10:31

Göwne gelenlerden...

GÖWNE GELENLERDEN...

Iki minut gürleşip günboýy bagtly bolmakdyr yşk.

***

Bar bilen ýok şu ikisiniň arasyndadyr söýgi ''gel'' diýmäne şertler ýol bermez,''git'' diýmäne kalbyň...

***

Yşk namaz okamak ýalydyr niýet edensoň töwerege seredilmez...

***

Bir körüň bir kere ''sen gaty owadansyň'' diýmegidi yşk...

***

Ony hiç görmezlik başgasy bilen görmekden has gowydyr...

***

Siz bagtsyz wagty ýanyñyzda bolan erkek dünýäniñ iñ gowy kakasy bolar...

***

Sözüni geçiren erkek ýokdur aşyk bolan zenan bardyr...

***

Güýç erkege aýalyny ursyn diýip däl gorasyn diýip berildi...

***

Bir erkek diňe erbet aýala uçranda birnäçe aýal islär...

***

Erkegiň iň ahlaklysy bir aýala Allanyň amanady hökmünde garanydyr...

***

Gyz aglasa söýendir belki, ýöne erkek aglasa ol gyzy hiç kim, hiç haçan şol erkek ýaly söýüp bilmez...

***

Göwni aýran bolanyň çaýkap göreni köp bolar...

***

Senin bar ýeriňe men etiket goýaryn diýipsiň, unutma senin ol etiketiňe men bahaňy ýazaryn.

***

Sylag bolan ýerde gorky bolar emma gorky bolan ýerde hiç wagt sylag bolmaz.

***

Bir zenanyň soraglaryndan, gohlaryndan ýadamaň çünki çyrpynyşlarydyr onuň, zenan sesiz galsa gorkuň... çünki zenan dymsa ähli zat gutarar.

***

Zenanlar bilen uruş yglan etmäň... ýeňip bilersiňiz ýöne ony ýitirersiňiz...

***

Bir gyz size akylly gürläp başlasa biliň size bolan söýgüsi gutarandyr...

***

Bir zenan siziň bir gepiňizi ýyllaryň dowamynda saklap wagty gelende gerekli ýeriňize gowy otyrdyp bilýändir...

***

Bir zenanyň iň gowy wagty 30 ýaşdan soňdyr... Sebäbi häli ýaş we owadandyr iň gyzyklysy indi akmak däldir.

***

Söýgüden urgy alan zenanlary isleýşiňiz ýaly söýüp bilmersiňiz...

***

Käbir zenanlar şeyle ynamsyz welin ''seni kim söýmedide beýle bolduň?'' Diýesiň geler...
***
Категория: Sözler | Просмотров: 529 | Добавил: Raziýe_Soltan | Теги: Gülälek Begjanowa | Рейтинг: 4.0/4
Awtoryň başga makalalary

Sözler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Garaýolly  
27
Ajayyp sozler

0
2 Bagty Tekäýewa  
... zenan dymsa ähli zat gutarar...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]