Edebiýat bossanynyň bilbilleri
    
Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda gadymy türkmen topragynyň dünýä ýa ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 482 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

MERTLIK MERTEBESI
    
Merdem ýigitler. Olar il-günüň guwanjy hem-de goragydyrlar. Iliň bagtam, baýlygam, şatlygam, gülküsem şolar. Her bir ýagdaýda-da olar halkyna ganat ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 453 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şähribossan Bäşimowa

Ýaşamak — sungat
    
Ýaşamak özboluşly bir sungat. Gowy ýaşamagy başarmak edil sungat eserini döreden ýaly gyzykly. Eseriň many-mazmuny utgaşanda, mowzugy jüpüne d ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Rahmet Gylyjow

Watan — ýaşaýşyň gözbaşy
    
Watan! Bu söz ýaýylyp ýatan giňişliklerden başga-da halkyň aýratynlyklaryny görkezýän gymmatlyklary — binagärlik, atçylyk, halyç ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 465 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

HAÝWAN-YNSAN ENE, ÄHLI ÝERDE ENEDIR!

Ol wagtlar men talypdym. Okuwdan şol gün ýadow gelip, öýüň düwmesini basdym. Gapy wagty bilen açylman soň, açaryň durýan ýerine seretdim. Görsem, g ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 549 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Mylaýym

BIR ENÄNIÑ KYSSASY

30 ýyl mundan öň,
Otly iýulyň,
Şady-horramlykda joşýan gijesi,
Sowujak meý bilen doly badalaň,
Ykbala şatlygy goşýan gijesi,
Janyna how ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 544 | Добавил: Мylayym | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

AKNABAT

Ymgyr çölüň jümmüşinde oýy penalap oturan obanyň çetinden giren “Ýagy gelýär”habary syrgyndan-syrgyna, öýden-öýe aýlanşyna Tagan çallaryň hem bosagasyna ýyldyrym çaltlyg ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa


"Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny
    
Ependi Gündo ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 623 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nasreddin Ependi

MUKADDESLIK

Tarypyň sözlärden ejiz men, ejiz
Dünýäniň diregi mähriban ene.
Duýmadym men mähir seňkiden eziz,
Kalbyňda egsilmez mähir bar ene.

Ene - Taňry ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 546 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 08.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Merdan Вabaýew