ALLAÝAR ÇÜRIÝEW
... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 918 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew

BILGIÇ

Oturylşygymyzyň gürrüňi, palçylyga, öňdengörüijilikdir welilige baryp ýetdi. Nostradamus, Wanga ýaly dünýä belli bilgiçleriň aýdanlaryndan eşidenlerimiz barada, rus teleýaýlymlarynda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 691 | Добавил: Şirhan | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (7) | Теги: Şirhan Allaberdiýew

Категория: Goşgular | Просмотров: 512 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ESGERIŇ ÝOLY

Ertekä öwrülen o ýowuz günler,
Geçmiş bolup görünse-de uzakda. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Begmyrat Ussaýew

Görogly eýýamynyň beýik serkerdeleri

1. Muhammet Togrul beg – 993 – 1063-nji ýyllarda ýaşan.

Seljuk türkmenleriň beýik soltanlygyny esaslandyryjy we onuň ilkinji soltany ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 581 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

6. Türkmenleriň XIV – XVI asyrlardaky
harby taryhy

Türkmenleriň we Türkmenistanyň taryhy üçin bu asyrlar rowaçly döwürleriň hem-de ýeňlişe sezewar bolmagyň ajysy çekilen döwürle ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 498 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

4. Mongol başybalyjylarynyň
Hindistanda we Kiçi Aziýada hereketleriniň şowsuzlyga uçramagy

Kiçi we Alynky Aziýada mesgen tutan türkmen taýpalary, şeýle hem Müsürdäki türkmenler haçlyl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 480 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

2. Oguz türkmenleriň jemgyýetiniň
harby we jemgyýetçilik düzümi

Täze eýýämyň ilkinji asyrlaryndan başlap, gadymy türkmen taýpalary dürli gatlaklara bölünip başlapdyr, jemgyýetde dürli ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 437 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GÖROGLY EÝÝAMY
(X – XVI asyrlar)

Şa bir alma iýse iliň bagyndan,
Agajy kökünden ýolar nökeri.
Bäş ýumurtga alyp, sütem etse han,
Müň towugy çişe düzer esgeri.< ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 469 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Gorkut ata eýýamynyň beýik serkerdeleri

1. Bilge han – 716 – 734-nji ýyllarda hökmürowan bolan.

Göktürkmenler soltanlygyny täzeden döretmekde uly orun eýeledi. Bilge han ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 491 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ÝÜZLENME 

“Şahyr ähli derdiň dermanyn bilýär.”
D.Aşyrowa.

“Şahyr ähli derdiň dermanyn bilýär.”
Hany, görkez meň derdimiň dermanyn!
Näd ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 439 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

WATANYN BEÝGELDIP, BEÝGELEN TÜRKMEN

Beýik Oguz handan gözbaşyny alan millet ýurdun söýüp, has meşhur bolan. Watanyny mukaddes saýypdyr türkmen. Goragyna baky taýyndyr türkmen. Gorkut ataň k ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 545 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmät Garly