« 1 2 ... 1093 1094 1095 1096 1097 ... 1289 1290 »

GARAGUM KANALY HAKDA

Bu kanalyň gurulmasynyň sebäbi hakdaky hakykaty men türkmen halkymyň bilmegini isleýärin. Bu kanalyň gurulmasynyň sebäbi türkmen halkynyň islegi boýunça däl, ýok, ol Tü ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 706 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ДОБЛЕСТНЫЙ ВОИН ~ ШИРАК

Туркменские легенды, свидетельствующие о многих исторических процессах прошлого, стали неотъемлемой частью духовного наследия народа. Великая степь сохранила для нас ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 550 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

ÝATLAMASY KYN GÜNLER
    
Şu ýyl hem Ýeňiş gününiň öňisyrasynda jemgyýetçilik guramalrynyň wekilleri giň otagda supralary ýazyp, bu dabaranyň iň arzyly myhmanlaryny tördä ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 483 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

JÜNEÝIT HANYŇ DÖWLETI
(1918 – 1920 ý.)

1917-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Petrogradda ýaragly gozgalaň bolýar. Şol günüň ertesi işçi we esger deputatlaryň Sowetleriniň Bütinrussiýa ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 510 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMENLERIŇ TÜRKMENSÄHRA DÖWLETI
(1924 – 1925 ý.)

Türkmensährada ýaşaýan türkmenler Eýranyň şasy Ryza şanyň zulumyna garşy baş göterdiler. Eýranyň Horasan, Astrabat welaýatlary ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 538 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ГЕОК-ТЕПЕ. 1881 Г.

После наступательных походов 60—70-х годов в Средней Азии были присоединены земли на огромных пространствах — от Каспийского моря до Тянь-Шаня и от Арал ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 480 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0)

CTO BEЛИКИЙ ПОЛКОВОДЦЕВ:

▶ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ

■ Сражения и победы

«Убедите солдат на деле, что вы о них вне боя отечески заботливы, что в бою - сила, и д ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 452 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dmitriý Suržik

GÖKTEPE ŞEHITLERINI UNUTMADIK

Ruslar Göktepe'yi ilk olarak 1879'da kuşattı. 2 yıl süren savaşın akabinde ciddi bir sonuç elde edemediler. Bunun üzerine Rus Çarı, Osmanlı Devletine karşı Ş ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 450 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0)

Dünýä belli asly ýewreý nemes ýazyjysy Frans Kafkanyñ "KILIT" romany hakynda gysgaça

(Eseriñ nemes dilindäki orginal ady: "Das Schloss", rusça: "Замок", türkçe: "Şato").

Eser ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 459 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Frans Kafka

2. ÝYLGYNLYKDA

Penji depderden ýyrtylan bir tagta kagyza iki-üç sany jümle ýazyp, aşagyna gol çekdi. Ol soňra kagyzyň «Merýem men seni söýýärin Penji» diýen ýazgydan başga ýerini ýyrtyp ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 534 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Akmyrat Şir

TÜRKMENLERIŇ ÖZBAŞDAK DÖWLETI
(1917 – 1919 ý.)

Ak patyşanyň hökümet başyndan aýrylmagy bilen ýurduň tabynlygyndaky ähli ýerlerde tolgunyşyklar başlandy. Halk özbaşdaklyk, garaşs ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 565 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Osman ÖDE

Muhammet şa gaçyp-gaçyp, Kaspi deňziniň günorta kenarlaryna golaý adam ýaşamaýan bir ada özüni atýar. W. W. Bartold ol adanyň kenar ýakasynda ýerleşen Abeskun şäheriniň golaýyndadygyny belläp, Aşyrada ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 553 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Türkmenistanyñ taryh kafedrasy

Masut Gaznaly bolan işe haýran galyp, ruhdan düşýär.
Türkmenler 1035-nji ýylyň tomsundaky Nusaýyň golaýynda gazanan ýeňşine özleride geň galypdyrlar. Emma olaryň üstünlikden başy aýlanmandyr, k ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 600 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Türkmenistanyñ taryh kafedrasy

“Eliňizdäki iş çälklendirilen wagtyň içinde ýerine ýetirilip, türkmen halkynyň geçmişi hakynda doly maglmaty özünde jemlänok. Munuň üçin birnäçe nesilleriň işlemegi zerur. Türkmen taryhy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 494 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Türkmenistanyñ taryh kafedrasy

TÜRKMEN HALKYNYŇ BAKNALYK ÝYLLARY
(1881 – 1991 ý.)

Taryhda ýedi yklymda şalyk süren türkmenler mongollardan soňky 800 ýylyň dowamynda ykdysady taýdan bir-birlerinden üzňe, syýas ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 723 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

Ymam Gazalynyň ogluna nesihatlary

- Oglum! Şu üç ybadatyňda hökmany suratda kalbyňy gorap sakla, aklyň we kalbyň başga ýerde bolmasyn! Ylaýta-da Kurany-Kerim okýarkaň, Rebbiňi zikir edýärkä ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 469 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Gazaly

Jelaleddin Horezmşa bilen mongollaryň arasyndaky söweş (taryhy ýazgylardan)
    
Horezm Soltany Jelaleddin Meňburny ibn Alaeddin Horezmşa kakasynyň esgerle­ri bilen G ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 493 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet ibn Wasyl

Fransuz korolynyň gulagyndan çeken Soltan Süleýman
   
Osmanly döwletiniň araçäkleri Ýewropanyň ortalaryna çenli uzanan “Ajaýyp Süleýman” döwrüniň Fransiýasynda &n ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0)

SAKIP SABANJYNYÑ SÖZLERI

•    Başgasyndan, aýratynam syýasatçydan medet hantama bolmaň.

•    Mynasyp ýanýoldaş saýlap bilmeýän adam öz oňarja ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 443 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sakip Sabanjy

ŞOR JÜMLELER

- Adamlar siziň deriňizi düşek edinýärler, biziňkiden bolsa telpek tikinýärler – diýip, goýun-a öwünýärmiş, geçi hem bu gyjyda kemsinýärmiş.

***
... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 562 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly