AÝMONJUK

O döwürler beýle bagtyýar durmuş bardyram öýtmezdik. Öz dünýämiz bilen başagaýdyk. Ýöne obamyzyň iň owadan gelni, hemmämiziň gelnejemiz, baýdak boýly Aksoltanyň boýnundaky köz ýaly ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 485 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

HUN TÜRKLERINDE EGITIM

Hunlar bozkırların atlı kavmi, Türk-Moğol kökenli, çok sayıda topluluğun bir araya gelmesiyle oluşan Orta Asya kökenli bir halktır. Tüm bu halklara ortak bir isimle t ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 397 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serwet Hali, Seljan Renjüzogullary

MUKAMYÑ GUDRATY

Özümden kiçi jigim gyzamyk çykaranda, men eýýäm ese-boýa galyp barýan gyzdym. Onuň sallançakdan sallanyp duran aýaklary çym-gyzyldy, özem tamdyr ýaly gyzyp, ýanar ot bolup ý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 430 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TELEFON

Maňa bu mowzugy açmagyma sebäp bolan zat, tötänlikde ýaş oglanlaryň biriniň elinde görüp oturan zady sebäp boldy. Dogrusy ol oglana ony telefonundan bozduryp aýyrtdym. Ýeri aýy ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 705 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (15)

GADYMY TÜRK(MEN)LERDE ASTRONOMIÝA

Türk(men)lerdeki astronomi çalışmalarına göz atacak olursak, erken dönem insan topluluklarında olduğu gibi, onlar da yıldızlara bakarak yön tayin etmeye ça ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Esin Kahýa

ÖÝLÄNÇI

Ynha, ýene-de birden öýlänçi geldi-de, dünýäni sil-suw etdi. Bahar ýagşy, onda-da öýlänçi göwünleri ýuwýar diýenleri çyn eken. Agras pikirlerden ýaňa dyňzap duran kalbym birden gül- ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 490 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

NURANALYK

Dünýä, durmuş hakyndaky pikirlere gark bolup oturyşyma seniň geleniňem, gümmürdedip saz çalyp başlanyňam duýmandyryn. Senem meniň pikire batyp oturyşymy duýan däl bolsaň gerek. Be ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 411 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

TÄZE ÝYL GIJESI

Gelin bolup, aňryňy bakyp otyrkaň ýanýoldaşyň bilen Aşgabat ýaly owadan şähere gezelenje gitmegiň nähili bagtdygyny bir bilsediňiz. Gaýynymyň eltisi meni çörege  ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 565 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

BU JENNETDIR

Sary öýmesini başyna çümre bürenip, tomsuň ýakyp-ýandyryp barýan jöwzasyndan dähedem-dessemläp barýan gelniň birmahalky tanşymdygyny soň bildim. Ol başyny galdyranda nazarymyz ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 506 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ARZYGÜL HANYM GELÝÄR...

Ýene-de endigime görä ir ikindin şähere gezelenje çykdym. Agşam çagynyň mylaýym howasyndan gursagymy dolduryp, dem alasym, ak şäherimiz Aşgabadyň gözelligine guwanas ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 438 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

SAHYPKYRAN

Gerek däl! 
Hiç wagt höwes etmändim 
Wezipä, 
                derejä, 
      &n ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 496 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

PEÝKERMELEK

Perzentsizlik dagyny çeke-çeke bagtyny küle çöken hasaplap ýören Jumanazar baýy göni dokuz ýyl diýlende Hajar gelin duýdansyz hoş habar bilen begendirdi oturyberdi. “Umy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 465 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

GEÇMIŞIÑ SERHETÇI SERKERDELERI «ÜÇ BEGLERI»

Şöhratly geçmişimizde ady äleme dolan beýik şahsyýetlerimiziň içinde, olaryň taryhyň dürli döwürlerinde guran döwletleriniň serhet çäkleriniň a ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 428 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Alparslan Baýramow

SENIÑ ÝAŞYÑDA

■ Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

Oguz türkmenleriniň beýik Hun döwletiniň hökümdary ( höküm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 693 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

GÖLGE / defektif hikaye

Ağaçlarla kaplı yolda o kadar hızla yürüyordu ki nefesi sıkışmıştı. Kalbi sanki göğüs kafesini yırtıp dışarı fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Tüm ağaçlar söz birl ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 426 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn

Birinji gün

…Ümür…
…Ikinji gatyň köçä garaýan penjiresinden hasam goýy görünýär. Baglaryň çür başyna çenli bürän dumanyň içinden duýdansyz zymdyrylyp çykýan ulaglar ýene-de okduryl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 529 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

…Oglanjygyň doglan gününde oňa, haşamly kapasa salnan bilbiljigi sowgat berdiler. Täze täsin güýmenjä oglanjyk heziller etdi.
-Ýakynda, zähmet rugsadyna çykyp, Saragtdaky gullukdaşymyňka myhman ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 503 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

…Eger-de “Älemiň her bir nokady onuň merkezidir.” diýen ýörgünli tymsal çyn bolsa onda, Ümmülmez älemiň hut göbeginde ýerleşýän Akdaşaýak obasynda Erkin atly bir bezzat oglanjyk ýaşaýar…

... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 537 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

GÜNDELIK

...Uruş gidýän ýurtlaň biri...
...Haraba bolup ýatan, ýykyk-ýumruk jaýlar.
Diwarlaň galyndysy hüýt gara bolup somalyşyp dur.
Nirä seretseň gara-köýük kerpiç ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 666 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

TÄSIN TARYHLY ADA

Taryhyň dürli döwürlerinde Gekateý, Girkan, Abeskun, Gypjak, Oguz, Gulzum, Derbent, Dehistan, Gilan, Teberistan, Kaspi we ş.m. ýüzden-de gowrak at bilen atlandyrylan goj ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 574 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Halmuhammet Hajyýew

AEROPORT

Biriniň gaharyny başgasyndan çykarmak nädogry hasap edilse-de, zyýany ýok, barybir, ýeňleýäň. Ötünç soraýarsyň gaýtmyşym edip. Ýa-da aeroporta gidersiň. Muňa degişlimi dälmi, parhy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 438 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýran Otuzow

■ Şükür elhamdülillah!

Nasıl olsa kimin kim olduğu
En sonunda biliniyor.
Bilmeden geçsek ne yapardık:
Şükür elhamdülillah!

Güzel güzel şeyleri
Görünce yürek ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 506 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

SERHETDÄKI TÄZE ÝYL

Ençeme ýylyň tejribeli serkerdesi hökmünde ykbalyny serhet goragyna bagyşlan Baky Täze ýylyň öňisyrasy gulluk zerurlygy bilen serhet birikmä gaýtmak üçin ýola şaýlanan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 488 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

ARASSA AHLAGYŃ BELGISI

Gadym zamanlarda bir matematik bolupdyr. Bir gün şägirtleriniň biri ondan matematiki nukdaýnazar arkaly adamlaryň gowy taraplaryny san belgileri bilen kesgitläp ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 608 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwletgeldi Hallygylyjow

BAGTYÑ ÝYLY

Bütin zemini şatlyga besläp gelen Täze ýylyň heýjany ähli törlere şatlyk paýlap gelişine Mylaýymlary hem toý saçagynyň başyna üýşürenem bolsa gyzyň ýüregindäki inçejik ünji on ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 438 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

Biziň arzuwlarymyz (Nowella)

...Ol ukudan oýananda, öýde hiç kim ýokdy, hemmeler işe, okuwa çykyp gidipdiler. Diwardaky uly sagadyň dilleri günorta nahar wagtynyň bolandygyny görkezýärdi. ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 499 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra Hudaýguly

Garda galan aýak yzlar (Şahyrana oýlanma)

Irden turup, penjiräni açdym, şobada-da onuň öňünde gur-gurlaşyp oturan iki sany gumry ganatlaryny pasyrdadyp, al-asmana göterildi. «Jan ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 447 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýnabat Ataýewa

Ýatkeşlik

Ýat – organizmiň maglumat saklamak we gerek wagty peýdalanmak üçin oňa salgylanmak ukyby. Häzirki döwürde tutuşlaýyn beýnini we bölekleýin ýadyň özüni öwrenmek üçin institutlar ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 766 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Saida Remezanowa

KITAP

Dekabryň aýaklaryna men ony gözledim.
Howa sowukdy, çapgyn şemal ýüzüňi daglap gelýärdi.
Men onda şol kitabyň bardygyny bilýärdim. Kitabyň onda bardygy adaty ukusyz gi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 440 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra Hudaýguly

Çalt we netijeli okamak endigi

Okamak – dünýäni açmak. Okamagy endik edinen adamyň öňünde çözülmejek matal, jogapsyz sowal bolmaýar. Çünki bu endik arkaly adamyň aňy kämilleşýär. ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 501 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Arazdurdy Aýtgeldiýew

Sport adalgasyna düşündiriş

* Sowal. Sport sözüniň gelip çykyşy barada näme aýdyp bolar?

* Jogap. Rus ýazyjysy we ensiklopediýaçysy Alekseý Mihelson (1836-1898) tarapyndan ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 467 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Apbaýew

Merw – Gündogaryň jenneti (taryhy ýazgylardan)

Merw diýlende «Merwi Şahyjana» düşü­nilýär. Manysy «Patyşanyň ruhy» diýmek­dir. Bu ýerde esasy Merw göz öňünde tutulýar. Ol Horasan şäherle ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 428 | Добавил: Raýdaş | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Adyl Teýmir

TESELLI

Adamsynyñ belli günleri geçýänçä, ile-güne çykman oturan Aýnuruñ soñam gőni işe diýip gidibermäge bogny ysmady. Oturdy-turdy, oýlandy-őlçerdi. Ahyry işden sykyp,őýde oturmaly diýen ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 497 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

Омонтурди Жонмуродов

* * *

Туғилдим шу заминда,
Олдим ернинг чоғини.
Менинг учун кенг очди —
Кенгликлар қучоғини.

Тоққа бориб, тоғ бўлдим,
Кура ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Amandurdy Janmyradow

HALYPA

Işden gelip dem-dynjymy alyp ýeişmänkäm, telafon jyňňyrdady. Trubkany gulagyma tutanymdan erkek adamynyň ýakymly sesi eşidildi.
- Sag-aman oturanmysyňyz.
- Şükür, Hudaýa. ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 478 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

Ўрозгули Аннаев (1946)

■ ЁДГОРЛИК ЁНИДА…

Бир она ёдгорлик пойига чўкди:    
Интизор кўзлари намли, армонли,
Дудоқлар титради, қуриб дармони,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazguly Annaýew

HÖWÜRTGE

Her gezek senden göwnüm galanda, şo-ol birmahalky waka hakydamda janlanýar. Ýadyňdamy, şo gezek biz maşgalamyz bolup, ak ýaýla gezelenje çykypdyk. Gül-gülälekli, goňurbaşly gollary ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

ÝÜREK SEDASY

Taşlap dünýäň gybatyny,
Gel, gaçaly alyslara.
Bolýar diňe sen bolsaň gyz,
Başga zat gerek däl maňa.

Gürleşeris içgin-içgin,
Derdinişi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 472 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (5) | Теги: Merdan Вabaýew