TÜRKMENISTANLY ÝAŞLARYŇ "ÇYRAÇYLAŞMAK" PROSESI

"Türkmen ýaşlary" diýlende kimler göz öňüňize gelýär? Akylly-başly, edep-terbiýeli nesillermi ýa-da köçelerdäki çyraçylar?

"Çyr ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 566 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (7) | Теги: Leýli Annageldiýewa

MOBIL TELEFONLAR ALSGEÝMERING KESELINIŇ DÖREMEGINE ITERGI BERIP BILÝÄRLER.

Amerikan lukmançylyk assosiasiýasynyň alymlarynyň geçiren barlaglary mobil telefonlardan çykýan şöhlelenmeleriň ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 474 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0)

INTIZAR  GÖZLER              

Ömrüniň köp bölegini obada geçiren enem Orazbike mähriban zenandy, süýji sözlidi. Agtyklaryna guwanardy, olara mähir bilen garardy. Onuň kimdir birine gatyrg ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 419 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

KAYIP ARANIYOR

Dııııt dııııt…dıııt dıııt…dıııt dıııt…

Halacığım, nerelerdesin? Vatsapa niye cevap vermiyorsun?
….
Halacım orada mısın?
….
Artık ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 434 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejwa Esen

TÄZE KITAP

▶ "SERGEÝ KIROW JENAÝATY"

1934-nji ýylyñ 1-nji dekabrynda Bütinsoýuz Kommunistik partiýasynyñ Leningrad şäher komitetiniñ birinji sekretary Sergeý Mironowiç Kir ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Grower Furr

Aýratyn tabşyryk / front wakasy

Amandurdy Myşşykow Beýik Watançylyk urşy tamamlanandan soňra dogduk mekany Bereket şäherine (öňki Gazanjyk raýony) dolanyp gelýär. Suw üpjünçilik edarasynd ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 517 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

GOŇURJA  - PIŞIKLERIŇ HOSSARY

Aşgabatly köne tanşym, Jumadurdy Esenow tüýs köpçüligiň adamy. Ata-babalarymyzyň bize miras goýan pähim-parasatlaryny gowy bilýär. Geçmişden gür berse-de, hä ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 438 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BAGTYNY SERHETDEN TAPAN

Bu gün ol göni öýe gaýtmagyň aladasyny etdi. Çünki, bu gün Mähri iş wagty tamamlanan dessine onuň çagalykdan bileje önüp-ösen jan ýaly jorasy hem goňşusy Jennet « ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 441 | Добавил: Raýdaş | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dünýägözel Çaryýewa

Ptolemeýiň kartasynda gadymy Margiananyň gözlegi

Öz döwrüniň geografiýa, astronomiýa we fizika ylymlary boýunça dünýä belli gadymy grek alymy Klawdiý Ptolemeý, takmynan, biziň eýýamymyzy ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 437 | Добавил: Durdyyewа | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Abdyrasulow

KANSER

■ Dikkat! Bu hikaye 18 yaşından küçükler için uygunsuz bilgi ve kelime içerebilir.

15 Eylül 2018, Suadiye Hamiyet Yüceses Sokağı’nın köşesindeki dedektiflik bürosu, İs ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 449 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tugba Turan

Hikaye: İlan | TİLDA VE DİĞERLERİ – Dedektif Hikayesi

Her şey bir ilan ile başladı. İlanda, bir süreliğine bir dedektiflik bürosuna bakmak üzere, araştırmacı, gözlem yeteneği yüksek, mera ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 471 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tugba Turan

PELSEPE

Ýürege hoş sözdür hem mähir gerek,
Dideleriň didarlara zar wagty.
Bilmedim, bir zad-a küýseýär ýürek,
Bü dünýäniň petiş wagty, dar wagty.

Hawa, b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 467 | Добавил: Garadag | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azymberdi Kakaýew

HÜŞGÄR BOL!

Gysylýaň, gyz, ol ýigidiň goltugna,
Onuň hossar boljagyny bilýäňmi?
Kimdigini saýgardyňmy?
Bildiňmi?
Seýil baga söýgi bilen gelýäňmi?
Belki, bu şeý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Begmyrat Ussaýew

SÖZSOŇY

Kökleri müňýyllyklara uzap gidýän baý taryhymyza we milli, medeni baýlyklarymyzy öz içine alýan ruhy gymmatlyklarymyza näçe çuňňur aralaşdygymyzça-da, ata-babalarymyzdan ýadygär gal ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 547 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ÇALARAN SAÇLAR

Bu oýunly durmuş,
Oýnalýan durmuş.
Az däl baky çümýän ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

ÜÇ ŞERTIŇ BOZULMAGY HAKYNDA HEKAÝAT

Habarlary rowaýat edijiler, eserleri gürrüň berijiler we durmuş hadysalaryny beýan edijiler şeýle hekaýat edipdirler:
Günlerde bir gün bir hatyn bi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 496 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

SALYH KIŞINIŇ DOGA-DILEGINIŇ BOZULMAGYNYŇ WAKASYNYŇ BEÝANY

Habarlary rowaýat edijiler, eserleri gürrüň berijiler we durmuş hadysalaryny beýan edijiler şeýle rowaýat edipdirler:
Hezret ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

TÄZE  GATYŞYKLY  ROWAÝAT

Bir gün toý tutuldy çarwa ýurdunda,
Türkmen toý geçirse –
Özüňe belli.
Gazan gaýnamaly agşama deňiç,
Aýdym aýdylmaly daňdana ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 452 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

ÜÇ DILEGIŇ PUÇ BOLMAGY HAKYNDA HEKAÝAT

Habarlary rowaýat edijiler, eserleri gürrüň berijiler we durmuş wakalaryny beýan edijiler şeýle hekaýat we şeýle rowaýat edipdirler. 
Beni ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 517 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ÖMÜR HAKDA NOWELLA

(Gulbaba bagyşlanýar)

Garaňkydy,
Tüm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

ÖLÜP DIRELEN HATYNYŇ BAŞDAN GEÇIREN WAKALARYNYŇ BEÝANY

Rowaýatçylar şeýle rowaýaty hekaýat edipdirler: 
Hezreti Isa pygamberiň zamanynda Beni Ysraýyl kowumynda bir ýigit bardy. O ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 540 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

MÖJEGIŇ ÖLÜMI

Bu bir rowaýatmy, 
Ýa-da bir tymsal,
Bilmedim, gez ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Begmyrat Ussaýew