DANALARA GULAK GOÝSAÑ

Kiçijik daşam uly paýtunlary düñderip biler.

* * *
Deñizde däl-de, şerapda köp adam gark bolýar.

* * *
Aza kanagat etmeýän kö ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 448 | Добавил: Akjemal | Дата: 18.08.2019 | Teswirler (1)

"GÖZELLIK ÖÝÜNI" GORAÝAN JANDAR

Geçen asyryñ ellinji ýyllarynda alymlar Türkmenistanyñ öz gözbaşyny iñ gadymy döwürlerden alyp gaýdýan taryhyny ýazmaga, dürli golýazmalary, arheologik hem ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 445 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bäşim Annagurbanow

SEKIZINJI ASYRYÑ "TOKUMSINI"

Bu mesele diñe bir türkmen ady dakylany däl, eýsem, onuñ bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan islendik adamy-da az gyzyklandyrmaýan bolsa gerek. Şonuñ üçin biz getir ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 884 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Erşat Hürmüzli

ÄHLI ÝAGŞYLYKLARYÑ ÇEŞMESI

Ir zamanlarda bir obada iki goñşy ýaşaýardy. Olaryñ birine Suhan, beýlekisine Semender diýerdiler. Semenderiñ kakasy bir barly adamdy. Suhan bolsa garyp ogludy. ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Amandurdy Gullaýew

TÜRKMENSÄHRADA GALAN YZLAR

Türkmensähra Hazar deñziniñ sol çetinden başlap, sag tarapyndaky Horasan welaýatyna birigýär. Ol bütewiligine täze döredilip, "Gülüstan" diýlip at berlen welaýa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 382 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arazmuhammet Sarly

PYRAGY ILI - BEÝIKLER ILI

Pirim, tagsyr Magtymguly,
Okan medresäñi görsem.
Iliñ şahyr Seýdi ogly,
Seniñ-de obaña barsam!

Andalyp hem Şeýdaýyny,
Ba ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şaýmerdanguly Myrady

KEL-KÖWSERLIK ETMÄÑ...

On dokuzynjy asyryñ aýaklary.
Ine-de Mary-Ahal aralygyndaky ulgamly ýol. Onuñ aññytly aşyrymlary. Ana-da beýikden ykaşakly pesede inişine düşlän ýolagçylar. ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 455 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ümür Esen

SAKGAL NÄME ÜÇIN GOÝBERILÝÄRKÄ?

Meniñ şu saparky ýöretjek pelsepämiñ biraz geñ-tañrak görnäýmegi-de ähtimal. Dogrudanam, ýazjak bolsañ, sakgaldan, murtdan başga zat gapyşdymyka? Ýöne bira ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 612 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (3) | Теги: Çary Geldimyradow

ŞÄGIRTLIK

…“Özüm-ä galhozyň sygyrhanasynda padyman bolup, ömrümi egri dyzyma çenli jork maçja batyp-çomup geçirdim.
Şunça ýylyň içinde gazananymam gara bokurdagyma-ha ýetse ýetendi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 481 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew