12:54

Enem

ENEM

○ Enem Amangülüň ruhyna ýüzlenme.

Göz öňümden hiç gidenok jemalyň,
Gyňajyň etegi seçekli, enem!
Yhlasyň beripdi maňa kemaly,
Mähirden püre-pür gujakly, enem!

Goýnuňda boý aldy ganat-perlerim,
Hak ýalkasa, ýanym ýere bermerin.
Wah, mähriňi şygra salyp bilmerin,
Diýemde-de dutar-gyjakly, enem!

Didaryň ýalkymdy topragna Wasyň,
Arşy-agladandy seniň yhlasyň.
Irden gitsem, öýlan garşylaýadyň,
Eliň duz-çörekli – saçakly, enem!

Gep duzda däl, saglyk bolsa, bor lukma,
Alla şükür, ähli zatlar gowluk-la.
Meni gaýgy etme hem-de howlukma,
Seniň ogluň ýoly açykdyr, enem!

Diýerdiň: “Bu ýollar agyrdyr, kyndyr.
Bu dünýä – ummandyr, düýpsüzdir, giňdir.”
Beren öwütleriň goldow-goltgymdyr,
Sen barkaň ähli zat ajapdy, enem!

Sergezdan guşlaram gonup-göçmeli,
Bilýän, bu dünýäge gelip-geçmeli.
...Gideňde nazarlap behişt-uçmahy,
Düýşümde bir dişim gaçypdy, enem!
Категория: Goşgular | Просмотров: 321 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Сжала руки под тёмной вуалью…» / Goşgular - 08.01.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
"Gara syýa bilen ýazyldy..." / Goşgular - 03.01.2023
On bäş ýara / Goşgular - 20.01.2023
Söýginiň güýji / Goşgular - 07.01.2023
Uçup gitdiň / Goşgular - 28.01.2023
"Ölen wagtym ymykly öldüriň meni..." / Goşgular - 01.01.2023
«Разгадал я, какие цветы…» / Goşgular - 09.02.2023
Şol gyza / Goşgular - 06.01.2023
Утренняя прогулка / Goşgular - 13.02.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 ***  
Azym edebiýatdan, teoriýadan sowadyñ yeterlik. Yazyan eserleriñ hem tehnikasy, stili, çeperçiligi yerbe-yer. Ýöne näme üçindir azajyk agyr kakýar, birhili ylmylygy agyrrak ýaly. Eseri okanda agyr kaksa, özüneçekijiligini peseldýär. Azajyk häzirki zaman adamlaryñ psihologiýasyna göräräk bolup, gerekli "toçkalary" urýan stile tarap "gyşarmak" gerek.şahsy pikirimdir Azym aga, dogry kabul edersin diyp umyt edýärin.

0
2 ***  
Bu aydyanlam esasanam basnýalañda we söygi temaly goşgularyñda şeyle.

1
3 Azady  
225
Dogry. Soňky ýazýan zatlarym şeýleräk bolýar, özümem duýýan. Emma ýeňil bolandan agyr bolanyny dogry hasaplaýan. Belki bu Magtymguly atamyzyň "Kyrkymda goýalyp käsäm dolmuşam" diýen setiriniň meniň ykbalymda-da şöhlelenmesidir...
Edebiýatyň bol-bereketli suprasyna tagamlyja eserleri ýazaly-da oklabereli, öz isleýän tagamyny saýlamak halkyň wezipesi.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]