"MÜÑ GEÇITDEN BIR IÇIT"

Kyrk gulaç ýeriň aşagynda süýji suwuň bardygyny obamyzda diňe Polpy ussa bilýär. Sebäp diýseň, ol özüniň uzak ömrüni guýy gazyp geçirdi. Häzirem onuň gazan guýular ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezmyrat Ýerbendi

ANTAKÝA - OGUZ KAGANYÑ PAÝTAGTY

"Oguznamanyñ" ýa-da "Oguz kagan" dessanynyñ bäş sany aýry-aýry wersiýasy bar. Bäş wersiýadan gelinen umumy netijä görä, Oguz han paýtagty Garagurumdan goşu ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 373 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Arslan Bulut

SOLTAN TEKEŞ
... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

NESIBE

Zeminden wagtlaýyn örküni üzüp, asman üzre ýokary galýan uçarlarymyz ynsan ählini ak arzuwlara besleýär. Günüň tylla tyglaryny gulaçlap uçup barýan uçaryň ümzügi ileri. Jahan uçara ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 394 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazgül Annaýewa

AÇYŞ

Köpden bäri «işim bar, öýden sypyp bolanok» ýaly bahanalar bilen doganymlara-da gezmäge gidip bilemok. Lenji çykan bahanadan soňky döwür özümem irip, baýramçylyk beýleki bolsa aýlan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 387 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulkeýik Nurberdiýewa

ENÄNIÑ KEŞBI

Akgyz daň atan badyna oýandy-da, penjiräni açyp, baharyň hoştap howasy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dürnabat Aşyrowa

SALLAHLYK DURMUŞY BILEN HOŞLAŞMA

Hoş, meni bagyşla, köneje dostum,
Sallahlyk durmuşy, hoş gal sen indi.
Bileje geçirdik ýigrim bäş ýyly,
Heý, hoşlaşman giderinmi men ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 380 | Добавил: Gurban | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şandor Petýofi

MÜSÜRDE ŞALYK SÜREN TÜRKMENLER

Müsür - gojaman döwlet. Ol hakda anyk bir maglumat a ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 604 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.08.2019 | Teswirler (1)