HYTAÝ HEKAÝATY

Meşhur satirik Eziz Nesin diñe bir öz ýurdunda däl, eýsem dünýä boýunça alanda hem iñ batyrgaý, iñ pähim-parasatly, iñ erkin pikirli adamlaryñ biri. Onuñ ýiti mazmunly sati ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 477 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin

SARY ÖKÜZ - oguzlaryň ilkinji oňony

"– Türkmen ruhunyň birinji eýýamy biziň eýýamymyzdan öňki müňýyllykdan biziň eýýamymyzyň 650-nji ýylyna çenli aralygy tutýar. Bu eýýamda milletiň ruhy ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 507 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

JEÝHUNDAN GANGA ÇENLI

● Ruhnamada teswirlenýän Delidäki
türkmenleriň soltanlygy barada

"– Hindistan – türkmen halkynyň taryhynyň bir ülşi. Hindi topragynda türkmeniň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 513 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BARDYR

Bir aladaň çözüldigi,
Öňde ýene ony bardyr.
Agtar-da tap gözelligi,
Onda arşyň nury bardyr.

Bagt aýdymyn aýtsa bende,
Haýran bolup durma se ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 369 | Добавил: Bagtygül | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

MUHAMMET BAGTYÝAR HAN

● orta asyrlarda Hindistanda döwlet guran türkmen hakynda söhbet

"– Halkymyzyň nähili baý taryhyň bardygyna biz barha aýdyň göz ýetirýäris. Men türkmen ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 343 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BILEN

Gün säherde dogýar her gün,
Tamam bolýar batmak bilen.
Arzuwa ýetilýär bir gün,
Umyt edip bakmak bilen.

Dünýä gözel, emma ýeser,
Ynamyň, yhl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 403 | Добавил: Bagtygül | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

TÜRKMEN TÄSINLIGI

● ýa-da Hindistanda häkimlik eýlän türkmen soltanlarynyň medeni mirasy hakynda söhbet

At-owazasy öz döwründe jahana dolan Soltanguly Türkmeniň Hindistanda ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 378 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

TÜRKMEN ASMANYNYŇ PARLAK ÝYLDYZLARY

● Garagoýunly türkmenler – Kutub şalar barada söhbet

" – Türkmenleriň Garagoýunlylar, Akgoýunlylar döwleti Eýranyň demirgazyk-günbatar ta ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 478 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ÝEDI YKLYMA HAN OLDY

● ýa-da türkmenleriñ Hindistanda guran Deli soltanlygy barada söhbet

"Magtymguly, Rumustana,
Çaldy gylyç Hindistana,
Badahşana, Türküstana, ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 478 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ALTYN ÝAÝ, KÜMÜŞ OKLAR

● ýa-da türkmenleriň kemançylyk sungaty barada söhbet

Ýedi yklyma çawy ýaýran şöhratly ata-babalarymyzyň döreden maddy hem ruhy gymmatlyklary bolan hü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 391 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ALTYN ÝAÝ, KÜMÜŞ OKLAR

● ýa-da türkmenleriň gudratly nagyşlary barada söhbet

Türkmenler gadymyýetden bäri, özleriniň gudratly hem keramatly saýýan nagyşlary bolan ok-ýaýa aý ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 501 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

■ Çary Aşyrly günler

XX asyr türkmen edebiýatyny Berdi Kerbabaýewsiz, Ata Gowşudowsyz, Agahan Durdyýewsiz, Nurmyrat Saryhanowsyz, Çary Aşyrowsyz, Hydyr Derýaýewsiz, Beki Seýtäkowsyz, Şaly ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 1399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (2) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

IKI  ÖMÜR BIR YKBAL

■ Berdi Kerbabaýew

Häzirki zaman türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, uly söz ussady Berdi Kerbabaýew  bütin ömrüni halkymyzyň ruhy medeniýetini ýokary ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 1026 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

RYFAT BEÝ NÄME ÜÇIN GAŞANÝARKA?

- Allo! Alo!.. Ryfat beý, senmiñ? Salam! Dostum, di ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 497 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

DELI SOLTANY – ILTUTMYŞ TÜRKMEN

■ GIRIŞ

Dünýäde adamzat taryhyna şöhle saçýan, rowaýatlara öwrülen täsinlikleriň sanawyna Orta asyr «türkmen täsinligini» ilkinji ýediligiň h ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

ANADOLYNYŇ TÄSINLIKLERI

● Baýramgeldi Çaryýew bilen Ogulbahar Muhammedowanyñ söhbetdeşligi

2003-nji ýylda Saparmyrat Türkmenbaşynyň Täze bilim syýasatynyň 10 ýyllygy hem-de « ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 371 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BÜRGÜT RUHLY TÜRKMENLER

• ýa-da türkmen asmanynyň mukaddes guşlary barada söhbet

«Biziň bäşinji eýýamymyzda türkmen ruhy bedew bolan bolsa, üçünji eýýamymyzda türk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 670 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

OÝUNDAN SOÑKY ÇYN

Arada, agşamlyk, telewizor görüp otyrkam goñşym geldi ýanyma. Gadyrly görüşdik-de, gök çaýyñ başynda ondan-mundan gürrüñ etdik, köp zadyñ başyny agyrtdyk. Ol gapdalda ýa ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 454 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

ABADANÇYLYGYŇ TÜRKMEN ŞALARY

● Türkmenleriň Hindistanda esaslandyran, Hindi taryhynda «Abadançylygyň şalary» diýip at alan Togalaklar hökümdarlygy barada

"– Türkmenistanyň p ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 437 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

DATLY DÜÝŞLERIŇ ÝORGUDY

● ýa-da hakydalardaky hökümdar hem akyldar

«Oguznamalarda» ýazylyşyna görä, Oguz hanyň Ulug Türk atly ak saçly, ak sakgally, pähimli bir weziri bar e ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 467 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BAŞA GÖWHER TÄÇ EÝLE

"–Türkmen şaý-sep, zergärçilik sungatyna keramat hökmünde garaýar. Biziň gadymy şaý-seplerimiz peri-peýker ýaly gözelleriň bezegi bolup geldi. Dünýä bazarlarynda gad ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 464 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

DADALOGLY

Dadalogly XIX asyrda Günorta Anadolynyň Çukurowa, Adana, Kaýseri, Maraş sebitlerinde ýaşap geçen türkmen şahyrydyr. Onuň kakasy hem Aşyk Musa ady bilen tanalýan şahyr bolupdyr. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 355 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dadalogly

DEÑIZ ŞASYNYÑ GYZY

Deñizde atyny ýuwýar şazada,
At keýerlip, üşerilýär bir z ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 365 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Lermontow