19:20

Sülçi / hekaýa

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 1191 | Добавил: Нawеran | Теги: Annatagan Nurgeldiýew | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Detektiw proza bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 gadambez1986  
335
Tuys uytgepip gurmak dowrunin detektif hekayasy. Men detektif hekayalary gowy goryarin emna Annatagam Nurgeldiyew hakda ilki nji gezek esidyan. Tan ysdyranynyz ucin Allayalkasyn! Yeneki hejayalry bilen tanysmak howesi doredi.

0
2 Bagabat  
43
Elbetde hekaýada özboluşly durmuşylyk bar. Ýöne çalaja. Onsoňam "raýon prokurorynyň sülçüsi" bolmaýar "raýon prokuraturasynyň sülçüsi" bolýar. Prokuror - bu wezipeli adam, prokuratura - bu edara. Ýene-de elbetde hekaýanyň ýazylan wagtynyň üstünden 30 ýyl geçirip, oňa: "eýle eken, beýle eken" diýen bolup oturmak, ýaşlar aýtmyşlaýyn "waňklyk" ýaly bolup görünýänem bolsa, Ahmet Magtymowiç - birhili juda "operetoçno-kartonnyý" bolupdyr. Mysal üçin: ýaňy işe başlan ýaş işgärden: "Hukuk organlarynda üýtgedip gurmagy nämeden başlardyñ?" diýip soramak...Dogry gelmän duran ýalymy birhili?!
Onsoňam şu jümle: "Men aýyplanýanyñ deslapky derñew işine sülçi bilen birlikde aklawjyny gatnaşdyrmagy teklip ederdim." - Bu nähili açyş?!
Meniň bilşimç-ä baryp-ha 1961-nji ýylyň 22-njidekabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Jenaýat prosessual kodeksi aklawjynyň jenaýat prosessiniň deslapky derňew tapgyryna-da, kazyýet seljerişi tapgyryna-da gatnaşmagynyň kadalaryny berkidýärdi. Şol kodeksem diňe bir hekaýanyň ýazylan wagty bolan 1988-1991-nji ýyllarynda däl-de, tä 2009-njy ýyla çenli hukuk giňişliginde hereket etdi. Dogry elbetde, hekaýadaky gozgalýan mesele aklawjynyň jenaýat iş ýöredişine "formalnyý" ýagny, kagyz ýüzünde gatnaşmagyny "üýtgedip gurmak" baradaky pikiri öňe sürmekden ybarat. Ýöne...
Aýdyljak bolunýan pikir, meseläni hemme tarapdan öwrenmezden howul-hara aýdylypdyr...
Gepiň kelte ýerem, Magtymguly atamyzyň: "...ilki özüňni düzetgil, özüňni düzedip, uly ile göz etgil" diýşi ýaly, öz-özümize nesihat berenimizde, öwrenmän bir zady ýazyp goýberibermelem dä...Kim bilýä, "jahan giňdir, çendan-da bilen-de bardyr"... biggrin

0
3 Bagabat  
43
Ýöne bu bellige garamazdan hekaýa özüneçekiji, wawwaly meseleleri hem gozgapdyr.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]