ÝYLGYRSAŇ

Atadurdy Garaýew

Sen ýylgyrsaň, paýrap gökden döküler
Kümüş apbasylar, altyn şaýylar.
Gül açylyp Garagumuň golunda,
Süýji suwdan dolar g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 454 | Добавил: Pegas | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazjuma Agageldiýew, Gazanýaz Hümmedow, Dädebaý Amanow, Baýram Amangylyjow, Kakajan Rejebow, Hojadurdy Haşaýew, Gurban Atajanow

GÖRMEKSIZ GYZA

Utanma, eý, jenan, galdyrgyn başyň,
Sen öz-özüňdenem göwnüň geçirme.
Ok ýaly kirpikleň, ýaý ýaly gaşyň,
Bolmanda nä, umydyňy öçürme.

Sen n ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 508 | Добавил: Bagtygül | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (3) | Теги: Azymberdi Kakaýew

JÜBÜTLIK HAKDA GOŞGY

Jübütlik hem gözelligi barlygyň,
Goşulanlar goşalykda goş bolsun!
Bagt bolsun barça dünýäň, baýlygyň,
Ata-enäň sizden göwni hoş bolsun!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Bagtygül | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

DERÝANYŇ AÝDYMY

Ýene şol goýny möwçli, köňli yşkly, heserli derýa. Ýene şol kenar. Seni küýsäp giden ekenim, joşgunly derýam! Seniň bu owadan kenarlaryňda «Ynsana ylham, belent ruh bar» ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 497 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BOZULMAZ, OGUZ BOÝUMYZ

● ýa-da mukaddes ýigrimi dörtlük barada söhbet

Ata-babalarymyzyň gadymy ýörelgelerinde, syýasy we jemgyýetçilik kadalarynda ýigrimi dört san bilen bag ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 496 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

BEYLİK SİLAH

Kapı yumruklandığında ablam pazardan aldıklarını dolaba yerleştiriyordu, ben de odamda üzerimi değiştiriyordum. O kadar terlemiştim ki üzerimden çıkardığım tişörtün sıksam su ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 326 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Esra Gürel Şen

BİLE İSTEYE YANDIM

Düşündükçe işin içinden çıkamıyorum. En iyisi yazmak. Böylece içimi dökeceğim. Hem de olayların bir yazılı muhasebesini yapmış olurum. Kendimle hesaplaştıktan sonra, mu ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 341 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýamaç Ýalçyn

GAZEDIÑ GYRASYNDAKY ÝAZGYLAR

Ol şeýle bir zäherli weli, ony çakan ýylanyň özi öläýýär.

***

Men oňa däli diýdim, ol maňa däli diýdi. Kimiň dälidigini kesgitlejek ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 543 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

GUM PERDE

Eje, diňe aramyzda zemin bar
Ýogsa, bir birekden daş däl biz beýle.
Şol perzendiň Eziz - diri men heniz,
Bir özüm asmana gaýdamda seýle
Öz seçen ýyld ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 493 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Amannazarоw

BAŞA BARMADYK WESÝET

Öz ilimden gum getiriň,
suw getiriň,
gül getiriň!
Gumdan tumar ýasap boýnumdan
asjak,
Suwy şu ýat ýurduň uly howzuna,
Bir da ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 570 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (3) | Теги: Eziz Amannazarоw