ЯРТЫ-ГУЛОК И КОЛДУН ПОРХАН

Однажды утром мать и Ярты-гулок собрались идти в поле. Они выпили по полной пиале чая с чуреком, но на блюде оставалась ещё одна лепёшка и кусок овечьего сыру, и ... Doly oka»

Категория: Ertekiler | Просмотров: 423 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Туркменские сказки

ENE MÄHRI

Ikimiz şäheriň bäbekhanasynda tanyşypdyk. Şonda sen  halys ejizlän bolmaly. Üznüksiz agyrynyň arasynda maý tapyp, heniz ene bolmaga taýýar däldigiňi ýaňzytdyň. Meňem &nb ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 549 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

6. Türkmen taryhynyň eýýamlary

Saparmyrat Türkmenbaşy türkmen milletiniň taryhyny bäş sany uly eýýama böldi. Munuň özi sap taryhy däl-de, ruhy-taryhy bölünişikdir. Saparmyrat Türkmenbaşy Ru ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 612 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Osman ÖDE

HAKYDA GUŞY

Ol ýene öňki endigine görä ýola düşdi. Göwnüne ol keremli daglara barsa, ýüki ýeňläýjek ýalydy. Çünki her gezek şeýdip dünýä sygmadyk mahaly daglara gelerdi-de zaw-zaw bolup ýat ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 502 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TÜRKMENIÑ ÇYN-MAÇYNDAKY TARYHY ÇEŞMELERI

Türkmen halkynyň baý taryhy geçmişi barada asyrlaryň dowamynda dürli dillerde ummasyz köp ýazgylar toplanypdyr. Arap, pars, grek we hytaý çeşmeleri ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 616 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

SUW GYZY

Durdy balykçy her gün ir säher bilen mele atyny säpjedip, derýanyň kenaryna gelerdi. Bu gün bolsa ol mele atynyň ardyna gyzyny hem mündürüp, derýanyň şol  ýalpaklap akýan ýeri ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 605 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

SENIÑ MÄHRIÑ

Seniñ mähriñ gutarmajak ömürmi,
Ýa dogamy kalbymdaky duýgyma.
Meni ýalñyz galdyrsa-da bu ýyllar,
Sen jan berdiñ öçüp giden söýgime.

Söýgi sö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: Nurdan | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (6) | Теги: Bahargül Mejidowa

KÄTIP KEMALYÝETI

■ Soltan Sanjaryň  köşgünde döredilen al-Juweýniniň «Kätipleri kämilleşdirmegiň basgançaklary» atly eseri barada)
     
Döwlete ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 549 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

GUŞ DILI

Altyn güýzüň iň soňky günleridi. Howa mazaly çigräpdi. Öý-içeriniň hysyrdysyna başlamankam, açyk howadan dem almak üçin penjiräni açdym. Guşlaryň şadyýan sesi içerä doldy. Birselle ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 541 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TÜRKMENIÑ DAŞA ÝAZYLAN TARYHY

■ Göktürkmenleriň hat-ýazuw medeniýeti  barada söhbet

Asyl hünäri taryhçy bolan adamlar şindi kagyz ýüze çykmanka dürli taryhy ýazgylaryň deriniň, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 577 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

BUGDAÝLY MEÝDAN

Ol Gökderäni etekläp oturan bugdaýly meýdany höwes bilen synlap durşuna bu ýylky hasylyň ýüzüni gyzartmajakdygyna düşündi. Ol ýuwaşlyk bilen adaja öwüsýän şemalyň ugruna ygş ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TARYH YLMY WE TÜRKMEN TARYHY

1. Taryh – akyl we ýürek zerurlygy

Gadymy türkmen ruhy ýaşaýşynda kimiýa daşy diýen düşünje bar, kimiýanyň gudraty misi altyna öwrüp bilýänliginde ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 533 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Men serhetçi (oýlanma)

Men serhetçi. Watan üçin edilýän harby gullugyň iň mukaddes ýerinde – serhetde gulluk edýärin. Öz serhediniň asudalygyny maňa ynanany üçin men eziz Watana ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 461 | Добавил: Raýdaş | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow

Durmuşy, söýgini, ykbaly, adamlary, ölümi, dünýäni özüñçe görşüñ bolmaly. Ol ähli öten-geçenleriñkiden has ygtybarly. Öz görşüñ ajy, elendiriji bolsa-da, hakykydyr.
Sen kalbyñ ýaralaryny bitirj ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 456 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Akmyrat Şir

GEÇMIŞIÑ ŞÖHRATLY ÝAÑY ÝA-DA JELALEDDIN MEÑBURNUÑ GAHRYMANÇYLYGY HAKDA SÖHBET

Merdana halkymyzyň gadymy hem şöhratly taryhy, medeni mirasy, geçmişdäki beýik akyldarlaryň, söz ussatlarynyň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 556 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Tuwakow

MENIÑ ESGER OGLUM

Meniň esger oglum! Her gün saba säher al-şapagyň nurly şuglalary gadymy zemini öpeninde, sen tarapdan bize sary öwsüp gelýän ýellerden, owadan gijeleriň jümmüşinde ýyldy ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 508 | Добавил: Raýdaş | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sona Ilmuhammedowa

WATANA YBADAT

Watan diýip jana girýär bu ömür,
Aglanylsa, Watan üçin aglanýar.
Watan diýip gana girýär bu ömür,
Watan diýip jiger-bagyr daglanýar.

Watan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 444 | Добавил: Raýdaş | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Garkyn

TÜRKMENİSTAN ATASÖZLERİ

Ak gün ağartır, kara gün karartır.
Akıldan iyi zenginlik, sağlıktan kıymetli şey yoktur.
Ateşi karıştırırsan söner; komşunu rahatsız edersen göçer. < ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 428 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1)

Göktürk Kağanlığı Dönemine Ait Anıt Bulundu

Göktürk Kağanlığı dönemine ait, etrafı yazılı 14 sütun ile çevrilmiş anıt bulundu. Osaka Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi Tarih ve ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 439 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erdinç Tunçbilek

TÜRK’ÜN YAŞAMINDA KEÇİNİN ÖNEMİ

Dağlar; en zor yaşam şartlarının olduğu, ve zor yaşam şartlarında; dağlarda hayatın var olabileceğinin belgesidir…
Dağların, en zor şatlarda varlığı ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 468 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jengiz Alýylmaz, Ýylmaz Karahan

Altı Köşeli Yıldız ve Menorah

Musa ve halkı Mısır’dan çıktığında bu sembol hiç bir şekilde kullanılmıyordu! Mısır’da yapılan araştırmalarda MÖ.3.yy’dan daha eskiye gidemediler. İsrail’de ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 436 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Semra Baýraktar