ÇARWA HEKAÝATLARY

■ Gury çöp çeýnetmeseň...

— Çary aga, bir hoş habar aýdaýynmy — diýip, Soltan çoluk halypasyna ýüzlendi. Çolugynyň näme aýtjagyny bireýýäm hakydasynda aýla ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

ULY HALYPANYŇ SOŇKY SARGYDY

Halypa sazanda Pürli Sary syrkaw ýatyrka meşhur bagşy Sahy Jepbarow onuň halyny soramaga barypdyr. Kesel halys ysgyn-mydaryny alanam bolsa Pürli aga Gahy bagş ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 383 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

OTPARAZLYK DINI BILEN BAGLANYŞYKLY YRYMLAR

Ýaş çaga aglap goýar ýerde goýmasa, ot ýakyp, oduň közüniň üstüne duz sepip, pat edip patylansoň, çagany oduň üstün¬den eýläk-beýläk bökdürmeli ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 561 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

DÜRLI YNANÇLAR BILEN BAGLANYŞYKLY DÖRÄN YRYMLAR

Uzak ýola düşeniňde ýol dogasyny okasaň, ýoluň hemişe açyk bolarmyş.

* * *
Awçylar awa çykanlarynda, awlary oňar ýaly ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 1402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

HAÝWANLAR, GUŞLAR HAKYNDAKY YRYMLAR

Hiç wagt ýatan ýylana degmeli dälmiş. Gowulyga garaşmaly däl. Ýoldaşy hökman ar alar. Ýylan ýatan adama degmezmiş. Uklap ýatan adamynyň üstünde köke ý ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 789 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

DÜÝŞ ÝORGUTLARY

Hakyky oraşan düýş görmek üçin ilki bilen bütin süňňüň arassa bolmaly, täret kylyp, päkizelenip ýatmaly. Onsoň hem giç ýatyp, ir turmaly. Ir ýatyp, giç turmaklyk akyl üle ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 18198 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (2) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

NOWRUZ YRYMLARY

Semeni taýýarlanylýan wagty gögeren bugdaýyň gökje maýsasynyň ýüzüni gyrkyp alyp, ony saçbaga dakar ekenler. Sebäbi ol bagt getirýärmiş.

* * *
Nowruzd ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 642 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

TEBIGAT HADYSALARY WE HOWA ÝAGDAÝLARY BILEN BAGLY YRYMLAR

Säher bilen itburun gülüni açmasa, şol gün örän yssy bolar.

* * *
Irden guşlar ýapragyň aşak ýüzünde gizlens ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 551 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

ZÄHMET ENDIKLERI WE EKERANÇYLYK
BILEN BAGLY YRYMLAR

Çaga dogrup ýören aýal adamynyň on barmagynyň biri başgalar üçin işlemeli, kömek etmeli. On günden bir gün ile-gü¬ne hyzmat etm ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 490 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

ADAM BEDENI BILEN BAGLANYŞYKLY YRYMLAR

Adamynyň bedeninden bölünip aýrylýan üç zady – saçy, dyrnagy, dişi adamlar basgylasa, onuň eýesi keselleýärmiş.

* * *
Burnuň iç ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 760 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

EDEP-EKRAM BILEN BAGLANYŞYKLY YRYMLAR

Öňüňden garry adam gidip barýan bolsa, geçip gitmeli däl. «Men gyssanmaç, geçip gidäýeýin» diýip soramaly.

* * *
Ýaňy ýetişip ge ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 1051 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

AMERIKANYÑ AÇYLYŞY 

(degişme goşgy)

Heniz düýeguşlar uçýan mahaly,
Düýeguşy münüp uçupdyr türkmen.
Gezip-gezip, aýlanyp giň jahany,
Soňra Amerikany açypd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 452 | Добавил: Garadag | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

BIR DÜRLI ADAMLAR

Adamlaryň şeýle aladasy bar,
Ähli gowy zatlar tiz gutarýar diýp.
Oýlanýarlar hiç wagt tapman bir karar,
Wagt şatlygy juda az getirýär diýp.  
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 361 | Добавил: Garadag | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ŞEÝTANYÑ JYNSY BARMY?

Şeýtanyñ jynsy barmy? Eger şeýtanyñ jynsy bar bolsa, onda Hezreti Adam ata (a.s) bilen Hezreti How enemizi aldawa salan şeýtan erkekmi ýa urkaçy?
Şeýtan barad ... Doly oka»
Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0)

AK DEREGIÑ AÝDYMYNDAN YLHAM ALAWYNYÑ OWAZYNA ÇENLI

(Ýa-da şahyr Kakabaý Ylýasowyň ömri-döredijiligi barada edebi-çeper söhbet)

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Kaka ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 482 | Добавил: Garadag | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ ÖÝLENMEKÇI ÝAŞLARA KÖMEK EDIŞI

Hezreti Aly (r.a) Patmany gelinlik dilemek üçin Pygamberimiziñ (s.a.w) huzuryna barypdyr. Ýöne ol utanj ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 410 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

SINGAPUR NAKYLLARY

• Akyllam, akmagam ukusyz ýaşap bilmez.
• Ala sygryňam süýdi ak.
• Almaz almaz bilen kesiler.
• Altyny peçe atsaňam, reňkini üýtgetmez.
• A ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Hojadow

ÇARWALARYÑ SUW ÇEŞMELERI

Ata Watanymyz taryhy-medeni mirasa örän baý ýurt. Şonuň bilen birlikde, gojaman Köpetdagyň degresi bolsa ýurdumyzda ekerançylyk pudagynyň iň irki ýüze çykan meka ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 455 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çarymyrat Garahanow

ATA MÄNELI

(Ikinji tomuñ birinji kitaby)

Ýazyjy Amanmyrat Şakulyýew "Ata Mäneli" romanynyñ ikinji tomunyñ birinji kitabynda hem ahlak, däp-dessur bilen baglanyşyklul ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 1056 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Şakulyýew

GÖK BÖRI

ýa-da gurt göwünli türkmenleriň ruhy seždesi hakda söhbet

Saparmyrat Türkmenbaşy Ruhnamada ikinji eýýämyň oňonynyň gök böri-boz gurt bolandygyny ýazýar. Munu ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 508 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BAÝLYK BILEN ÖLÇENMEZ, BU JAHANDA BAHAÑ, HEÝ...

Niçikdir bunuň syry, nebsine erki ýetmez.
Iki istär bolsa biri, uýalmaz, ejap etmez.
Haram ýygnalan malyň ýitirsiň, hägehan, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azat Nurgeldiýew

SETIRLEM EZILSE DUÝGULAMDANDYR...

Owadan, päkize arzuw-hyýala
Meň ýüregim üýtgemejek watandy.
Bu gün şol paşmadyk arzuwlam üçin
Öz çagalyk ýyllarymdan utandym.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Pegas | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadоw

DUMNA

Yatağa sırtüstü uzanmış, başını yastığa gömmüştü. Kendi terinden oluşmuş bir havuzda yüzüyordu kafası. Ağzındaki sigaradan çektiği dumandan halkalar yapıyor ve tavana doğru üflüyord ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 373 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejati Göksel