17:07

Salam, Güýz

SALAM, GÜÝZ!

Salam, Güýz, sag-aman geldiňmi, gardaş?
Geliber, ne beýle ýaýdanyp dursuň?
Meniňem küýsegim, sen deýin syrdaş,
Gel, geç, iň arzyly myhmanym borsuň.

Hal-ahwal gowymy, ýagşymy tabyň?
A:rman gezip ýörmüň, bol hasyl paýlap.
Myhmanyňky üç gün-diýilýän däbiň,
Unut-da, boluber bizde, üç aýlap.

Küýsedim men, güýzüm, agras keşbiňi,
Gorkmanam durmadym görmerin öýdüp.
Alowladyp, öçüp barýan yşkymy,
Ýeneki ýyllar hem, gelip dur şeýdip.

Üýtgeşik täzelik ýok bora çemli,
Egniňde şol öňki, saryja possun.
Biraz gojalypsyň, gözleňňem gamly,
Gel, derdiňi paýlaş, meň bilen, dostum.

Derdinşeli,uzak-uzak gijeler,
Hem diňläýin, çalýan zaryn sazyňy.
Ýürek giňär, ylham alar, güýjalar,
Synlap köp garaşan, eziz güýzümi.

Indi görmen öýdüp, edipdim pikir.
Sen, gelipsiň gaýdyp, Hudaýa şükür.

Azat NURGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: shahyr1964 | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«О, я хочу безумно жить…» / Goşgular - 05.02.2023
Фаэтон / Goşgular - 13.02.2023
Çopantelpek / Goşgular - 06.01.2023
Годы в былом / Goşgular - 11.02.2023
Gideli gara daglara / degişme-goşgy / Goşgular - 04.02.2023
Ностальгия / Goşgular - 08.02.2023
"Когда на то нет божьего согласья…" / Goşgular - 12.01.2023
Men — Poeziýaň durnasy / Goşgular - 06.01.2023
«Нет в мире прекрасней свободы…» / Goşgular - 10.02.2023
Dost / Goşgular - 23.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
1
1 Garaýolly  
27
Guysze guyz dek agras garayysh bilen
Saldamly mazmunda yazylan goshgy.

1
2 Мylayym  
83
Ajaýyp goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]