10:08

Möjegiñ ölümi

MÖJEGIŇ ÖLÜMI

Bu bir rowaýatmy, 
Ýa-da bir tymsal,
Bilmedim, gezip ýör ilden-illere.
Gowy zat, bolmasa howaýy gürrüň,
Gelip ýetermidi biziň günlere.

Bir awçy ýaşapdyr gadym döwürde,
Bütin ömrün geçiripdir aw bilen.
Jülge-jülge söküp beýik daglary,
Telim – telim wakalara duş gelen.

Şir-peleňi dyrnagyndan tanapdyr,
Gözünden urupdyr uçan guşlaryň.
Gaýalary galkan edip özüne,
Awda geçiripdir ýaz-u-gyşlaryn.

Awçyny hemişe oýlandyrypdyr,
Gaýta-gaýta gabat gelen bir waka.
Bu ýagdaýa duş gelipdir ýaşuly,
Derelerde eşek münüp barýarka.

Aňsa birden möjek baryn golaýda,
Eşek sakga durar eken şo bada.
Synçgylap,
Depgiläp eşegin awçy,
Galgytsa-da şaldyryny howada.

Eşek butnamandyr,
Awçy geň galyp,
Mäkäm barlag eden ençeme sapar.
Işiň anygyna ýetensoň doly,
Ýaşuly şeýleräk netije tapan:

“Eşekleň taňrysy möjek ekeni,
Bilmeli her zady ýerli ýerinde”.
“Är gorkan ýerinden” diýlişi ýaly,
Bulam bek galypdyr awçyň serinde.

Aw şowly bolupdyr, ine, bir gezek,
Awçy möjek tutup, ony kaklapdyr.
Aýaklaryn güýlüp, 
Agzyny sarap,
Çal möjegi eşegine ýükläpdir.

Elbetde, eşegem çekendir ezýet,
Namys tikenleri batandyr tene.
Ýöne möjek ýokuş görüp,
Dem alman,
Az salymda öläýipdir, görsene!

Bu bir rowaýatmy,
Ýa-da bir tymsal.
Bilmedim,
Gezip ýör ilden-illere.
Ahwalaty gözi bilen görensoň,
Awçy söz tapmandyr yzyn diýere.

Begmyrat USSAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 484 | Добавил: Нawеran | Теги: Begmyrat Ussaýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Каменногрудый…» / Goşgular - 19.01.2023
Esgerlikden ýaňy geläýen günlem... / Goşgular - 06.01.2023
В горькую минуту / Goşgular - 07.02.2023
К богу / Goşgular - 31.01.2023
Тамара и певец её Шота Руставель / Goşgular - 12.02.2023
Самострел любви / Goşgular - 25.01.2023
Первый снег / Goşgular - 21.01.2023
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу…» / Goşgular - 02.01.2023
Başlyk hakynda ballada / Goşgular - 29.01.2023
«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Мylayym  
83
Behh... Ýazylyşy ýag ýaly diýsem, mazmuny hasam geň.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]