1 2 3 ... 10 11 »
KÜÝKI

Ganhora demir gapyny açmak kyn düşmedi. Daraklygyna basyp, içerik birinji äd ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 135 | Добавил: Moderator | Дата: 08.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ebru Çökmez

BIR SÖZE MÜŇ DOLLARDAN

Redaktoryň ady Uorren Juksdy. Boýy belent, barmaklary uzyn, bakyşy agras, saçy çalaryp başlan adamdy. Ol adatdakysy ýaly stolunda, häzirki wagtda moda bolan kostýum ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 286 | Добавил: Gurgencli | Дата: 05.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Lourens Blok

BU ADAM ÖLSE...

Agşamara Edgor Kraft Seradagdaky dördünji ýolda çapyşyga gatnaşýan “Garagöz” atly ata iki ýüz dollar ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 423 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Lourens Blok

SEÝILGÄHLERIŇ ÜZNÜKSIZLIGI

Bu kitaby okamaga ol birnäçe gün mundan ozal başlady. Gyssagly işler okamagyny kesmäge mejbur etdi we ol kitaby, gaýtadan diňe otluda, öýüne – mülküne gaýdyp ba ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 260 | Добавил: Bagabat | Дата: 31.08.2022 | Teswirler (1) | Теги: Hulio Kortasar

DETEKTIW TAPMAÇALAR

Mälim bolşy ýaly, edebiýatyň we sungatyň detektiw žanry, köple ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 599 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.08.2022 | Teswirler (7) | Теги: Serdar Ataýew

ÝOWUZ ÝALŇYŞLYK

Mister Uolter Bakster eýýäm köp ýyllar bäri detektiw romanlary okamak bilen gyzyklanýardy. Şol sebäplem, ol, öz daýysynyň ýoguna ýanmagy ýüregine düwende, dynnym ýalyjagam ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 522 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2021 | Teswirler (5) | Теги: Frederik Braun

7.

Nägadyr mürewwet kylyp, sylaşykly bolsa-da Geldi ketdäniň aýalyny azdyryp alany ýadyndan çykmadyk oba adamlary Ata Gandyma öz ýanlaryndan şübheli garaman duranokdylar. Şonuň üçin bolsa ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 527 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.01.2021 | Teswirler (1) | Теги: Hangeldi Garabaýew

5.

Ýarym gijä çenli Ata Gandymyň gözi çirim etmedi. Nädende Bossanyň kakasy bilen derdini paýlaşyp biljegi barada oýlanyp, pikir otarsa-da onuň tärini tapmady. Göwnüne bolmasa gyzyň atasy ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.01.2021 | Teswirler (0) | Теги: Hangeldi Garabaýew

3.

Şol gije Täjimiň gözi daňdana çenli çirim etmedi. Näme üçindir eden-goýanlaryny, başyndan geçirenlerini göz atuwyna getirip iki egnine agnady ýatdy. Şo barmana Ata kirtlen alnynda gaza ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 503 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.01.2021 | Teswirler (0) | Теги: Hangeldi Garabaýew

ATA GANDYMYŇ IŞLERI

"...Baş saglygny hakdan istär garny aç,
Bäşin tapan arzuw eder on bolsa."

(Magtymguly).

1.

Bu gün onuň keýpi çagd ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 662 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.01.2021 | Teswirler (2) | Теги: Hangeldi Garabaýew

ÝIGRIMI SEKIZINJI BAP

Ýeňşiň ýazky semestri başlapdy. Kontrol işleriniň aladasyndan öňünden dynan ýigit geçen ýarym ýylda-da, bu gezegem Aýperiniň kömegine mätäçlik çekmedi.
Ýeňşi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 469 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.09.2020 | Teswirler (1) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI ÝEDINJI BAP

Atanyň jenaýata baş urup, ele salnany baradaky habar Ýaýlym Abdyýewi atdan agdardy. Häli-häzir hiç kim ýagşydan-ýamandan zat diýmese-de, ýüzüni asyp gezdi, tanyş-u-nät ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 430 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI ALTYNJY BAP

Ýeňşiň ýene piwo zawodynda adaty iş günleri başlandy. Dynç alyşdan soňky ilkinji gün bijaý uzaga çekdi. Geçen hem gelejek gözüniň önünde salgym bolup gezekleşýärdi. H ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 571 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI BÄŞINJI BAP

Aýperi Ýeňşe garaşmadyk bolara çemeli. Süňňi bir zat syzýan-da bolsa, ozal açyk düşünişmändi. Geçen saparam şübhesini aýgyt etjek bolup synanyşdy, arman, amaty bolmady ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI DÖRDÜNJI BAP

Eli bagly Goç naçalnigiň kabinetine getirilende öz gözlerine özi ynanmady. Ynanmady. Balkyldap duran gözlerine ynanmady. Öz gözleri özüni heý beýle aldaýarmy? Eýsem, ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 415 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI ÜÇÜNJI BAP

Şu gün Ajap ejeden habar tutaýyn hem Aýperini göreýin diýen. Ýeňşiň Goç üstüni basdy. Ätmer-sätmer edip geldi-de, ýekedaban ýaly ýumrugyny stola gütületdi – Düz! – Eli ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 385 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 03.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI IKINJI BAP

Ajap eje pensiýa çykdy. Jumagülem birküç günden aýdypdy. Ajap eje onuň çişi bilen ýüňüne güýmendi. Ilki kynlyk bileň ördi, soň ugruny düzdi. «Boljak öz-ä» diýip göwnün ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 396 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMI BIRINJI BAP

– Şeýdip, ogurlanan puldan derek tapylmazmyka? Gidişi-gidiş bolaýarmyka? – diýip, Öwez Akyýew kabinetinde ikibaka gezmeledi. Adaty endigine eýerip, ullakan penjiräniň ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ÝIGRIMINJI BAP

Goç Ýeňşi öz ýanyna işe aldy. Ýöne oňa berlen buýruk wagtlaýyndy. Ýeňiş şofýoryň ýanynda kömekçi bolmalydy. Ýük düşürmeli-goýmaly, eltmeli-getirmelidi. Indi üçüsem bir ýer ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 414 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Teswirler (1) | Теги: Gowşut Şamyýew

ON DOKUZYNJY BAP

Aýperi öýde düzmelere güýmenip otyrka telefon jyňňyrdady. Bu eýýamlarda olara hiç kim jaň etmändi. Käte bir işden ejesini soraýmasalar, başga bir gelip-gidýänem, habar-h ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 02.09.2020 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew