Saýtymyzda nädip agza bolmaly?

Agza bolmagyň bir näçe usuly bar. Her usuly aýratynlykda seredeli:

1-nji usul.

Saýta gir diýen bölümde Agza bol diýen düwmäni basmaly. Düwmäň ýerleşýän ýeri aşakdaky suratda görkezilen.

Soň siziň öňziňizde täze sahypa açylar we ol ýerde käbir maglumatlary görkezmeli bolarsyňyz:

Email: öz hakyky elektron poçtaňyzy görkeziň. Nähili poçta bolandada parhy ýok.

Ýaşaýan ýeriňi görkez: Bu ýerde siz öz ýaşaýan şäherňizi görkezmeli.

Parol: Bu ýerde siz öz parolyňyzy görkezmeli. Bellik, parol 6 sany belgiden az bolmaly däl we san bilen harpy bilelikde ulanmaly, bolmasa parolyňyz kabul edilmez.

Agza at saýla: Bu ýere öz ulanmak isläýän nikiňyzy görkeziň.

Iň soňynda bolsa suratda görkezilýän sanlary oň gapdalynda duran boş meýdana ýazmaly we РЕГИСТРАЦИЯ düwmä basmaly. ýokrda agzan hereketlerimiň bary aşakdaky suratda görkezilen:

РЕГИСТРАЦИЯ düwmä basaňyzdan soň size aşakda görkezlen suratdaky ýaly sahypa açylar. Diýmek siz bar zady dogry etdiňiz.

Soň öz poçtaňyzda gelen hatlaryň içinden uID Подтвердите создание аккаунта в uID.me atly haty tapyp, şol hatyň içindäki gök düwmäni basýaňiz. Gök düwme aşakdaky suratda görkrzilen

Soň siz ýene biziň saýtymyzda peýda bolarsyňyz we Saýta gir bölümde registrasyýa edeniňizde görkezen email we parolyňyzy ulanyp saýta girip bilersiňiz.