ÝIGRIMI BIRINJI PASYL: GIZLIN NIÝETLERDEN HABARDAR BOLMAKLYGYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Hyra atly bir diýaryň Wazzah atly bir şasy bardy. Şol döwürlerde Karkysa we Rabyga diýarynyň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 369 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝIGRIMINJI PASYL: MÜLKI TALAÝJYLARDAN AR ALMAKLYGYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Günlerde bir gün Apbasylar neslinden bolan Mansur öz köşgünden daşaryny synlap durka bir garyp pukara ki ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 376 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

SARAHS

Galanyň ýazuw çeşmelerindäki “Sarahs”, “Serahs” görnüşli ady ilkinji gezek orta asyryň görnükli arap taryhçylary al-Belazuriniň (IX asyr), al-Ýakubiniň (IX asyr) we at-Tabarinin (I ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

MERW

Beýik Ýüpek ýolunyň gülläp ösen döwründe “Horasan şäherleriniň enesi” adyna eýe bolan gadymy Merw şäheriniň harabalyklary häzir Türkmenistanyň günorta-gündogar çäginde, Murgap derýas ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 607 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

ON DOKUZYNJY PASYL: SOLTANYŇ UGRUNY TAPMAKLYGYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Ýemen ýurdunda bir şa bolupdyr. Onuň üç sany ogly bar ekeni. Birinjisiniň ady Zauragan, ikinjisi Zaunawas, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 344 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ON SEKIZINJY PASYL: MEKRUH IŞLERI ÝOK ETMEKLIKDE ULANYLÝAN ÇÄRELERIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Günlerde bir gün Nowşirwan adyl geçen şalar, soltanlar we pygamberler baradaky taryh ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 376 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ON ÝEDINJI PASYL: MEKRUH IŞLERI MYLAÝYMLYLYK BILEN GIDIRMEKLIGIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Arap ýurdunda Sabyt Şerra atly bir adam ýaşap geçipdir. Ol hilegärlikde we mekirlikde ýaka ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 348 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ON ALTYNJY PASYL: MEKRUHY MEKRUH BILEN DEP ETMEKLIGIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Nowşirwanyň kakasy Kubat patyşanyň zamanynda Medaýynda Mazdak atly bir ýalançy kezzap döräp, adamlar ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 348 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

DURMUŞ ATLY DERÝADA

Ýüzüp ýörkäň durmuş atly derýada
Kenarynyň bardygyny unutsaň,
Per bermeseň, gussa, ahy-perýada,
Şatlyk bolup ýagyp dursa bulutlar.

Gu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 340 | Добавил: Nurdan | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Annamyradоw

AMUL

Türkmenistanyň gündogarynda, Amyderýanyň orta akymynda ýerleşen gadymy Amul şäheriniň taryhy gadymy geçmişiň jümmüşlerine uzalyp gidýär. Orta asyrlarda Amul atly başga bir şäher Eýra ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 461 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

BALH

Balh – Owganystanyň adybir welaýatynda ýerleşýän şäheriň adydyr. Ol Balh welaýatynyň häzirki dolandyryş merkezi bolan Mazari-Şerif şäherinden 20 km demirgazyk-günbatarda, Amyderýadan ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

BUHARA

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Buharanyň 2500 ýyldan hem köp taryhy bardyr. Şäheriň medeni gatlagynyň galyňlygy 20 metrden geçýär. Şeýle çuňlukdan arheologlar b.e. öňki IV as ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

SAMARKANT

Samarkant – dünýäniň ýaşamagyny dowam etdirip gelýän iň gadymy şäherleriniň biridir. Ol b.e. öňki VIII asyrda esaslandyrylypdyr. Samarkant Rim bilen ýaşyt şäherdir. Şäheriň häzi ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

ON BÄŞINJI PASYL: MEKRUHY SÖZ BILEN DEP ETMEKLIGIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Pars şasy Piruz Balh ülkesine ýöriş etmegi we ol ýeriň halkyny talamagy ýüregine düwüpdir. Emma onuň bir ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 334 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ON DÖRDÜNJI PASYL: KIÇINIŇ ULA HILE ETMEKLIGINIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Hezreti Muhammet pygamber alaýhyssalam Mukaddes Mekge şäherinden nurana Medine şäherine göçüp barmazyndan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 360 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ON ÜÇÜNJI PASYL: DUŞMANY HILE BILEN ALDAMAKLYGYŇ BEŇANY

■ Hekaýat:

Ajam kesrasy tarapyndan Hyra welaýatyna häkim bellenen Münzir ibn Meýessema aradan çykýar. Şonda Adana wep ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝAŞAMAGA ÝALÑYZ HÖWES

Sensiz gije tüm görünýar,
Maña Günüñ şuglasy pes.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 518 | Добавил: Nurdan | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gülşirin Hanowа

JOGAPSYZ HATLAR

Jogapsyz galdyrlan hatlarym bir gün,
Üýşerde ýadyñda bir bõle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 740 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gülşirin Hanowа