11:04

Dowzaha girmeli alty aýal we olaryñ günäsi

Просмотров: 483 | Добавил: Hаwеrаn | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 5
1
1 Şahymerdan  
81
Birinjiisi has kän bizde. Saçyny ýaýyp kelleaçyk gezýän gyzlarymyza we çagaly-çugaly bolup gitse-de özüni ýaş gyzdyr öýdýän aýallarymyza degişli bu.

1
2 Şahymerdan  
81
Ýaşmak, çabyt, kürte, gupba... ýaly türkmene mahsus göz guwanjymyz gymmatlyklarymyzyñ taryha siñip gidişi ýaly ýene 10-15 ýyldan ýaglyk diýen zadam galmaz.

1
3 Şahymerdan  
81
Gynandyrýan ýeri şu meselede õz maşgalañ içindäkilere-de sözüñ ýöremeýär...

1
4 BaýKo  
Diñe birinjisi däl, hemmesem bar aramyzda sad

1
5 Gumlygelin  
8
Şu ýerde düýn görüp, içime sygdyryp bilmedik wakamy aýdasym gelýär. Düýn Hoja Ýusup baba zyýarat etmek üçin bardym. Guburynyñ beýle ýanynda aýat-töwir edip otyrkam bir ene-ata başy açyk gyzyny yzyna tirkäp guburyñ daşyndan üç gezek aýlandy. Näler "Gyzym zyýarata geleñde bir başyña ýaglyk dañaýmaly ekeniñ" - diýesim gelip, diýip bilmän galdym. Ýanynda enesi bar, atasy bar...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]