09:55

Ýüzlenme

ÝÜZLENME 

“Şahyr ähli derdiň dermanyn bilýär.”
D.Aşyrowa.

“Şahyr ähli derdiň dermanyn bilýär.”
Hany, görkez meň derdimiň dermanyn!
Nädip şypa etjek, 
nädip üýtgetjek,
“Söýgi” atly beýik güýjüň permanyn?!

Ol güýç meni agyr derde uçratdy,
Kä düýrügýän, käte gerýän ganatym.
Mydam ýapyşýaryn kagyz-galama,
Kalbymdaky derdim gowzan halatym.

Şygyr ýazýan bu barlygyň şanyna,
Setirlerme ýerläp söýgi-yşkymy.
Ýene-de derdimi egisjek bolup,
Ýazypdyryn bu çaklaňja goşgymy.

Men şahyr däldirin, derde derman ýok,
Ýa-da men dowasyz bir hassamy ýa?
Hiç eglenmän gün yzyndan gün geçýär,
Şol melhemli günler alysdamy ýa?

“Şahyr ähli derdiň dermanyn bilýär” – 
Diýipsiň, ynamly hem-de örän pert.
Şahyr nirden dertleň dermanyn bilsin,
Şahyrlyk kesbiniň özi ahyry dert.

■ Görmeksiz gyza 

Utanma, eý, jenan, galdyrgyn başyň,
Sen öz-özüňdenem göwnüň geçirme.
Ok ýaly kirpikleň, ýaý ýaly gaşyň,
Bolmanda nä, umydyňy öçürme.

Sen nämä utanyp ýygrylyp ýörsüň,
Her kimiň alnynda garaşýar bagty.
Taparsyň menzilleň gatlaryn dörseň,
Bilýäň-ä munda ýok hiç zadyň nagty.

Ykbalyňa nälet okamaweri,
Dokuzy düzüwi tapmak juda kyn.
Ynsana sen, bolmak hökman däl peri,
Besdir, ak ýüregiň ýürege ýakyn.

Bir gün bagtyň çöken göwnüň göterer,
Düşer-de dideleň düýpsüz çuňlugna.
Ol şol ýerde bir zada göz ýetirer – 
Çuňlukda bagtynyň bukulandygyna.

Sebäp, dideleňde mähir joş urýar,
Durkuňda bir öýe ýetik gaýrat bar.
Arman, bagt bilen ykbal duşurýar,
Sen oňa ýetýänçäň sönme, gaýnap bar.

Çünki, seniň ýüregiň bar ajaýyp,
Onsoň seni söýmän bolarmyka heý.
Bu dünýede nika gaýyp, bagt gaýyp,
Bagt görke aldanmaýar adam deý...

***

Kalbyňy ynjytma hüýr kybap ynsan,
Ýöne bir kösäniň galar bu jany!
Lebiň baldyr, goýnuň ajaýyp bossan,
Sen Hudaýyň yhlas edip ýasany.

Özi haýran bolan keşbin beripdir,
Goýnuňda ýerläpdir jennetiň ýazyn.
Barça gözelligi rowa görüpdir,
Görküňe baglanyp, ýitirip özün.

Umyt yşy sönmäwersin pelteden,
Eý, eýjejik bägül, birden solaýma!
Bagta eýe çykjak bolýar öňýeten,
Belki seniň özüň bagt bolaýma!?

Başyň aşak salma, galdyrgyn bir gez,
Görküňden nurlansyn Gün bilen Aýam.
... Saňa ynsan ogly bagt berip bilmez,
Bagt bermegi unudansoň Hudaýam.

Azymberdi KAKAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Mende başga, sende başga... / Goşgular - 23.01.2023
Плач Ярославны / Goşgular - 05.01.2023
Самострел любви / Goşgular - 25.01.2023
Поэзия – бог / Goşgular - 31.01.2023
Утренняя прогулка / Goşgular - 13.02.2023
Unutdym / Goşgular - 08.01.2023
«Возможно ли? средь шумна круга…» / Goşgular - 27.01.2023
Ýitirdim! / Goşgular - 30.01.2023
Пьянюгину / Goşgular - 08.01.2023
«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]