23:05

Magtymguly söwda buržuaziýasynyñ ideologymy?

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 277 | Добавил: Moderator | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Magtymgulyny öwreniş bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garadag  
128
Aýry-aýry döwürlerde düşürilen «Magtymguly», «Bagtyndan jyda düşen Pyragy» filmleri göz öňüme geldi. Hatda şol filmlerde hem taryhy faktlara däl-de awtorlaryň fantaziýasyna görä üýtgedilipdir. Elbetde, biz taryhçy däl, taryhy gyrasyndan görüp agzy uçuklap ýören adamlar.
Şu ýerde başga bir «akyldaryň» taryhy her halkyň öz fantaziýasyna görä döredilýär diýen sözi bijaý ynjalykdan gaçyrýar. Akyldaryň sözünde iki many bar, assarly aýdylan ýaly bolup dur.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]