14:09

Bendiwanlar / nowella

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 263 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Sen aman bol bu dünýäde / hekaýa - 22.01.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024
Шер аминь / рассказ - 20.01.2024
Gök gözli Ýefrosinýa / hekaýa - 13.05.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Bagabat  
43
Okyjylaň şu “Bendiwanlar” atly hekaýany okaýanlaryna kanagatlandym.
Ýöne, onda aýtjak zadymy özümiň okyjylar düşüner ýaly derejede ýorup boljak matallyja edip, düşündirip bilmänime gynandym.
Sebäbi hekaýa, şygyr...umuman islendik eseriň özi düşündiriş.
Ýazýan öz pikirlerini, duýgularyny, dünýägaraýşyny, bu dünýäni, bizi görşüni şekillendirip, çeper beýan etmek arkaly şo zatlary bize düşündirýär...has dogrusy, düşündirmäge synanyşýar.
Diýmek, islendik eser - bu düşündiriş.
Onda ýazanyňa hiç kim düşünmese, ol ýene-de goşmaça düşündirilmegini talap edýän bolsa, onda işiň pyrryk bolýa.
Düşündirilmegini talap edýän düşündiriş kimiň, näsine derkar?

“Bendiwanlar”-yň düşündirişi bolsa sada (...diýip, iň bolmanda özüm çak edýärdim):

Göz-daşlar:

Sapfir – paýhas gözleginiň daşy – aňlatmasy;

Opal – paýhasyň, parasadyň daşy;

Turmalin – häkimiýete, hökmürowanlyga teşneligiň hem-de tekepbirlige öwrülen buýsanjyň daşy.

Bu hekaýada simwolizm gereginden artyk, çendenaşa köp ulanylypdyrmy nämemi?

Şolam edil nahary ýag, burç, duz...artykmaç atylanda, şolaň tagamy zaýalaýşy ýaly, hekaýany zaýalapdyr öýdýän.

0
2 mango  
651
Iki gezek okasamam düşünip bilmedigimi boýun alýan.
Ýöne, personažlaryň gözleriniň gymmat daşlara meňzedilmesi, şeýle-de şäheriň meýlisbaza meňzedilmesi (kän düşünmesemem) ünsümi çekdi. Şeýle-de hekaýaň kompozisiýasyny haladym, ýagny aýnada görünýän sudurlary ulanmagyňy… ol aýna arkaly iki barlygy, görünýän we görünmeýän barlygy bir ara getirişiňi…
Hawa, biz gündogar halklygymyzdanmyka simwollara üns berýäs. Simwollaň üstünden kontaktlaşjak boýas. Ýöne, bu hekaýany simwolizmi ulanman nädip aýtjak diýseňem boljak.
Geliň, Serdar kaka-da uly kömek etdigimiz bolar, bir anketa edeli.
Hekaýany okan her kim manysyna düşünendigini ýa düşünmändigini aýtsyn.
Men, boýun alýan. Düşünmedim.
Siz?

0
3 Garadag  
128
Serdar aga, örän üýtgeşik. Eseriň diliniň akgynlygy, aýdylýan zadyň çuňlugy pikirleriň berlişi örän gowy.

0
4 Bagabat  
43
Sag bol. Minnetdar.

0
5 mango  
651
Garadag kaka. bu ýere ýazan, ýöne çykmadyk teswirim bardy. şonda şeýle sorag sorapdym: awtoryň öz düşündirişini okaman, bu esere doly düşünip bildiňizmi? - diýip sorapdym.
şo soragy size bereýin (hemmelere-de).
eseri özbaşdak okap düşünip bildiňizmi? ýa-da nähili düşündiňiz?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]