15:51

Düşündirmek kyn

Категория: Goşgular | Просмотров: 371 | Добавил: Perо | Теги: Orhan Weli Kanyk | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Ýer şar aýlanýar / Goşgular - 09.06.2024
Diýer sen / Goşgular - 24.05.2024
Damak belasy... / Goşgular - 22.05.2024
Dert / Goşgular - 06.06.2024
Gözden akan ýaşlaryma / Goşgular - 29.05.2024
Жизнь / Goşgular - 29.02.2024
Şol işandan / Goşgular - 12.06.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Köwşümi / Goşgular - 11.06.2024

Teswirleriň ählisi: 16
0
1 Perо  
1082
Gynansam-da, terjimäni kimiñ edenini anyk bilemok.

0
2 Gunesh  
1399
Kim terjime etdikä, öň biri awtora "at-familýaň ýazmasaň okajak dälem" diýýämidi.

0
3 Perо  
1082
Düşündirmek kyn :)

0
4 Myhman0430  
778
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

Aglasam, eşidersiňizmi sesimi
Setirlerimden?
Degip bilersiňizmi
Gözýaşlaryma, eliňiz bilen?
Bilmezdim: aýdymlaryň şeýle gözel,
Sözleriň ejizdigini
Bu derde düşmezden ozal.
Bir ýer bar, bilýän
Mümkin her zady aýtmak.
Gowja golaýlapdyryn, duýýan
Düşündirip bilemok.

Terjime: @myhman

0
5 Perо  
1082
Myhman, dokunabilirmisin sözi degip bilermisiñ dp alanyñyzy halamadym. Göni manysy şolam bolsa goşguda türkmençesi gelşenok. Emma "sözleriñ ejizdigin bu derde duşmazdan ozal diyeniñizi dogry hasaplayan. Jowahyr sözi doly manyny berip bilmändir owadanlanyp alynsa-da. Berekella, dowam ediñ!

0
6 Haweran  
411
Aglamda
Sesimi duýýañmy beýitlerimde?
El sürüp bilermiñ
gözýaşlaryma?
Bilmezdim
aýdymlañ neneñsi ajap,
sözleriñem tagaşyksyzlygyn!
Ýolukmazdan owal şeýle eleme,
Bilýän şeýle bir künjegiñ barlygyn...
Sygdyryp bor herki zady kelemä.
Duýýanam mazaly golaýlanymy
Düşündirjek söz gelenok dilime.

0
7 Myhman0430  
778
şo ýerin-ä menem birhili gördüm. terjimäni oňaramok. prozaň terjimesine synanyşyp gördüm. başarmanam taşladym. şolam kyn. goşgy hasam kyn. terjimeçi bolmak üçin ýazyjylykdanam (şahyrlykdanam) başyň çykýan bolmaly bolaýmasa.

ýokarkynyň orginaly (türkçesi) maňzyma batmady-da, internetden gözläp gördüm. biraz üýtgeşigräk eken. hem şony paýlaşaýyn hem sözme-söz terjime edip goýaýyn diýdim. soňam "hany-aý, özümi barlaýyn-laý" diýdim welin, ýokarky ýaly gurak zat çykdy. paçty sözme-söz terjime (beýle terjimeler gurak bolýa).

o söze derek ilki kelläme gelen "elläp bilermisiňiz" boldy. ol has birhili. yzynda "eliň bilen" diýen söz bar-da. "eliň bilen ellemek" :-)

iň gowusy çeper terjime. onam başaramok. başarýanlara berekella.

@haweranyňky çeper bolupdyr. ýöne asyl nusgadan biraz daşlaşýan ýaly(rak). gaty daşlaşanogam. başdaky duýmak "eşitmek" manyda, soňky "syzmak", ýagny "duýmak" manyda bolaýmasa, bilemok. hem (orginalynda) liriki gahryman bir kişä ýüzlenmän, umumy gürrüň edýän ýaly.

aý, türkçesiniň özi düşnüksiz, terjimeden nämä garaşjak. "duyar mısınız, dokunur musunuz" diýende haýyş edýämi ýa "başararsyňyzmy" diýýämi, Hudaý bilýä.

0
8 Haweran  
411
Indi birinji terjime hakdaky pikirim:
Gowşak. @myhman agza dogry belleýär: Gurak. Gözýaşy sypap bolanok. Köplük san gerek däl - eliñ diýseñem ýeterlik. Jowahyr nirden geldi bäri? Aýdymlañ gowam bolsa, sözleñ ýeterlik däl, kipaýatsyz, ýerine düşmedik - tagaşyksyz diýýär. Geliñ, kifaýat sözüniñ manysyna bilelikde seredip geçeliñ:
Kifaýat sözüniñ türkmen dilindäki manysy:
ýeterli, ýeterlikli.
Mysal: 1. "Pygly bet baýlardan pakyrlarga kifaýat galmady,
Eý ýaranlar, bes niçik bolmasyn kim ahyrzaman".
(Şeýdaýy).
2. "Bahyla ugramañ, güler ýüz bermäñ,
Möhüm bitirmäge kipaýat ýagşy."
(Magtymguly)

Kifaýat sözüniñ türk dilindäki manysy:
kifayet 1. yetecek ölçüde, miktarda olma, yeterli olma, yetme. (Sinonimi: ýeterlik) 2. bir işi başarabilecek, yapabilecek yetenekte olma. (достаточность)
(Ýagny, iki dilde-de berýän manysy bir diýen ýaly).
Görşüñiz ýaly, kipaýatsyz sözüniñ deregine @myhmanyñ terjimesinde alnan ejiz sözü-de ýerine düşmedik.
Umuman, terjime sungaty inçe sungat, inçe senet. Näçe sünnäleseñ sünnäläp oturmaly. Ýöne munuñ üçin terjime edýän diliñem ezber bilmeli, öz gepleýän diliñdenem kipaýatly goruñ bolmaly. @myhman öz wersiýasyny höwesjeñlik derejesinde ýöne edip goýberendigini aýdýar. Oñky düşnükli. Her kes edip biler. Emma @Peroñ wersiýasy hiç bir babatda tapawutlanmaýar, hatda @myhmanyñ hödürlän wersiýasyndanam gowşakdygyny aýdyp biljek.
Terjimä synanşyk gowy zat. Emma eser diýip okyja hödürlenjek bolsa, höwesjeñlik derejesinden epeý ýokary göterilmelimikä diýýärin.

0
9 Nurdan  
100
Düşündirmek kyn bolsa-da, ahyr düşündiñiz üýşüp ::))

0
10 Yusup  
50
Sözme-söz terjime içýakgyç. Sözme-söz terjime okyjyny alada goýýar.

0
11 Nurdan  
100
Terjimede sözme-söz edip, nusgada gelşi yaly ýerini üýtgetmän edilse terjime eseri tagaşyksz görkezýär, terjimede manyny, syužeti doly, anyk açylyp, sözler ýerbe-ýer goýulyp edilse gowy. Jenayat we jezañ terjimesi gowy, sözme-sözligem gerekdir, esasy many dogry hem çuñ alynmaly.
Soñky wagtlar edilýän terjimeler mana üns bermän sözme söz goyjak bolyarlar. Bu bolsa goşgy bolsun beyleki bolsun eseri ýoýýar. Biziñ dilimizde sözleri bolşy bolşy, gelşi-gelşi yaly geçirende, ol edebiýata degişli ýerini ýitirýär, ýöne bir sözleri birin birin goyulan bolup durýar. eýsem sözleri sözme söz alyp, ýerbe ýer goýup, manyny üýtgetmäni bereniñde hakyky terjime bolyar..

0
12 mango  
651
Orhan Weliniň garaňky-pessimist pikirlerini terjime edişmeşege mendenem bir goşant bolsun.
Aslynda Orhan abi hem gepini düşündirip bilmän aglaýa, göz ýaş edýä, soň aýtmaga söz ejiz (ýetersiz) eken diýýä, soň bir ýer bilýän aýdyp bolýan diýýä, soňam ýenede düşündirip bilmemýok diýo…. Bulaşykda garaz… üns berseňiz kafiýada ýokdur. Ýöne bir duýgusy-da.

Aň-aňlamak-aňlatmak - bular türmençe-hä osoňam….
şoň üçürip "Anlatamiyorum"-y "Aňladabilmeýän" diýip aldym.

AŇLADABILMEÝÄN

Eşdebilermisiňiz şygyrlarymdan
aglasam nalyşymy?
Uzadarmysyňyz eliňiz ýüzüme
sylyp gözýaşlarymy?
Aýdymlaň şeýle şirin,
sözleň ýetersizligin
bilmezdim bu derde düşmeýinçäm.
Her zady aýdabilinýän
bir ýeriň barlygyn bilýän.
Ýakyn baranym aňýan..
Ah, aňladabilmeýän.

0
14 Myhman0430  
778
gawy
aýdymyň şirinligi, soňky dört setiri aýratyn gawy

uzadarmysyňyz eliňiz ýüzüme
sylyp gözýaşlarymy?
mmmmmmm näme diýsemkäm. bir tüýsli öz-ä.

eşdebilermisiňiz, uzadarmysyňyz, aňladabilmeýän, ýetersiz sözleri biraz türkçe kakýamy?

0
15 mango  
651
Eşdebilermisiňiz şygyrlarymdan
aglasam nalyşymy?
Uzadarmysyňyz eliňiz ýüzüme
sylmaga gözýaşymy?

näder?
o sanan sözleriň biziňki.
asyl türkiň öz dili türkmeniňkä kakýar. :-)

0
16 Myhman0430  
778
dogry

0
13 Perо  
1082
Gowy mango, gaty gowy bolupdyr terjimäñ. Orhan akgañ ýüregini bilip duran ýaly hemem ýasama däl edip terjime edipsiñ.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]