14:11

Guý, ýagyş!

GUÝ, ÝAGYŞ!

Guý, ýagyş! Eziber tallaň saçlaryn,
Geliber müň ýylky ýollaryň bile.
Ýöne dag daşlaryn alyp gaýtma,
Dag başynda ýatan silleriň bile.

Guý sen, ikiýana bulap baglary,
Böwri ýarylana dönsün bu asman.
Baglar buýmaz ýagşyň ýagany bile,
Ýagşyň döwen güli guramaz asla.

Nämüçindir özüm bilip bilemok.
Sen gökden ineňde batýaryn gama.
Bir dilegim, ýüregimde gat ýasan
Geçen günleň ýatlamasyn gozgama.

Ýada salma çagalygyň günlerin,
Döwür geçdi «ös, saçym, ös saçlykdan».
Ikibaşdan, gözün baglap enemiň,
Aýakýalaň, başy açyk daş çykman.

Sen tans oýna belent jaýlaň başynda,
Suw-sil et asfaltly daş-töweregmi,
Hemem ilkidurmuş päkligiň bile
Durla meniň bu şäherli ýüregmi.

Guý sen ýagyş! Güwläp-güwläp geçeňsoň,
Beýhuş eder biziň şäherli seri.
Şäheriň çetinde asfalt gutaryp,
Aňyrda sähranyň başlanýan ýeri.

Şäher tarapyndan gelýän binalaň
Sesin eşdip çigildem hem jümjüme,
Ýol berer «Ýollarňyz ak bolsun» diýip.
Bu beýik hem Adalatly hüjüme.

Häzir bolsa, guýuber sen joş bile,
Ýöne daşy düňdermesin silleriň.
Durlaber sen bu şäherli ýüregmi
Hemem jümjümäniň uzyn tellerin!

Gurbannazar EZIZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 371 | Добавил: Мylayym | Теги: Gurbannazar EZIZOW | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Над Феодосией угас…» / Goşgular - 14.02.2023
«Только закрою горячие веки…» / Goşgular - 20.01.2023
Лира часов / Goşgular - 07.01.2023
"Gara syýa bilen ýazyldy..." / Goşgular - 03.01.2023
«Весенней полночью бреду домой усталый…» / Goşgular - 03.02.2023
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу…» / Goşgular - 02.01.2023
Ýene adaty gün / Goşgular - 15.01.2023
Мона Лиза / Goşgular - 09.02.2023
Ymtylyş... / Goşgular - 13.01.2023
«Когда я одинок и погружён в молчанье…» / Goşgular - 04.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]