19:05

Rubagylar

RUBAGYLAR

“Onuň bolup ýörşi ýalňyş” diýdiler,
“Ýaňagyna şeýtan çalmyş” diýdiler,
“Ol öwüt-ündewe mätäçdi welin,
Emma gybat bilen başyn iýdiler.

***
Töwerek-daşymyz parahat, ümsüm,
Seniň gözleriňde meniň bar ünsüm,
Emma ýüregiňi bile-bilmedim
Perimiň, Arwahmyň? Aýt ahyr, kimsiň!?

***
Belent gaýalardan aşyp bolmaýar,
Bir erbet urgusyz çaşyp bolmaýar,
Kä aglap, kä gülüp menzil sökmedik,
Hiç haçan hiç zada aşyk bolmaýar,

***
Kelle gyzdy, gözün ýumup gürledi,
Töwerekde kim bar, kim ýok, görmedi,
Ýuwdunyp gözüni açan warsaky,
Gybatyn edýänni görüp derledi.

***
Oýanawer, gaflat ukuda ýatan,
Hor bolmaz topraga mährini gatan!
Her pursat ynsany bagtyýar etjek,
Şu mele toprakdyr – ol beýik Watan!

***
Ýaňy daň atypdy, Gün ýaşdy eýýäm,
“Muny görenme-de köp şükür” diýýän,
Wagtyň geçenine begenemok men,
Bu ajap dünýäni ýürekden söýýän!

***
Söýgi bardyr ýürekleriň ýagynda,
Ýürek ýagy erär yşkyň dagynda,
Ar-namysy goramaklyk hökmandyr,
Sebäp ol durandyr ýürek bagynda.

***
“Men neneň edeýin oňňut” diýýäň, dost,
“Öýümde iýmäge nan gyt” diýýäň, dost,
“Büreli törüňde düýrügip ýatma,
Ek, or!” diýsem, “Ol ýer eňňit” diýýäň, dost.

***
Dogry gardaş, aňsat däldir öýlenmek,
Ýöne nämä gerek saňa oýlanmak?!
Goňşy howludaky bagtyňy görmän,
Aýyp dälmi, uzaklarda aýlanmak?!

***
Kiçijek şöhratly men-menlik satdy,
Göwnün göge zyňyp, ýyldyzda gapdy.
Bir gün kelemenläp gaýdanda aşak,
Diýdiler: “Görgüli pälinden tapdy”.

***
Talaň salyp gyzyň bagy-bossanna,
Boş hyýalyň ýassyk edip ýassanma!
Bu durmuşda bihasap zat bolmaýar,
Haramlyk garagňy gapar, gyssanma.

***
Dana aýdar: “Dama-dama köl bolar”,
Şol damjalaň kesildigi nol bolar.
Bagryň ýere berip ýatmak howplydyr,
Çünki ýeriň özeninde öl bolar...

Azymberdi KAKAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 321 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 4.4/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Эпитафия себе заживо / Goşgular - 06.01.2023
«Сжала руки под тёмной вуалью…» / Goşgular - 08.01.2023
«Над синевой просторной дали…» / Goşgular - 30.01.2023
Ýer beriň sopulaň meýhanasyndan... / Goşgular - 01.01.2023
Песня / Goşgular - 08.02.2023
"Ýeriň titremeginiň sebäplerini..." / Goşgular - 12.02.2023
Стихи, сочиненные в день моего рождения / Goşgular - 27.01.2023
"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
Güýz gijesi. Noýabr / Goşgular - 30.01.2023
Gideňsoň / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Akjemal  
243
Her pursat ynsany bagtyýar etjek,
Şu mele toprakdyr - ol Eziz WATAN!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]