11:59

Çalaran saçlar

ÇALARAN SAÇLAR

Bu oýunly durmuş,
Oýnalýan durmuş.
Az däl baky çümýän onuň ümrüne.
Deň bolanok hemmeleriň ykbaly
Bagt altyn çaýýar köpleň ömrüne.

Ine, ýarty göwre –
Çalaran saçlar!
Onuň aladasy diňe eklenji.
Göräýmäge, kemsiz, dünýäsi düzüw,
Ýok onda birjigem gaýgydyr ünji.

Aýaklaryn goýup Elbaň boýunda,
Gaýtsa-da maýypdygyn duýmandyr.
Bu gün ellisine ser uran adam,
Juwan ýaşda söýülmändir,
Söýmändir!

Hawa, ol henizem ýekeden – ýeke,
Ýygralykda geçýär bütin durmuşy!
Şeýle ýalňyzlykda içiň gepledip,
Hany, sen geçirjek bol-da bir gyşy!
Ol şeýdip geçirýär bütin durmuşy!

Meň söýgimi,
Seň söýgiňi goranda.
Söýgüsin, söýgülsin ýitirdi goja.
Ýene telim – telim ömürler üçin
Şonda şirin ömür çykypdy puja.

Bu gojany synlan wagtyň ýaýdanman,
Diýäýmek bor çalaja:
“Heý, beýle ömür-de çykarmy puja!
Her gülde, gunçada onuň ady bar.
... Meňem döredenlem,
Meňem zürýadym
Hem oňa, hem maňa bolsun ýadygär!”

Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Нawеran | Теги: Begmyrat Ussaýew | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Mynajat / Goşgular - 04.02.2023
Ýanyma gelýäň / Goşgular - 07.01.2023
Täze ýylyň iň ilkinji goşgusy / Goşgular - 03.01.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023
"Menem nalaç özgesine duşaryn..." / Goşgular - 19.01.2023
Kim ol? / Goşgular - 11.01.2023
Atlar, itler, eşekler / Goşgular - 12.02.2023
Ф.Е.Коршу / Goşgular - 11.01.2023
Два сонета / Goşgular - 23.01.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]