UYKULUK CANAVARI

Canını alırken öyle ürktü, öylesine felç oldu ki pembe ipek çamaşırlarıyla büründüğü sahte asaletini bir anda yitiriverdi. Altına kaçırdı. “Yapma, kıyma bana!” derken yal ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 378 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erjan Akbaý

TBILISINIÑ BEZEGLERI

Binanyň ýerzemininde ýerleşýän «Simpatiýa» barýançaň, on sekiz sany basgançagy geçmelidi. Aşak düşmek kyndy, basgançakdan soň ýokary galmak ondanam kyndy, juda keýpiň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 357 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agasi Aýwazýan

NÄDÜRS DIÝDIGIM DÜRS EKEN

Ugrunda elem boluplar,
Hydyr diýdigim hyrs eken.
Gyýa bakyp, ýüzüm öwrüp,
Nädürs diýdigim dürs eken.

Hydyrmy hyrs? Bilmen haýsy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 466 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (5) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

YLHAMLY GIJE

Bu gije başgaça ýaly öňküden,
Ýa oň haly syrly
Ýa-da meňki geň.
«Ýüzi has nurana görünýär Aýyň» diýip,
açdym penjiresin eýwanyň.
Entek ýeti ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

MERET MÖJEK

Ol döwürlerde her obada diýen ýaly awçylar jemgyýetiniň ýörite rugsatnamaly agzalary bolardy. Olara aýagulag hökmünde «Planeta» motosikli, ýarag hökmünde­de goşanil tüpeň berl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 429 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Abdyllaýew

ÇAGALYGYMYŇ KINOSY

Telewizor.
«Keçpelek».
Goňşy-golamlar…
Gysmyljyrap otyryn men ejeme.
Märeke.
Gelinaljy.
Gum alaňlary.
Obadan daşlaşyp b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 381 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Annamuhammet Kirşenow

YLAHY ZEHINIŇ EÝESI

Bagşyçylyk dutar-gyjagyň şirin owazynyň, şahyryň jadyly sözleriniň we bagşynyň mahmal sesiniň birleşmeginden emele gelýän sungat.
Türkmeniň gözbaşyny müňýyllykl ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 520 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Didarberdi Allaberdiýew

ENEMIŇ BEREN OWLAGY

Biz her ýyl ýazlaga Derýatakyryň ýakasyna göçüp gelýäris. Bu ýeriň bir tarapy tekizlik, bir tarapy hem gumluk bolansoň, mallar otlamaga örän amatly. Ýagyş suwundan dol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begenç Baýnepesow

ÇOPAN SARPASY

Howanyň gün-günden sowap ugramagy gyşyň başlanmagyndan bir alamatdy. Howa tutumyny ýazdyranokdy, onuň ýiti aýazy barha güýçlenýärdi. Giç öýlänler gögüň ýüzüni gara bulut ört ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 365 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rejepbaý Şiriýew

SÖÝGINIŇ GÜÝJI

Näzli ýokary okuw mekdebine girip bilmedi. Ol mugallym bolmagy gaty höwes edýärdi. Bar ünsüni okuwa berip, yhlas bilen synaga taýýarlansa-da, onuňky bu ýyl şowsuz boldy. Sy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 430 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hatyja Rejebowa

«BAHAR NAGMASY» ÝÜREKLERDE NAGMA KAKÝAR

Geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň başlarydy. Men ol wagtlar Türkmenistanyň Telewideniýe we radiogepleşikler baradaky döwlet komitetinde başlygyň birin ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 420 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

ÝALÑYŞSAÑ BOLMAÝAR TÄZEDEN BAŞLAP

Dünýä indi bir kiçijek çagajyk,
Şeýle bir eýjejik, akja bäbejik.
Jäk-jäk edip aglaýardy ol çasly,
Bu dünýä gelenne gynanýar misli. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (4) | Теги: Azat Nurgeldiýew