MALAZGIRTIÑ ÜÇ ATLYSY. AKSUNGUR

Türkiýäniñ belli çagalar we ýetginjekler ýazyjysy A ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 365 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Ýylmaz Boýunaga

SELJUK-TÜRKMEN ESGERLERINIÑ ANADOLUDAKY ILKINJI GONAMÇYLYGYNYÑ SYRY: "JENNET ÇUKURY"

... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 481 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hasan Dönmez

SOLTAN ALP ARSLANYÑ DOGASY

● Gynansak-da... Soltan Alparslan Türkmeniñ Malazgirt ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 456 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ahmet Kala

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
Ýykmaryn gyz göwüniňi.
Düşün, er ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 438 | Добавил: Pegas | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadоw

ÝAGYŞYM

Men bu ýagşyň haýsy damjasyndakam,
Ýa bireýýäm siňdimmikäm zemine.
Ýa ternawa ýapşyp, inmejek bolup,
Jebir çekip, aglaýanmy henizem?

Haýsy damjaň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (2) | Теги: Eziz Amannazarоw

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 600 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakajan Baýramow, Jumamyrat Gurbangeldiýew

ALP ARSLAN TÜRKMENIÑ REÝDE TÄÇ GEÝIŞ DABARASY

Başa täç geýmekden süýji wagt barmy?!
Tagtda oturmakdan gözel bagt barmy?!

Tylla täje Güniñ gözi gamaşar,
Tylla ta ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 514 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Ilamanow

MALAZGIRT SÖWEŞI

~ Atyñ näme diýip kişñeýär, Şady?
~ Özüm bolup haýbat atýar ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 759 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (3) | Теги: Toyly Öwezow

ALP-ARSLAN

...Iñ abraýly harby başlyklaryñ gezek-gezegine göterip barýan nosilkasynda ol ýatyrdy. Beýik soltan olaryñ ýüzlerini görmek üçin çala başyny göterdi, ýöne ol ýene güýçden gaçdy ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 720 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (2) | Теги: Öwez Gündogdyýew

ALP-ARSLAN

• Birinji  bölüm

Murgap derýasy Mara golaýlap dört bölege bölünýärdi. Murgap Soltangalanyň günorta günbataryndan, Mamajan-Majan şäheriň ortasyndan, Razy-Razik Solt ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 817 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmuhammet Nepes