelişen sözlü ve yazılı Türk edebiya ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 401 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Kazak Türkleri Edebiyatı

* Kazak Hanlığı 15. yüzyılın ikinci yansından sonra kurulmuştur. Kazaklar, bu dönemde Altınordu ve Timur Devletleri'nin dağılışı sırasında bu adla anılarak toparl ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 407 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Kıbrıs Türk Edebiyatı

* Kıbrıs'ın 1571'de Osmanlı topraklarına katılmasından sonra burada oluşan edebiyat bugün, Kıbrıs Türk edebiyatı olarak anılmaktadır.
* Adada, ilk örneklerind ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 391 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Özbekistan Türk Edebiyatı

* Türkçe'nin iki büyük kolundan birine (Çağatay Lehçesi'ne) bağlı olarak gelişen bugünkü Özbek edebiyatı Çağatay edebiyatının bir devamıdır.
* Özbeklerin ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 464 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Irak (Kerkük) Türkmenleri Edebiyatı

* Genelde Azeri lehçesine bağlı olan Irak Türkmenleri edebiyatında Doğu ve Güneydoğu ağız özellikleri de önemli ölçüde etkili olmuştur.
* Irak T ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 410 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Bulgaristan Türk(men)leri Edebiyatı

* Bulgaristan'daki Türk(men) edebiyatının geçmişi çok iyi araştırılmış değildir. Ancak, 15. yüzyıldan sonra buraya gelen Türkmen sanatçıların, çevreler ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 381 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

Azerbaycan Türk(men) Edebiyatı

* Batı Türkçesi adı verilen Oğuzca'nın bir kolu Anadolu (Türkiye) Türkçesi, diğer kolu Azeri Türkçesi'dir.
* 16. yüzyıla kadar bu iki kol ortak geçmi ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 420 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2019 | Teswirler (0)

ÜNJI

Ol beýnisine dolan pikirlerden elheder aldy. «Toba, toba» diýip, ýakasyna tüýkyrdi-de öz ýanyndan pikir öwürdi. ”Ýaşyň birçene baransoň, sähel zada biynjalyk bolýaň d ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 445 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ÇAKYLYK

Hallynyň toý çakygygyny alanymdan, uly höwes bilen ýol  şaýymy tutup başladym. Çärýek asyr bäri maşgala bagtyna guwanyp, onuň toýuny toýlaýan boýdaşymyň şatlygyna şärik bo ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 486 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TÖREMYRAT RAHMANGULY OGLY

Hormatly Prezidentimiz döwlet başyna geçen pursadyndan özgerişlikleri halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini düýpgöter gowulandyrmak, Türkmenistany ösen döwletleriň ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 824 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

TANYŞLYK

Ol awtobusdan düşdi-de, seýil bagyň içi bilen gönüläp, Sünbüllere tarap ugrady. Birdenem jorasynyň haty ýadyna düşdi. Ol hata ýene bir gezek göz gezdirdi-de, kagyzy iki eli bilen d ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 502 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ABDYLHEKIM GULMUHAMMEDOW

Türkmen edebiýatyny, folkloryny öwreniji hem toplaýjy A.Gulmuhammedowyň Milli golýazmalar institutynyň hazynasynda „Pylan bukjada toplan edebi-çeper gymmatlyk ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 619 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ALTYN GUPBA

Dürli köp çagalymaşgalada önüp-ösensoň, gaýyn öýüniň aglaklygyna birbada öwrenişip bilmedi. Ýogsam ol Nurlynyň biriniň ýalňyz perzendidigini bilmän duranokdy. Ol gelinlik d ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

PENJE AGALYÝEW

Halk hazynasyny toplamakda iň öndümli işlän mirasgärleriň biri Penje Agalyýewdir. Ol 1897-nji ýylda daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Ömrüniň köpüsini Ahal welaýatynyň Kaka et ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

«GYZYL GÜL» 

“Miras” radioýaýlymynda ýene-de şol şirin aýdym, Rejep Gylylowyň aýtmagynda "Gyzyl gül” ýaňlanyp başlady. Bagşynyň mylaýym owazy birbaş ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 579 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

MUHAMMET ATAŞOW

Halkymyzyň taryhyny, durmuşyny, meşgullanan kesp-kärlerini, däp-dessurlaryny, psihologiýasyny, isleg-arzuwlaryny, geljege bolan ynançlaryny, watançylyk, ynsanperwerlik duýgu ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

AMANGÜL KARRYÝEWA

Türkmen folklorynyň naýbaşy eseri “Göroglyny“ Kawkaz halklarynyň „Keroglusy“ bilen deňeşdirip uzak ýyllar iş alyp baran, bu ajaýyp eserleriň kökler ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ÖÇMEJEK ALOW

Men bu zatlary şol gezek saňa aýtjakdym. Arman, gözüm gözüňe düşende diýjek zatlarymyň  bary huşundan uçýar-da, sözläp bilmän durun onsoň. Ýogsam özümi ýitirer ýaly yşk od ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

AHMET AHUNDOW – GÜRGENLI

Belli edebiýatçy, ýazyjy türkmen folkloryny, edebiýatyny toplaýjy Ahmet Ahundow – Gürgenliniň 40-njy ýyllarda halkyň arasyndan toplan edebi-çeper mirasy ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 536 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DÜNÝÄNIÑ GÖWHERI

Radioda ýene-de şol ajaýyp, imrindiriji owaz ýaňlanyp başlady. Bagşynyň şirin owazyna eýelenen sözler ýüregime ýetdi:

Gözüm röwşen tapar gördügim saýy,
... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 522 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

MUHY BAGŞY

Halkyň ruhy gymmatlyklaryny aňzakly gyşda, tomsuň örküjinde ýurdumyzyň dürli-dürli künjeklerinden arman-irmän dilewar adamlaryň dillerinden ýazyp alan mirasgärler barada onlap-ýü ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 605 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

AKMUHAMMET AŞYROW

Akmuhammet Aşyrow türkmen sazly folkloryny öwrenmekde irginsiz işlän alymlaryň biridir. Ol 1956-njy ýylda Çärjew (Türkmenabat) pedagogik (mugallymçylyk) institutynyň türkm ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 502 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

YŞK MÜLKÜNDE

Mähek sapaklaryna taýýarlanmak üçin depderini açandan, onuň içinden bir bölejik kagyz gaýyp düşdi. Mähek kagyzy ýerden galdyrdy-da ony gaýta-gaýta okady. Ol bu hatyň nireden de ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 443 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ALTY KULYÝEW

TYA-nyň Milli golýazmalar institutynyň gymmatly hazynasyna asyrlarboýy ýygnalyp, häli-häzire çenli-de bukjalarda öwrenilip ýetişilmedik edebi-çeper eserler olary ýygnamakda uly ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 482 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

PURSATLAR

Ömrüňi böleklere bölüp, geçen ýoluňa ser salanyňda bir pursat ol ýyldyrym çaltlygynda geçen ýaly göňrünse, başga bir pursatda onuň aňyrsyna göz ýetenok. Şol pursata dolananyňda nä ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 429 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

KERIM OSMANOW

Halkyň arasyndan edebi mirasymyzy toplamakda ýadawsyz işläp, juda köp iş eden mirasgärleriň biri-de Kerim Osmanowdyr. Kerim Osmanowyň toplan edebi çeper eserleri (olaryň köpüs ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 682 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ÖLÜMÜN KOKUSU

“Kim bu manyak?!”
Emin’in sarı olay yeri bandıyla çevrilmiş alan içerisinde gördükleri tam bir vahşetti. Adeta kesik izleriyle dolu çıplak bir kadın cesedi büyük bir ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 502 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serkan Ertem

Süleýman ÖWEZOW

Süleýman Öwezow, mirasgär şahyr, pedagog.

S.Öwezow 1941-nji ýylyñ 4-nji sentýabrynda Balkan welaýatynyñ Magtymguly (öñki Garrygala) etrabynyñ Kürüždeý obasynda dogul ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Öwezow

MIHAIL SWETLOW

Mihail Arkadýewiç Şeýnkman (edebi tahallusy: Swetlow), tanymal rus sowet şahyry, kyssaçy, dramaturg, harby žurnalist, Lenin baýragynyñ laureaty, sosialistik realizm meto ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 491 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Swetlow

ÝAROSLAW SMELÝAKOW

Ýaroslaw Wasilýewiç Smelýakow (Cмеляков Ярослав Васильевич), tanymal rus şahyry, terjimeçi, edebi tankytçy, SSSR-iñ Döwlet Baýragynyñ laurety (1967).

Ý.Smelý ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 431 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýaroslaw Smelýakow

ŞAHYR SEÝITMYRAT GELDIÝEW BILEN SÖHBET

Seýitmyrat Geldiýew 1980-nji ýylyň 18-nji iýunynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Babadaýhan daýhan birleşiginde dogulýar. 2013-nji ýylda Magtymguly ... Doly oka»

Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 794 | Добавил: Нawеran | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Güller Ataýewa

BENI KIM ÖLDÜRECEK?

İşler, son haftalarda çok yorucu oluyordu. Günde en az üç iş çıkıyor ve ben bazen tahsilini tamamlamaya çalışan bir tıp talebesi gibi kadavra üzerinde çalışıyordum. On ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 423 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Uluýurt

MUHTEREM VATANDAŞLAR

Geçenlerde henüz odalarını dolduramadığımız evimizin küçük mü küçük bir odasına koltuk alalım dedik eşimle beraber. Çıktık yola bakınıyoruz mağaza mağaza. Haklı olara ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 480 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

BIR ÇIN HIKAYESI

Aziz Nesin, bırakın bu memlekete, dünyaya gelmiş en cesur, en zeki, en özgürlükçü insanlardan biri. Hikayeleri çok meşhurdu ülkemizin insanı okurken! Hatta birçoğunu takm ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 522 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

ÖLÜM BESTESİ

Arkasından yaklaşıp elindeki sopayla yere serdiği adamın hemen üzerine atılmış, boğazına yapışmıştı gecenin karanlığında. Aylardır, ona kabus yaşatan bu adamı arıyordu; Bodru ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 461 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ulaş Özkan

KIM ÖLMELI?!. / dedektif hikaye

“On, dokuz, sekiz, yedi… Geri sayım, kutlama kucaklaşmaları, uçuşan konfetiler, sarmaş dolaş izlenen havai fişek gösterisi… Ne sahteydi, ne sahtesiniz. Bun ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 493 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

GÜNLERDEN ÖLÜM

Gecenin bir yarısı yatağımda hoplayarak uyandım. Çığlıklar… Kafam üst ranzanın demirine çarpmasaydı tüm bu seslerin berbat bir kâbusa ait olduğunu sanabilirdim. Ama gerçekt ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 456 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Günaý Gafur

AVCI / dedektif hikaye

Bu gece ava çıkmak için her şey sanki bana hizmet ediyor. Hava oldukça kasvetli ve gök gürültüleri eşliğinde tüm dehşetini bu kirli dünyanın üzerine yağmur olarak b ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 458 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn

ONU BIZ ÖLDÜRDÜK / dedektif hikaye

Bak ölümü gör, şimdi sana anlatacaklarımı kimseye anlatma. Biliyorsun, şu hayatta senden daha fazla güvendiğim kimsem yok. Benim için kalkıp ta Norveç’t ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 452 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

KORKU / dedektif hikaye

Her gece olduğu gibi bu gece de kâbuslarımla buluşmamak için uyumaya direniyorum. Salondaki televizyondan gelen kahkahalar odamın duvarlarına çarparken ben yatağım ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 509 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn

■ Yazarların sevdiği Aziz Nesin öyküleri

Aziz Nesin 99 yaşında. Sezen Aksu, Ahmet Ümit, Orhan Pamuk, Sırrı Süreyya Önder ve Müjdat Gezen gibi birçok ünlü isme hiciv ustasının en sevdik ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 428 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gökçe Aýtulu, Zeýnep Miraç

KÜÇÜK SIR / detektif hikaye

Komiser Ahmet arazide yatan genç kızın yanına ürkerek yaklaştı. Eline doğan bu kız çocuğu hayatının baharında vahşice öldürülmüştü. Küçük kasabalarında böylesi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 503 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn