10:38

Şonda serederin bulutdan ýere

ŞONDA SEREDERIN BULUTDAN ÝERE

Gün geler başymdan gider dumanlar,
Güne guraşy deý çygly ýapragyň.
Ýüregimi çişirip ýaşamakdan ýeg,
Ýene "sözüm" bolar güýçli ýaragym.

Gulak asman, syn ederin topraga,
Depäme asmanyň degen mahaly.
Ýüregimi hiç derde boýun etmerin,
Bize bir gün düşer Hudaý nazary.

Şonda Hudaýyma derdim aýdaryn,
Aýdaryn, niçiksi horluk çekenim.
Beýnimiň her pursat çäresizlikden,
Gynan wagty "bolsadylar" ekenim.

Ýagdaýyma düşüner, söýer Hudaýym,
Sebäbi kän meni ýerden äkidere.
Uçarys Hudaýly asmana tarap,
...Şonda serederin bulutdan ýere.

✍ AMANGÖZEL GURBANOWA
Категория: Goşgular | Просмотров: 523 | Добавил: ahallydan | Теги: Amangözel Gurbanowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
Из письма к В.П.Горчакову / Goşgular - 27.01.2023
Лиле Эфрон / Goşgular - 29.01.2023
Pyraga ýüzlenme / Goşgular - 08.01.2023
"Men şeýle bir goşgy okasym geldi..." / Goşgular - 21.01.2023
К богу / Goşgular - 31.01.2023
Obam bilen hyýaly söhbet / Goşgular - 06.01.2023
Asman yrandy... / Goşgular - 03.02.2023
Оссиан / Goşgular - 06.01.2023
Белой ночью / Goşgular - 06.02.2023

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 ahallydan  
6
Maňa ýarady sizem baha berin!!!

0
2 ahallydan  
6
@Has bellikleriň üçin minnetdar, ýöne meniñ pikirimçe awtor diňe "Hudaý" sözüni Alla diýip gözöňüne getirmän söwer ýaryny hem obrazlandyrýan bolmagy mümkin ahyry; başga-da awtoryň "Asmanyň depäme degen mahaly" diýýän setiri tersine goçme manyda alyndy, çünki "başym asmana ýetdi" "depämi göge diredim"... ýaly yzygider gaýtalanan meňzetmelerden okyjylar belki ýadandyrlar.

0
3 ahallydan  
6
Zenanyň ýoldaşy onuň ýerdäki Hudaýydyr düşünjäniň bardygyny senem menem has gowy bilýändiris onsanam Bu meňzetmeleri Omar Haýýamyň rubagylaryndaky "şerap, meýhana," ýaly pikirleri esasy meňzetmeleridir emma şol meňzetmeler şahyryň serhoşdygyny aňlatmandyr

0
4 ahallydan  
6
Şygyrýet dünýäsinde ähli zada göni düşünmegem dogrydyr ýöne gozgalýan ideýalaryň arka tarapam, ýagny ikinji ýüzüniňem bardygyny ýatlatmaga rugsat ediň.

0
5 ahallydan  
6
Hay zaňňar dawwa tapsaň şekere seredenogaý, gowy taraplaryna hem göz aýla how

0
6 Raziýe_Soltan  
16
Okuwcy vagtym yazyp pozan gosgularym yaly eken. Mena ile gorkezmane utanyp yakyp goyberipdim. Suwagt solary cykaryp menem bir halypa tapayjak ekenim. Ay bolyada berilmedik talanty basyp aljak bolmagyn manysy yokmyka diyyan.
Kitap okap birine menzejek bolup menzap bilmeyanlere howesjen diyip hem bolmazmyka diyyan.
Hazir beyle yazyjylar gaty kopelip gitdi yazyan zatlarynyzdan many gozlenmeli dal gosgy okalan mahaly ol yuze cykmaly.

0
7 Raziýe_Soltan  
16
Has aga bosuna wagt yitiryan sygyryet alemi diyyan adamyn bu yazgylary aklajak bolsynyn ozi bulardan zat cykmajagyny habar berenokmy?!.
Men dusunemok dogry zady aytmak kynmy siz mana su tayda bir many cykaryp berin...
yazylyan zatlarda hany many hany dusunje ayratynlygy bir gorsen owup cykya bir gorsen sogup name awtor her gun her hillo duyguny basdan geciryami...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]