KAKAMYÑ PILI

Ynha, biziň köçämiz. Oglanlykda oýnan ýerlerim. It duýgur bolýarmyş diýýärler. Şol çyn bolsa gerek. Öýümize ýetmänkäm, öňümden Alabaý ylgap çykdy. Güjükliginden öz ulaldan köpe ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 483 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

KEREMLI DAGLAR

Bäş-alty ýyllykda iş sapary bilen Köýtendaga gitdim. Meniň maksadym biraz wagt Gowurdakdaky kükürt käninde bolup, kükürdiň açyk usul bilen alnyşy barada gazete makala ýazmakd ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 440 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

Hydyr atanyň gözleginde 

Men Hydyr atany gözleýärin. Oňa duşsaň üç sany arzuwyňy bitirýärmişin.
Ol orta boýly, çuw-ak sakgally, sadalaç geýnen, güler ýüzli  garryja gojamyşy ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 572 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

LAGNAT SIÑEN

— Siz bu töwerekde öň bolup görüpmidiňiz? –diýip, Aşyr Gara aga ýüzlendi. 
— Bu Hydyr gören çölüň içinde meniň baryp görmedik ýerim az–azdyr. ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 536 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hemra ŞIR

KITAPHON

Ol kitaba gadyr goýýan kişidi. Her ýyl zähmet rugsadyna çykanda, uzak säherlere gidip, geň-taň kitaplary alyp gelerdi. Bu çykdajyly sapar üçin puly ýylboýy tygşytly ýaşap, öňünden ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 625 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

KYSMAT

Sen ýene-de tenhalygy halaýaň,
Nalaýaň sen aýra salan ykbaldan.
Hon-ha, seret, guşlar bolsa ala-ýaz,
Durnalaram uçup barýar asmandan.

Olar üçin serhedi ýok ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 533 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Ömür

Seljuk soltanlary we apbasly halypalary bilen bolan aragatnaşyklar

I Seljuk soltanlary bilen bolan gatnaşyklar

A. Soltan Mesgudyň wepatyndan soňra Atabeglik bilen Seljuk soltanlaryn ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 456 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reşit al-Jemili

MENIÑ DAÝYM SÜLEÝMAN

Hemmesi şondan başlandy. Obada gyzlaryň galyňyny göterip, ejemiň gaharyny getirdiler...

* * *

Agam gullugy gutaryp gelensoň, etrap merkezine gatnap, sür ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 468 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra ŞIR

I Şäheriň gurluşy

A. Etraplar.
B. Ýerler.
W. Mähelleler.
G. Meýdan.
D. Patyşalygyň howlusy. Ýe. Köçeler.

II Edaralar (guramalar).

A. Metjitler.
... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 460 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reşit al-Jemili

Abu Aly ibn Sinanyň öz perzendine beren nesihatlaryndan

■     Söz sözläniňde öz mertebäňi sakla.
■     Hemmäniň hak-hukugynyň birdigini ýadyňdan çykarma. ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 493 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Sina

Mosul Atabegliginde hökümdarlygyň we iş dolandyryşyň düzgünleri

I Mosuldaky Atabeg döwletinde hökümdarlygyň düzgünleri.

A. Atabeg.

B. Atabegiň orunbasary ýa-da galanyň dazda ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 460 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reşit al-Jemili

GADYMY KERWENSARAÝ

Daşarbat kerwensaraýy Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesiniň 12 kilometr demirgazygynda ýerleşýär. Balkan dagynyň günbatar jülgesindäki bu mekanyň  daş-töweregi ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 536 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

DAÝHAN WE GARASAR

Gadym zamanlarda bir daýhan ýaşapdyr. Ol bugdaý ekip güzeranyny dolaýar eken. Bu işde oňa kempiri hem gurbunyň ýetdiginden  ýardam edipdir.
Daýhan her ýyl bugdaý ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 504 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

PYHY AGANYŇ BEREKET DEGIŞMELERINDEN

Pyhy aga hassahana düşende tanyşlarynyň biri jaň edip onuň halyndan habar alýar.
-- Dörtdürin - diýip, Pyhy aga şol gün oňa jogap berýär. Aradan ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 562 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BARAN ÝERI ALA-ÝAZDY

■ Pyhy aga barada ýatlamalardan          

Öz durmuş ýoluňda käbir adamlar bilen setanda-seýrand ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 477 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

AÝAZBABANYŇ  TÄSIN SOWGADY
        
Ulularyň dogruçyllygyna çagalar şübhesiz garaýarlar. Ýöne beren wadaňy unutsaň sapýürek, ynanjaň çagalaryň kalby gyýylyp, ony uzak wagtlap unutmaýarla ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 434 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BEÝIK OGUZ-TÜRKMEN DÖWLETI
(VIII – IX asyrlar)

Göktürkmen döwleti synandan soň, X asyrda Oguz türkmen döwleti aýaga galyp ugrady. Oguz ady miladydan öňki III müňýyllykdan bäri g ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 651 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DUTARYÑ OWAZY

Şol gezekki gürrüň Ogulnaryň hakydasyndan çykmady. Otursa-tursa, onuň beýnisinde  şol sözlemler ýaňlandy durdy. Ogulnar onuň näme üçindigine düşünjek bolup, kän oýalandy. ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 485 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

GOŞA ÇYNAR

Her gün säher ukudan oýananymdan eýwana çykyp, goşa çynara salam bermek, soňam töweregiň gözelligini synlamak indi maňa adat bolup galypdyr. Ine, bu günem ýene eýwana çykdym. Goş ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 516 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TÜRKMENLERIŇ ABDALLAR DÖWLETI
(484–560-njy ýyllar)

Miladyň başlaryndaky döwürde, araplaryň Orta Aziýa gelmezinden öňki asyrlarynda ýurdumyzyň we halkymyzyň taryhynda abdallar gö ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 529 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DEÑIZ TOLKUNLARY

Ol çyrpynyp ýatan deňzi synlap oturyşyna aşyrym-aşyrym bolup gelýän ak tolkunlaryň oýnuny gözden salmazlyga çalyşýardy. Ho-ol aňyrdan, nirelerdendir bir ýerden, deňziň çuňl ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TÜRKMENLERIŇ GADYMY HOREZM (AFRIG) ŞALYGY
(III-VIII asyrlar)

Häzirki Türkmenistanyň demirgazyk etraplary Amyderýanyň iki kenaryndaky şäherler, galalar, obalar miladydan öňki asyrlarda ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 756 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

RYSGAL

Gelniniň agraýakdygyna garamazdan, onuň öý-içerä yhlasyny, goňşular bilen içgin gatnaşygyny görýän Döwranyňam dünýäsi giňedi. Ol gelnini synlap: “Şükür Hudaýa, täze jaý Gözele ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 466 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

3. Parfiýanyň soňky ykbaly

Parfiýa döwletiniň synmagy ýuwaş-ýuwaşdan II asyryň ahyrynda – III asyryň başlarynda bolup geçýär. Muňa üç sany hadysa güýçli täsir edipdir.
Birinji ý ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 500 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMENLERIŇ PARFIÝA ŞALYGY

(Miladydan öňki 247-nji we
miladynyň 227-nji ýyllary)

1. Parlaryň gelip çykyşy we Parfiýa
döwletiniň döremegi

Türkmenleriň Parfiýa şa ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 726 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

5. Goňur şäheriniň astanasy

Biz miladydan öňki II müňýyllykdaky taryhymyz hakynda gürrüň edenimizde, öwran-öwran «Marguş şalygy» diýen aňlatmany ulanýarys. Şeýle jümleden degişl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 546 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

4. Goňur şäheriniň binalary

Häzirki döwrümizden 4-3,5 müň ýyl ozalky heňňama şaýatlyk edýän ajaýyp binalar ata-babalarymyzyň durmuşyny töwerekleýin göz alnymyzda dikeldýärler. Biziň ýokarda ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 554 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMENLERIŇ MARGUŞ ŞALYGY
(Miladydan öňki II müňýyllyk)

1. Taryh kanunalaýyklygy

Taryhy gatlaklanma hadysasy iki zatda amal bolýar: taryhy wagtyň özünde hem-de milletiň taryh ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 596 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

EDENIÑ ALNYŇA...

Eltisiniñ gudaçylyk gürrüñi gyzza-gyzda gelende Aýsoltan kalbynda saklap ýören maksadynyñ ahyry amala aşjakdygyna begendi. Ýüreginde berç bolup galan ahmyryñ ýeñlejekdigine ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 577 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

7. Ýaňykent türkmeniň mirasydyr

a) Ýaňykendiň ilatynyň gan, antropologik we medeni degilşligi

Ýokarda aýdyşym ýaly, Günorta Türkmenistan, hususana ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

g) Heýkeller

Günorta Türkmenistanyň maddy medeniýetinde toýundan ýasalan kiçijik aýal heýkeljikleri aýratyn orun tutýar. Olar degişli döwürleriň ajaýyp medeni ýadygärlikleriniň hataryna gir ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 589 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

IKIÇÄK

Seniñ diwardaky suratyñ göýä  iň kiçijik hereketlerimi hem sypdyrmak islemeýän ýaly, giñ otagyñ ähli ýerinde meni yzarlap dur. Eýläk öwrülsemem, beýläk dolansamam, seniñ mährem ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 443 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

Ýaňykent döwletiniň ruhy durmuşy
a) Aý we Öküz

Biziň gadymy «Oguznamalarymyzda» Oguz hanyň enesiniň ady Aý han diýlip tutulýar. Şunuň bilen hem örän gadymy zamanlarda ežda ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 486 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

3. Ýaňykendiň ösen döwri

Miladydan öňki IV müňýyllygyň başynda, ýagny mundan bäş müň ýyl ozal Garrykent özüniň hemmetaraplaýyn ösüşi boýunça paýtagt şäherine öwrülýär. Ýaňykent adyny alýar. ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 493 | Добавил: Нawеran | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE