23:45

Ýat iller, ýaman iller

ÝAT ILLER, ÝAMAN ILLER

Gadym zamanlarda bir gyzy ýat illere satypdyrlar. Õz ýaýlasyndan aglap giden buýsançly çarwa gyzynyñ ýüregi alty ganat ak õýe sygmandyr. Ol oba-da sygmandyr, ýer bilen gõgüñ arasyna-da sygmandyr. Munuñ üstesine-de, oña keseden dil ýetip durupdyr. Gaty ýõrese-de gülüpdirler, çala ýõrese-de gülüpdirler. Otursa oturşyna at dakypdyrlar, gaýma gaýasa keşdesine at dakypdyrlar. Muña çydamadyk şahyr ýüregi gõr-bak, näme diýipdir:

Gaty ýõresem,
-Ýorga- diýdi.
Haýal ýõresem,
-Yrga-diýdi,
Ýat iller, ýaman iller.

Gõzüm süzsem,
-Süzgek- diýdi.
Kekire ýaly
Gõm-gõk diýdi,
Ýat iller, ýaman iller.

Saçymy çõzsem,
-Urgan- diýdi.
Oturanja bir
Harman-diýdi
Ýat iller, ýaman iller.

Çala ýylgyrsam,
-Gülýäñ - diýdi.
Nirede señ
haýañ- diýdi.
Ýat iller, ýaman iller.

Ýuwaş hiñlensem
-Toba- diýdi.
Telekdir bilseñ
Däbe - diýdi,
Ýat iller, ýaman iller.

Dost boljakdym,
Setir bilen.
Ýandym-la, ýandym
Kesir bilen,
Ah, ýat iller, ýaman iller....

Baýram JÜTDIÝEW
Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Nurdan | Теги: Baýram Jütdiýew | Рейтинг: 3.8/6
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
Duralganyň ýanyndaky agaç / Goşgular - 08.01.2023
Mynajat / Goşgular - 04.02.2023
Ýene bir gün... / Goşgular - 06.01.2023
Päk asmanyň ýyldyzlary / Goşgular - 08.01.2023
Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
«За шторами – седого дня мерцанье…» / Goşgular - 09.01.2023
Şol gün diýsene!.. / Goşgular - 07.01.2023
Uçup gitdiň / Goşgular - 28.01.2023
Зеркало / Goşgular - 10.02.2023

Teswirleriň ählisi: 2
1
1 Gumlygelin  
8
Satylan ýeri ýat bolsun,ýakyn bolsun parhy ýok.Gyz maşgalañ borjy satylan ýerine ornaşmakdyr.Günä gyzyñ özünde eken.Sygmasañ sygdyrmazlar.

2
2 jumagylyjovao  
88
Müň dürli maşgala - müň dürli ýagdaý. Diýmek şonçaragam çözgüt bolup biler. Maşgala sygmak üçin iň bolmanda ýekeje adamyň,ýa gaýynlaryndan biriniň, ýa äriniň, ýa hossarlaryndan islendik biriniň,  kabul etmegi hökmanydyr.Öz maşgalaň sygdyrmasa ile sygmak has hem kyn bolar.Ýokarky bilse bor diýip ýaşaýanda-da...iru-giç adamlar gelniň olaryň arasynda ýaşap ýörendigine öwrenşerler,bu-da gelniň şol ýere sygdygy bolar.Emma öňki gelinden nam-nyşan galmaz...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]