ГЛАСНОСТЬ

Пролог

Час пришел. Сегодня знаем точно:
В каждом дел ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 17.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

DOGDUK DEPE

Bu mahal ýolagçy ulagy asfalt ýoly külterläp, daglaryň arasyna siňipdi. Öňki oturgyçlaryň birinde jaýlaşykly oturan ýaşuly bu ýerlere ilkinji gezek gelen adamyň bolşy ýaly töw ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 260 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

IT SAKLAÝAN AÝAL

Parižde gördüm ony, ýanynda akja iti...
It bilen ýaşamaklyk boldy ahyr kysmaty.
Takmyn elli ýaşynda,
Hossary ýok daşynda.
Ýekeje güjüjegi,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 167 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Ruhy Alyýew

SALAM, GÜÝZ!

Gözýetimde böwsüp tümi,
Meýdan salam berýär daňa.
Salam saňa, güýz möwsümi,
Salam mawy asman saňa.

Gün dogmaka turdum towsup,
Şapak n ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 147 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Iwan Şemarykin

AÝDALY, MESELEMKI...

"Ýykyljak araba kyrk gün öňünden jygyldar" diýlişiniň jany bar bolara çemeli. Gyzylarbadyň pedkabinetiniň jaýynyň-da depesi birden aşak çökäýmedi. Ilki bilen potolok ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 176 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Теги: Anna Gurtgeldiýew

GUW, ÇORTAN BALYK HEM LEŇŇEÇ

Iliň agzy bolsa ala,
Işleri hem barmaz ýola,
Hiç bir zada gelmez laýyk.
Ine, bir Guw, Leňňeç hem Çortan balyk
Ýük daşamak üçin ald ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 220 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Iwan Krylow

BAGTYMYZY OGURLAN HAT

Olar bir obada, bir köçäniň ugrunda ýaşaýardy. Çagalary üýşüp Nazar aganyň ýetmişini bellän bolsa, Jemal ejäniň ýedi onlugy tegelemegine ýene-de iki ýyl bardy. Tüwel ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 337 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

366-NJY HIJRI ÝYLY (30.08.976-18.08.977 ý.)

SÖBÜKTEGIN NESILŞALYGYNYŇ DÖREMEGINIŇ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 163 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Esir

251-NJI HIJRI ÝYLY (02.02.865-21.01.866 ý.)

BAGYR TÜRKMENIŇ ÖLDÜRILMEGINIŇ BEÝANY ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 159 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Esir

159-NJY HIJRI ÝYLY (31.10.775 – 19.10.776 ý.)

HORASANDA MUKANNANYŇ PEÝDA BOLMAGYNYŇ BEÝANY

Bu ýyl Humaýt ibn Kahtabanyň ýogalmagynyň öňüsyrasynda Horasanda Mukanna gozgalaň e ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Esir

GOÇ

Seň maňlaýyň tüňňüligi nämüçin?!
Neçün burum-burum buýnuzlaň, goçum?!
Niçik ykbal: halkyň ýeke däbi üçin
Başa-başda boýny üzülen goçum.

Synlap türkme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Torum Ýaýlan Bataşy

GÖRKEZ ATYM, BAGTLY DÖWRÜŇ BADYNY!

Bedew ula gitdi ala meýdanda,
Her kim öz atyna umytly bakýar.
Kelleler göçgünde, göwün heýjanda,
Göýäki gök gürläp, ýyldyrym çakýar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 369 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Döwran Agaly

ÖŇE, DIŇE ÖŇE, ARKADAG BILEN!

Ganat ýaýan wagty halkyň ykbaly,
Öňe, diňe öňe Arkadag bilen!
Döwür bolan däldir bu döwür ýaly,
Öňe, diňe öňe Arkadag bilen!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 207 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

GOŞA GANAT

Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Döwrangeldi Agalyýew soňky ýyllarda döwletimizi berkararlyga, halkymyzy bagtyýarlyga ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň köpugurly beýik işlerin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 215 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

TISIAN

Tisian Weçellio (italýança: Tiziano Vecellio), 1488/1490-njy ýylda Italiýad ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 183 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (5) | Теги: Tisian Weçellio

BA SZIN - ÝÖNEKEÝ HALKYŇ OGLY

Ba Szin – Hytaýda meşhur, elýetmez hem-de iň sarpaly atlaryň biri.
Ýöne şol bir ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 137 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ba Szin

XXIV BAP

Soltan Mahmyt bir hepde garaşdy. Gürgençden gelmeli altyn-kümüş bilen Abul Harys dagydan derek bolmady. Ol:
- Muhammet, Gürgençden henize çenli habar ýog-a. Ýa senem...-di ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 161 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XXIII BAP

Hazaraspdan Gürgenje çenli aralyk atlary haýdap sürende üç günlik ýoldy. Muhammet ibn Salam özüniň üç günden soň näme boljagyny bilmäni üçin atlary gyssaman öz maýdalyna sürüp, ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 166 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XXII BAP

Muhammet ibn Salamyň iberen çapary Gazna ýetip baranda soltan Mahmyt öz köşgünde Biruny bilen fäläkiýet ylmyna degişli hadysalar barada gürrüň edip otyrdy. Birunynyň Gazna geleni ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 140 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XXI BAP

Suhaýlynyň yzyna ugradan atlysyndan iberen habary menzillerden menzillere aşyp, ertesi gijäniň ýaryna golaý Gürgenje ýetip bardy. Çaparyň gelenini aýdanlarynda gijäniň ýarynda gel ... Doly oka»
Просмотров: 140 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XX BAP

Soltan Mahmyt Gaznalynyň Horezmşanyň öňünde goýan esasy talaplarynyň berjaý edilip, alymlaryň Gazna iberilmegi, adynyň hutba goşulmagy Gürgençde biraz närazylyk meýillerini döreden ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 144 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XIX BAP

Gaznadan gelin geldi. Horezminiň gazaply gyşy geçip, bahar bilen bile geldi. Dabarasy dag aşan toý tutuldy. Ertekilerdäki ýaly kyrk gije-gündiz bolmasa-da, üç gün dowam eden toýda ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 151 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

ХVIII BAP

Köşkdäki gijäniň ýaryna golaý gutaran ýygnakdan soň Muhammet ibn Salam medresedäki hüjresine gelip, gapysyny açyp ýetişmänkä, ýeňsesinde biriniň:
-Salawmaleýkum, jenap Mu ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XVII BAP

Birunynyň Ýer togalagynyň şeklini ýasap, horezmşanyň köşgüne eltip berenligi hakyndaky habar dünýäniň çar tarapyna ýaýrady. Bu habar bilen Birunynyň şan-şöhraty ýene-de artdy. Em ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 146 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XVI BAP

Muhammet ibn Salam iki gün öýlerinde bolansoñ Gürgenje gaýdyp, "Beýtül hikmäge" geldi. Biruny ýerınde ýokdy, ol köşkde Horezmşanyñ huzuryndady.Ibn Salam "ýer togalagynyñ" duran Bi ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XV BAP

Gürgençdäki gyzgalaňly durmuş, iş Muhammet ibn Salamy öýünden, obasyndan çetleşdiren ýalydy. Arada ol oýlanyp görse, öýünden çykyp gaýdanyna iki aýa golaýlapdyr. Öň şonça ýyllap aý ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 146 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XIV BAP

Dogduk mekany, ýaşlygynyň ajaýyp döwri geçen Kätden baş alyp çykyp gaýdanyndan soň Biruny ilki Reý şäherine bardy. Bu gözel, asuda şäheriň emiri Fath ad Döwlä ýogalanyndan soň ogu ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 154 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XIII BAP

Muhammet ibn Salam atdaşy bilen mesawy gürrüňe berlip, wagt öýle bolanyny hem duýman otyrdy. Birden daşardan eşidilen seslere böküp turdular. «Geldiler» diýdi Muhammet Tarhan. Ib ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 151 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XII BAP

Kätiň bazarlarynda, kerwensaraýlarda, medrese we metjitlerde Gürgenjiň emiri Käti basyp almak üçin goşun toplaýarmyş diýen myş-myş habarlar ýaýrady. Bu habar ýalanmy, çynmy anyk b ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 144 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

XI BAP

Aburaýhan halypasynyň beren bu gürrüňinden soň Watanynyň geçmişi bilen juda gyzyklanyp ugrady. Horezminiň öz ýazuwy, öz dilindäki kitaplar, ol kitaplarda nämeler ýazylandygy, arapl ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

TEKE BAZARDA

Segsen ýedinji ýyl.
Gara görgülik.
Düýn öýlän ýyglan üç halta hyýar, terligine durar ýaly ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 252 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

X BAP

Abureýhan Muhammet ben Ahmet al Biruny Horezminiň ylym asmanynda parlak ýyldyz bolup döräpdi. Birunynyň doglup ösen mekany Gündogar Horezmiň paýtagty Kät Günbatar Horezmiň paýtagty ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 141 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

IX BAP

Ibn Salam guşluga golaý gözüni açdy. Görse, özüniň medresedäki hüjresinde däl-de, bir şahana otagda, ýumşak ýatalganyň üstünde ýatyr. Huşuny jemläp, bolan wakalary yzygiderli serin ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 157 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

VIII BAP

Ol on ýyllyk aýralykdan soň magşugynyň wysalyna ýeten aşyk kimin Gürgenjiň jemalyny gijesine-de görmek isleýärdi. Tomsuň agşamky howasy gündiziňkä garanda salkynyrakdy. Çünki Gür ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 158 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

VII BAP

Muhammet ibn Salam nobatdaky niýetlän ýeri özüniň ýedi ýyl tälim alan medresesine bardy. Ol bu ýere diňe özüni okadan muderrislerine salama däl-de, özüne ýaşamak üçin medresedäki ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 151 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0)

VI BAP

Her bir adam öz ömründe bir zada bagly bolýar. Eger ol şol zada çyn ýürekden berlen bolsa ol zat onuň ünsüni başga zatlardan sowup, özüne bendi edýär. Muhammet ibn Salam hem öz ömr ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 146 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

V BAP

Rugsar atly ol sazandar gyz Mahmyt nakgaş diýen biçak zehinli nakgaşyň ýeke täk perzendi bolupdyr. Aýaly irräk ýogalansoň nakgaş ähli mährini, söýgüsini şu gyzyna berip, ösdürüpdir. ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 133 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

«ПОКОЛЕНЬЮ С СИРЕНЬЮ…»

Поколенью с сиренью
И с Пасхой в Кремле,
Мой привет поколенью
По колено в земле,

А сединами – в звездах!
Вам, слышней камыш ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

ВАМ

Могилы вольности Каргебиль и Гуниб
Были соразделителями со мной единых зрелищ,
И, за столом присутствуя, они б
Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 136 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Welimir Hlebnikow

«ЗНАЮ, БЕДНАЯ, ТЯЖКОЕ БРЕМЯ…»

Смерть и время царят на земле –
Ты владыками их не зови.
Вл. Соловьев


Знаю, бедная, тяжкое бремя
Ты отвека ус ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Blok

«ЗВЁЗДЫ ТИХОНЬКО ШЕПТАЛИС…»

Звезды тихонько шептались,
Звезды смотрели на нас.
Милая, верь мне, – в тот час
Звезды над нами смеялись.

Спрашивал я: «Не ме ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 128 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Waleriý Brýusow

ИЗ ТЬМЫ ВРЕМЁН

В ночь, когда родился Александр Македонский, безумец Герострат, томимый жаждой славы, сжег знаменитый храм Дианы в Эфесе, за что и поплатился жизнью.
Учебник д ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Semýon Nadson

EPITRE À L’APÔTRE

От Русского, по прочтении отрывков из лекций г-на Мискиевича

Небесный царь благослови
Твои благие начинанья –
Муж несомненного призвань ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 134 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Fýodor Týutçew

IV BAP

Günortana golaý Gürgençden çykan Ibn Salam on ýyl mysapyrlykda başdan geçirenlerini ýatlap barşyna obalaryna ýetip geleninide, gün öýleden aganyny hem duýmady. Çagalygy, ýetginjekl ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 139 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

III BAP

Kerwenbaşy bilen hoşlaşyp, şäheriň derwezesinden çykan Ibn Salam atynyň başyny yzyna aýlap, Gürgenji gurşap alan beýik diwara bir salym buýsanç bilen seredip durdy. Soňra obasyna ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 157 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

II BAP

Tibbi gözden geçiriliş tamam boldy. Lukmanlaryň ýolbaşçysy kerwende keselli adamyň ýokdugy üçin hemmesine şähere girmäge rugsat berýän resminama möhür basyp, kerwenbaşa gowşurdy. Ş ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 167 | Добавил: Haweran | Дата: 16.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Reýimbaý Sabyrow