14:00

Jaýtygül

JAÝTYGÜL

Öñki gudasynam halys çökerip,
Towuk üten ýaly ütdi Jaýtygül.
Ikinji gyzynam arşa çykaryp,
Ýetjek maksadyna ýetdi Jaýtygül.

Düwünçekden doly jaýyñ tekjesi,
Keýpi kökje, ýeñil gopýar ökjesi
Köpelmeli diýip, gyzyñ bukjasy,
Jaýtaryp, bazara gitdi Jaýtygül.

"Hany-entek üzüm bişip süýjesin,
Pagtaçylar goý, sanasyn jüýjesin,
Guda boljak adam özün tijesin."
Diýip, kän pikirler etdi Jaýtygül.

Gelýän sawçylaryñ köpüsin kowup,
Gyzyn taryplady, özüni öwüp,
Ahyr bir sawçyny üstüne sowup,
Oñ daşyna torun atdy Jaýtygül.

Gudasynyñ öwrüp enter-pelegin,
Gözün gypyp, gorjan bolýar gulagyn,
Diýip, "Bar bergiñi bada tölegin".
Näçe diýseñ berke tutdy Jaýtygül.

Ýolboýy aýtdyryp aýdymy-sazy,
Maşyn bary geldi kesilmän yzy?
Gelnaljy gelmänkä gaçypdyr gyzy,
Gygyryp saçyny ütdi Jaýtygül.

Çary GURBANGYLYJOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Çary Gurbangylyjow | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
Ýanyma gelýäň / Goşgular - 07.01.2023
Goşgularym! / Goşgular - 06.01.2023
Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
Амалтея / Goşgular - 15.02.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023
Алмаз / Goşgular - 09.02.2023
«День идёт…» / Goşgular - 08.01.2023
Эпитафия Е.М.Олениной / Goşgular - 06.01.2023
В вертепе / Goşgular - 01.02.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 atashkammmm  
268
Xixixixixixixi gulup hezil etdimaii

0
2 Annagurban  
54
Waheý, oňam gelnanjy gelende gidişini diýsene

0
3 Мylayym  
83
Açgözlük her hal, Jaýtygül ýalylaryň gününe düşürjegi ikuçsyz. Ýöne gyzynyň hem Jaýtygülçe mekirligi bar eken. smile

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]