13:48

Sowuk söz

SOWUK SÖZ

Böwsüp çykdyňmy sen, buzuň astyndan,
Ine, şu sowala jogap ýok, jogap.
Tene çümüp giren gyzgyn gülle-de,
Ten-janda soň-soňlar ynjalýar sowap.

Otly gülle girip, sowap ynjalsa,
Sowuk söz sen, tene girýäň buz bolup.
Dogry, gülle ýaly ynjalýaň senem,
Giren ýüregiňde sönmez ot goýup.

* * *

Geldiňiz, eziz dostlar,
Dar öýüm giňeltdiňiz.
Melhem gerek ýüregime,
Şatlyk bilen em etdiňiz.

Gitdiňiz, eziz dostlar,
Giň öýüm daraltdyňyz.
Mährim sowadymyka?!
Gelmäni azaltdyňyz.

Muhammetmyrat MEREDOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 104 | Добавил: Moderator | Теги: Muhammetmyrat Meredow | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garadag  
128
Ikinji goşgyny gowy gördüm.
Awtoryñ liriki gahrymany gaty üýtgeşik.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]