21:55

Utanma gyz, utanma

UTANMA GYZ, UTANMA

Utanma gyz, utanma gyz, utanma.
Saňa seredýänim betpällikden däl.
Seniň keşbiň nazarymda tutamda,
Meni alyslara äkitdi hyýal.

Utanma gyz, utanma gyz, utanma.
Ýaşlygyňa buýsan, görküňe buýsan.
Görenler, bir şeksiz näzik bedende,
Kalbyň tämizligin, päkligin duýsun.

Gözelligňe görk goş edebiň bilen,
Sadalygyň bilen beze görküňi.
Tutaşýan söýgüniň oduna ýylan,
Diňe bir ýigide baglap erkiňi.

Buýsanyp gez, guwanyp çez, ýaryňa,
Bagtyň açyk bolsun, ýüregiň hem päk.
Seniň deýin perileriň barynda,
Bu söýgä, bu duýga hiç gutarma ýok.

Utanma gyz, utanma gyz, utanma.
Men seredýän diýip, ýüzüň öwürme,
Seni synlap, az salymlyk bolsa-da,
Men gaýdyp gelipdim ýaşlyk döwrüme.

Azat NURGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 439 | Добавил: shahyr1964 | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Saňa duşup... / Goşgular - 06.01.2023
«Мой милый, будь смелым…» / Goşgular - 07.01.2023
Эры / Goşgular - 28.01.2023
Agşamlyk / Goşgular - 08.01.2023
Встреча / Goşgular - 12.01.2023
«Каменногрудый…» / Goşgular - 19.01.2023
Sowally dünýä / Goşgular - 04.02.2023
29 января 1814 года / Goşgular - 29.01.2023
«Весна несла свои дары…» / Goşgular - 14.01.2023
«Никто ничего не отнял!..» / Goşgular - 12.02.2023

Teswirleriň ählisi: 161 2 »
2
1 Мylayym  
83
Durmuşyň gyzykly döwürlerini yza sarap, gyzy belki, kimdir birine meňzetmek bilen, ýatlama ummanlarynda gark bolana meňzeýäňiz, Azat agam.
Aslynda, kimdir bir gyzdyr, ýa gelin tapawudy ýok, ünsüňi özüne çeken bolsa, erkek kişiler öz içlerinden şol zenana bagt dileginde bolup geçmelimişin. Şu tymsaldan Azat aganyň habary bolmaly. Gyz maşgala päk niýet bilen oňa iň gowulyklary dileg edipdir. Bu bolsa, gyza bolan hormat-sylagyň päkgöwünlilik bilen adamkärçilik mertebesiniň beýikliginiň alamaty diýip, düşünýän men-ä. )

2
2 Gumlygelin  
8
Arassa kalply ynsanyñ hiç wagt içinde ýaman niýeti bolmaýar...

Galamyñ kütelmesin agam.

2
3 Garaýolly  
27
Liriki gahryman gozellige mayyllyk bilen syn edyar. Onuñ mayyllygy shahsy bahbit mayyllygy dal, eysem, keshp gozelliginiñ eyesiniñ icki icki gozelliginiñ dashky gozelligine barabar gelip durmagyny isleyar. Gowy goshgy.

2
4 Garaýolly  
27
Shu yerde Azat shahyryñ soñky dowurde doreden goshgylarynyñ mazmun hem ceperciliginiñ juda jebisleshendigini begenip aydasym gelyar.

0
5 Hаwеrаn  
245
Şu goşga at dakdylarmy agam?

1
6 Garaýolly  
27
Umuman, Azat'goshgylaryny goja poeziyanyñ ozune mahsus agras, saldamly yazyar. Gumlygelinem shonuñ yaly. Gowy goshgylar, elbetde, shygyr meydanynyñ gul-guncalary. Okyjylar, goya, kebelekler kimin oña gonyarlar.

0
7 Garaýolly  
27
Gowy goshgylar.

0
8 Garaýolly  
27
Has turkmen i im, sen yakyn aralarda goshgy goyañag-a! Seniñ yokary templi, yamanlyga, durmush nadursluklirene gahar gazapdan doly ( oñkiler kimin) goshgylaryñy okasym gelyar.

0
9 Garaýolly  
27
... inim... bolmaly

0
10 Hаwеrаn  
245
) ýatyp-ýatyp goýarys agam ))

0
11 shahyr1964  
283
Haweran, hawa şu goşgymy ahlaksyzlykda aýyplan adam tapyldy. Men şol dialogyň kopiýasyny goýjak bolaýyn şu ýerde.

0
12 shahyr1964  
283
Haweran, men şu temada teswir edip açyp bilmedim, ýöne aýratyn tema edip açmaly boldum.

1
13 Hаwеrаn  
245
Öñrägem ýañzydypdym, ýene-de tekrarlap aýdýan, Garajaoglanyñ goşgularynda iki gaşynyñ ortasy we iki göwsüniñ üsti meñli zenanyñ waspy ýetirilýär. Görnüşi ýaly, Garajaoglan her gözi düşen zenanyñ göwsünr hyllygyny akdyryp goşgy ýazyp ýören bir ozan däl-de özüniñ jan-dilden söyen zenanynyñ ölinçä waspyny ýetiren çyn söýgä ygrarlu hakdan içen şahyr. Şoñ ü.n onuñ goşgularyny okanyñda öz söwer ýaryña bolan yşky hyjuwyñ joş urman, il-günüñ zenanyna göz gyzdyrma duýgysy döreýän bolsa, onda bu Garajaoglandyr Keminänin heleýbazlygy däl-de, şeýle pikiri añynda aýlanyñ heleybazlygydyr.

0
14 Hаwеrаn  
245
Azat aganyñ goşgusy babatda hem bu getiren mysalym geçerlidir.

1
15 Hаwеrаn  
245
Dörediji adamyñ özi real durmuşda nähili adam bolanda-da il-güne özüni ahlaksyz tarapdan görkezjek zatlary ýazmazam, ündemezem.
Käbirlerimiz birhili saplanyp gidibermeýän kellämizde aýlanýan öz ahlaksyz duýgularymyzy şahyrlaryñ boýnuna dakaýjak bolýas.

1-15 16-16
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]