07:40

Biziñ illerde

BIZIÑ ILLERDE

Kesearkaçdyr oturymmyz — aslymyz,
Dowan diýmiş — çyn türkmeniň asly biz.
Gowşut hanyň, Gurban Durdyň nesli biz,
Aňryňy duýarlar biziň illerde.

Garrylar ýigdeler, ýaşlar goçalar,
Dili senalydyr seýit-hojalaň.
Elleri tesbili dana gojalar
Bir Haka uýarlar biziň illerde.

Ýoluň alyslygyn etmän bahana,
Myhman geliň Maru-Şahu-Jahana!
Şordepäň üzümi ýarar dahana,
Naz-nygmat iýerler biziň illerde.

Gezim etseň Çaşgyn, Pendi, Kişmany,
Egsilmezdir saçaklaryň aş-nany.
Ýakyn-ýady, dosty ýa-da duşmany
Sözlände duýarlar biziň illerde.

Gojukýap, Amanýap, Şorýap, Çarlakýap,
Burkazýap, Keseýap, Hanýap, Çepekýap.
Samsykýap, Akylýap, Tilkiýap, Akýap… —
Şeýle at goýarlar biziň illerde.

Kyrk çillede ýada salar ýazlary Ödenýazyň, Ýazgeldiniň sazlary.
Bugdaýreňk, maral gözli gyzlary
Ýigitler söýerler biziň illerde.

Barmagynda şorta sözüň sapagy
Çary Gurbangylyç, Ata Köpegiň.
Reňbe-reň öwüsýän Merw şapagyn
Taryhy saýarlar biziň illerde.

Ýakyndan-alysa gidip-gelişe,
Sarykmy, ärsary, teke, buluja…
Molla Töre ahun, Yzzat Gylyja
Çuň sarpa goýarlar biziň illerde.

Agzybir maşgala — "igmidir" "guly",
Parhyna ýeterler pes bilen ulyň.
"Şu mahal", "Şu wagt" bardyram welin,
"Şü pille" diýerler biziň illerde.

Atajan TAGANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 396 | Добавил: Мylayym | Теги: Atajan Tagan | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Осёл в уборе / басня / Goşgular - 14.02.2023
Сон весталки / Goşgular - 13.02.2023
«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
Как листья в осень / Goşgular - 06.01.2023
«Месяц серебряный смотрится в волны морские…» / Goşgular - 11.01.2023
Nätsem, ene? / Goşgular - 06.01.2023
М.Н.Коншиной / Goşgular - 13.02.2023
Gar ýagýar / Goşgular - 06.01.2023
Новогодняя / Goşgular - 15.01.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]