16:51

Londonyñ köçelerinde

LONDONYŇ KÖÇELERINDE

Ençe-ençe menzilleri geçsem-de,
Argynlygy duýulmady ýollaryň.
Atlantikaň ak ýagşyna ezilip,
Seýle çykýan köçelerne Londonyň.

Iki gatly awtobusyň üstünde,
Iňlis gyzy gyzygypdyr kitaba.
Big-Ben, Bukingemde jahankeşdeler
Haýran galýar bu mekana, bu taýa.

Hyýalyňy alyslara äkidýär,
Klýon agajynyň sary ýapragy.
Tauer köprüsi — iňlis halkynyň
Dünýä gymmatlygna serpaý ýapmagy.

Syýahatçylary goýnuna alan
Gämi gulaçlaýar Temza derýasyn.
Taryhyň syrlaryn saklan binalar,
Bezäp otyr bu derýanyň her ýanyn.

Maksady, matlaby tämiz kişiler,
Ugrundadyr hoş arzuwyň, gowlugyň.
Dürli dilde söhbet gurap adamlar,
Tijenýärler bir ýerlere howlugyp.

Synlan wagtym köçesinde Londonyň,
Gaba telpek atly ýigdiň syratyn.
Diňe Pereňden däl, bu toprakdan-da
Gelen ýaly boldy sesi Gyratyň.

Bu şähere nesibäni çekdiren,
Arkadagyň dünýä uzan ýollary.
Ýatlama öwrülip, daşda galsa-da,
Mahal-mahal ýatlaýaryn Londony.

London, 2010 ý.
Категория: Goşgular | Просмотров: 280 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Akmyrat Rejebow | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

П. И. Вейнбергу / Goşgular - 08.01.2023
Легенда лет / Goşgular - 08.02.2023
Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023
«Когда я одинок и погружён в молчанье…» / Goşgular - 04.01.2023
К богу / Goşgular - 31.01.2023
Иная красота / Goşgular - 14.01.2023
Serimsal / Goşgular - 07.01.2023
Моабит дәфтәрләре / Goşgular - 09.02.2023
«Я никогда не понимал…» / Goşgular - 18.01.2023
Obam bilen hyýaly söhbet / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]