00:06

Şeýtel

ŞEÝTEL

Özgelere berşi ýaly kürümläp,
Pany bermese-de bagtdan paýym.
Aldap-ogşap,
Awlap garyp göwnümi
Görsün diýip öz najatyn,
                                                hara:ýyn
Gysymyma dinar gysdyran ýaly
Hernä, seni maña beripdir aklyk.
Ýogsa, meniñ duzy göge göterlip,
Ýyl geldikçe gurap barýan Araly
Ýada salyp duran gury hanama
Mähriñ guýulmazdy Jeýhun mysaly.
Eýse, meniñ kyrk ýamaly synama
Töweregmi gurşap duran ýeterlik
gyz-gelinleñ haýsy bolardy dowa?
Ýap-ýañy gursakda boý alan Wysal
Abşarylyp atasynyñ dulunda
Är üçin etse-de dynuwsyz doga,
Negözel ner ýigitlere at dakyp,
Garrap galşy ýaly bir ulugyzyñ,
Çüýräp galmalymy şo-ol öñki ýerde...
Beýtsek göýdülmezmi pelekde, ýerde
goýman seni apalaýan duýgulam...
Öýdülmezmi näme,
                                   illeñ göwnüne
Ýumruklap dünýämiñ penjiresini
Gapysyny depeleýän gaýgylañ
Atuw permanyny eşidip gara
kysmatyna nälet okap oturan
Bendini südürläp güllä düzensoñ,
Läşin çaýkellere şam edilen deý...
Anyk bu!
Oýlanyp tapylan zat däl,
Öñ ýaşan bolsamam seni tanaman
Häzir ýoklugyñda oñup bilmen teý.
Çünki sen kalbymda dikilen heýkel.
Tagzym, 
                 saña tagzym soñky deme çen
Eý, garyp göwnüme berilen şeýtel!..

Has TÜRKMEN.

Категория: Goşgular | Просмотров: 638 | Добавил: Нawеran | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 4.0/9
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Каменногрудый…» / Goşgular - 19.01.2023
Лиле Эфрон / Goşgular - 29.01.2023
Obam bilen hyýaly söhbet / Goşgular - 06.01.2023
К богу / Goşgular - 31.01.2023
Asman yrandy... / Goşgular - 03.02.2023
«Пошутила я – и другу слово молвила…» / Goşgular - 19.01.2023
Serimsal / Goşgular - 07.01.2023
Анне Ахматовой / Goşgular - 11.02.2023
«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023
Астроном и агроном, в гастрономе «Метроном» / Goşgular - 06.02.2023

Teswirleriň ählisi: 6
0
1 Gözel  
Şeýtel - eliaklyk bolaýmasa

0
2 Gumlygelin  
8
Eýse,meniñ kyrk ýamaly synama...

Beýle göwne ykbalyñ bagtdan eçilen bir çümmük şeýtelem bagtly bolmaga ýeter elbetde.

0
3 Мylayym  
83
Aýlawly-öwrümli täze sözlerden emele gelen her bir goşgusy tapmaça şahyryň. Oýuňa-pikiriňe gelmejek meňzetmeler we üýtgeşik sözleri bilen çuňlugyny yzarlap, manysyna ýetmek üçin, köp gaýtalap okamana mežbur edýä.

0
4 ahallydan  
6
Saýlap alýan temaň baryny näme üçin şolara bagyşlaýaň, özem soňky döwür şeýle sen

0
5 Raziýe_Soltan  
16
Indi asyl ozinize menzapsiniz yogsam garlawacdan son bu zeyilli gosgy doretmandiniz

0
6 Palitra  
199
+++

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]