11:08

Janym eken

JANYM EKEN

Jan kar-kara gelmeginçä,
Gadyr goýman hiç edenim.
Ýakyp dünýäñ ähli derdin,
Alowyndan çiş edenim.

Parça-parça ýolup etden,
Ol çişe düzdügim kebap.
Kimse mähre teşne bolup,
Sataşaýsa agzy kepäp.

Gandyryp öz gursagymyñ,
Mähir atly çeşmesinden.
Iñ soñunda gurap galan,
Şol teşneleñ etmişinden.

Iñ eziz zat janym eken,
Gadyr goýman hiç edenim.
Ýakyp dünýäñ ähli derdin,
Alowyndan çiş edenim.

Gyzylgül ANNAGYLYJOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Когда мы любим безотчётно…» / Goşgular - 10.02.2023
На смерть А.В.Дружинина / Goşgular - 19.01.2023
«Нет, не могу я видеть вас…» / Goşgular - 05.02.2023
Георгию Гребенщикову / Goşgular - 11.02.2023
Первый снег / Goşgular - 21.01.2023
Deprem Ağıtı / Goşgular - 13.02.2023
«И ночи и дни примелькались…» / Goşgular - 12.01.2023
«Август – астры…» / Goşgular - 07.02.2023
В вертепе / Goşgular - 01.02.2023
"Gökdepe mukamy" / goşgular toplumy / Goşgular - 12.01.2023

Teswirleriň ählisi: 12
0
1 Hаwеrаn  
245
Hakyky. Jandan sûyji zat yok.

0
2 Gumlygelin  
8
Ol jany aýamagyñ ýerine ýakmaly zada-da ýakýas,ýakmasyz zada-da.Ony hem ýakyp-ýakyp janyñda jan galmansoñ,has giç bilýär ekeniñ.

0
3 Hаwеrаn  
245
"Janyñ ýakma, däl-ä bagyr azapdan,
Derýa boýlap, düre, sadaba ýetmez".
(Baýram Jütdiýew)

1
4 Мylayym  
83
Ahyry düşünipsiň, Uýam? smile

0
5 Gumlygelin  
8
Mylaýym jan flower

0
6 Garaýolly  
27
Ajap shygyr

0
7 Adalat19  
3
Soňky şygyrlaň ýeňňe çalt akýan çeşmä meňzeýär...bilemok göwnümemi???

0
8 Gumlygelin  
8
Begli belki göwnüñedir jigim.

0
9 jumagylyjovao  
88
Ajaýyp goşgy. Elbetde, uýam,adama berilýän iň gymmatly zat jandyr. Adam çig süýt emendä, janyň amanatdygyny
bilse-de, ertirki günüň özi üçin dogjagyna dogmajagyna ynamy bolmasa-da, erte
üçin ýaşamagyny dowam edýär. Çünki,gowam bolsa erbedem bolsa adamyň
ýaradylyşyda bu. Onuň gymmadyna diňe şoňa agram düşende düşünýäň. Şondan soň
ony gerekli-gereksiz zatlar üçin ýakanyňa-da puşman edýäň.  Puşman etmäli, uýam,belki ony päk niýet bilenýakanymyz üçin Alla ýalkajakdyr bizi. Şeýle bolsunda. Allajan bilip ýa bilmän göwünlerine degen adamlarymyz bizden razy bolsunlar. Ýakynlarymyza aýdylmadyk ýagşy sözler galmasyn.

0
10 Hаwеrаn  
245
@jumagylyjowa, gelewer, saýtymyzy ýetim goýduñ näçe wagtlap sad

0
11 jumagylyjovao  
88
Geldim ine smile

0
12 Gumlygelin  
8
Ogulaman dogry aýtýañ uýam.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]