20:09

Nurly mekanym

NURLY MEKANYM

Garaşsyzlyk açdy azatlyk ýolun,
Topragym oýandy, ilim oýandy.
Ýurdum geýdi erkinligiň lybasyn,
Indi meň mekanym gülzara döndi.

Ýüregmize ýazyp, erkinlik adyn,
Göterýäs belende onuň şöhratyn.
Ýaşa, Garaşsyzlyk, baky erkinlik,
Egsilmez kuwwatyň, egsilmez  badyň.

Göreşlerde, ýeňişlerde, işlerde,
Erkinlik baş boldy Türkmenistana,
Elimizde ýaşyl tugum, baýdagym,
Şonuň bilen ýetdik beýik zamana.

Çalyp barýas, çalyp barýas belende,
Dostlugyň mukamyn,
Bagtyň mukamyn.
Lowurdap görünýär Günüň deňinde
Garaşsyz mekanym, nurly mekanym!

■ PARLA BELENTDE

        Sen şaýady boldyň şowly günleriň,
        Parla, ýaşyl tugum, parla belentde,
        Reňkin alyp, ýapraklaryň-gülleriň,
        Parla, ýaşyl tugum, parla belentde.

        Sen jandan ezizsiň eziz halkyma,
        Salkyn saýa salýaň altyn mülkime.
        Göller ýaraşyp dur gözel görküňe,
        Parla, ýaşyl tugum, parla belentde.

        Saýaňda döretdik kän seýil bagy,
        Sen biziň kalbymyz – ýüregmiz  bagly
        Halkymyň döreden şanly baýdagy,
        Parla, ýaşyl tugum, parla belentde.

        Baky öwser parahatlyk şemaly,
        Reňkiň lowurdaýar bahar mysaly,
        Seniň görküň – Watanymyň jemaly,
        Parla, ýaşyl tugum, parla belentde.

■ AÝLY AGŞAMYŇ SYRY

Juwanlar çykdylar aýly agşamda,
Emaý bilen aýak goşup bir – bire.
Ýaşlyga mynasyp agşam şemaly,
Zülpleri galgatdy ol zire – zire.

Aýly agşam söýgi bilen ýugrulan,
Arzuwlara,
Umytlara çeşmedi.
Gyz başyny ýigdiň gujagna goýup,
Uzyn saçlaryny örüp – çöşledi.

Aýly agşam ene ýabyň boýunda,
Suwa düşdi aşyklaryň suraty,
Daşdan gören synlap bir göwre diýdi,
Bu ajap sungaty,
Ajap sungaty.

Neneňsi ajaýyp günler geçendir,
Aşyklara şol pursata ýetmäge,
Hukuk berilmeýär hiç bir şahyra,
Şol pursaty kemter beýan etmäge.

Asuda agşamlar,
Aýly agşamlar!
Alkyşlaýan, taryplaýan köp sizi.
Megerem, sizsiňiz,
Ýok muňa şüwhäm
Arzuwly geljegiň altyn köprüsi.

■ ÝADYMDA DILBER
/ Aýdym 

Köp salam iberýän eziz obama,
Şol gara gözleriň ýadymda, dilber!
Aýlanaýyn kamatyňdan, boýuňdan,
Kereşme näzleriň ýadymda, dilber!

Bent edip bagladyň zülpüň taryna,
Arzylym, garaşgyn söwer ýaryňa,
Salam diýgin obadaşlaň baryna,
Mukamly sazlaryň ýadymda, dilber!

Ömürbaky aşygyň men, aşygyň,
Seniň bilen juwanlygym, ýaşlygym.
Güller içre güle – güle ýaşagyn,
Sapaly ýazlaryň ýadymda, dilber!

Ömrümiň bezegi, näzli dildarym,
Seňkidir dünýäde baýlygym – barym,
Bize gujak açýar şanly diýarym,
Şol beren sözleriň ýadymda, dilber!

Begmyrat USSAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Теги: Begmyrat Ussaýew | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
Süýnen ýyldyzym / Goşgular - 06.01.2023
Şygyr ekeni / Goşgular - 06.01.2023
"Gara syýa bilen ýazyldy..." / Goşgular - 03.01.2023
Gyş arzuwy / Goşgular - 16.01.2023
Поэзия – бог / Goşgular - 31.01.2023
Keýpsizlik / Goşgular - 06.01.2023
Ene / Goşgular - 10.02.2023
«Возможно ли? средь шумна круга…» / Goşgular - 27.01.2023
«К озеру вышла. Крут берег…» / Goşgular - 06.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]