13:55

Gurruk guýy

GURRUK GUÝY

"Gurruk guýa daş atsañ,
Ýiter gider ejejan..."
Lälelerden.


Adam bar - dünýäñi gowuryp taşlar,
Durmuşyñy öwrer sakar dowzaha.
Adam bar - düýrügen dünýäñe girip
Birujundan seni ýazmaga başlar.
A sen düşen ýaly borsuñ uçmaha.
Nirden,
Nädip çykandygny bilmersiñ.
Gurruk guýularyñ tümlügne bakman,
Diñ salmak islärsiñ ümsümligine.
Bek ýumup gözüñi böker goýbärsiñ,
Garaşmarsyñ özgäñ iteklemegine.
Ne gana boýalar,
Ne ýaşa köýnek,
Ýazygna-da galmaz bigünä gurduñ.
Ýöne salamymy ýetirsin, meniñ
Hyrydarym boljak Züleýhalara
Garañky guýulañ düýbüni sermäp
Ýatan Ýusubynyñ salamyn, derdin.
Alybam çykmasyn meni bu çaýdan,
Goý, ýitip gideýin atylan daş deý,
Onuñ düýpsüz dünýäsinde ömürlik.
Bir gün ýüzüginde zümerret gaş deý
Ýalpyldap giderin kirpiklerinde
Ýüreginde ýalkym saçar duraryn,
Yşygym Aý nurun serpikdirende,
Garañky bir guýa uçar duraryn.
Men gözümi mäkäm ýumdum,
barybir,
Ýene-de şol çaýa gaçar duraryn,
Gaçar duraryn...

Has TÜRKMEN.

Surat: Salwador Dali.
Категория: Goşgular | Просмотров: 497 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Erjellik / Goşgular - 05.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Allanazаr  
314
Iki gezek okap doly güşünip bilmedim, meniň aklym ýeterden çuňňur ýaly manysy.

0
2 Garaýolly  
27
Has Türkmeniñ "Gurruk guýy" goşgusy ynsan ygtykaty baradaky filosofiyanyñ özi bolupdyr. Şahyr şygryñ mazmunyny has ykjam bolmagy üçin "Ýusup-Zuleyha" dessanynyñ bir yowuz epizodyny gyytaklayyn getiryar-de, onuñ ustune goşgynyñ umumy mazmunyny ýükleyar. Şeylelikde, shygryñ mazmuny dessan epizodynyñ ygtyyaryna dal-de, epizod şygryñ mazmunynyñ icine siñip gidyar. Ozem siññinlik bilen butun goshgynyñ süññüne owrulyar. Eýsem, manynyñ dayanç merkezi bolup duryan "Gurruk guyy" nämäni añladyar? Hawa, ol pany dünýädåki yer depeläp yören ynsanlaryñ biri-birine biynsap boluşlarynyñ ahyrky netljesi. Ýagşynyñ-yamanyñ saylanyan yeri-gurruk guýy. Ol bolsa, panyyet bilen bakyyetiñ ( goshgyda) araçägi. Oña düşen ya-da düşürilen KOÑUL EYESI hasyl bolmadyk küysegleriniñ ideal görnüşe girip, adalata eýlenip, panylykda zümerret kibi özgäniñ gymmatlylygyna öwrülip, onuñ synasynda durmagyny maksat edinýär. Ajayyp goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]