DEREKLERIÑ KYSSASY

Köne Aşgabadyň ýerinden mikroraýon düşüp, oba ileri süýşdi. Ilat täze ýerden ýurt tutundy. Şeker eje bilen Tugur aga göçmediler. Olar "Tugruň derekleriniň" ýanynda gald ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 199 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Abdy Kulyýеw

MAÝMYN BILEN ÄÝNEK

Maýmyn garrap, çöňňelensoň gözleri,
("Munuň özi şeýle uly aýyp däl.
Äýnek edin, beren puluň haýp däl")
Adamlardan eşdip şeýle sözleri,
Alty ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 186 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Iwan Krylow

PIL WOÝEWODLYKDA

Abraýly hem-de güýçli,
Hem akylly bolan kişiň
Eger-de ýüregi bolaýsa ýuka,
Garaşyber erbet waka.

* * *

Woýewodlykda tokaýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 156 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Iwan Krylow

ALLAK KAKA, ALSANA MENI!

Allak kakanyň ýatkeşligi ýabygorlydy. Aslynda ol ýaş mahallaram özüniň huşsuzlygyndan zeýrenip ýören adamdy, indi-hä ýaş-ýeleňem däl, alty onlugy tegeläp ýör. Iň ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 167 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ALMALYŇ OÝUNDA

Bu mahal giň giden läle-reýhanlyga bürenen sähralykdan uç-gyraksyz gyrymsy tokaýlygyň içi bilen tebigatyň eçilen görk-gözelliginden ýetdik serpaýyny alan almalyň oýuna bary ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 160 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

DOGDUK OBAM

Arada aýlandym, dogduk obama,
Ýar üçin gül-çemen bogduk obama.

Barsaň çynar başyn egip garşylar,
Sumbar derýa bol suw bilen pagşyldar.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 146 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ÝOL

Ynha köçe bilen barýaryn,
oýnaýan jykyrdap,
ylgaýan böküp,
Eger ýykylaýsam, birden büdüräp,
galdyrlar.
Meniñ elimden tutup,
Ägä bol diýip, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 202 | Добавил: Remezan | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Remezan Mämetgurbanow

ERGENEKSIZ

Goñşy aýal ýaş gelinden:
- Gelin, atañ öýünde kim bar? - diýip soraýar.
Gelin ýylgyrjyrap:
- Enemem, ejemem, kakamam, jigilerimem bar - diýip, jogap berýär ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 192 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Meretdurdy Temmimow

МИСТЕРУ ХЬЮ

Е.С.Кругликовой

Хорошо, когда мы духом юны,
Хоть полвека на земле цветем,
И дрожат серебряные струны
В волосах и в сердце молодом.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Maksimilian Woloşin

ГЛАЗА

Привычные к степям – глаза,
Привычные к слезам – глаза,
Зеленые – соленые –
Крестьянские глаза!

Была бы бабою простой,
Всегда б платили за п ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 128 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

ГОЛОС

Чей-то обманчивый голос поет,
Кто пробудился от сна и зовет?

Где-то в далеких знакомых краях
Гаснут и тают лучи в облаках.

Ночь наступает, но ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Blok

«НЕ ПЛАЧЬ И НЕ ДУМАЙ…»

Не плачь и не думай:
Прошедшего – нет!
Приветственным шумом
Врывается свет.

Уснувши, ты умер
И утром воскрес, –
Смот ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 136 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Waleriý Brýusow

А.Л.БРЖЕСКОЙ

Я вам пророчил поклоненье,
Венец прекрасному челу,
И расточал свое уменье
Воздать вам должную хвалу.

Теперь же слабый мой умишка
Не б ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Afanasiý Fet

KIREÝÇIDÄKI SORGAN

Erbetlikleň adamyň üstüne yzba-yz dökülmek häsiýeti bar.
Ýöne ýere aýtmaýarlar: bela geldi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 224 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (3) | Теги: Haruki Murakami

EJEM HAKYNDA

Mekdebi tamamlanymyza ýigrimi ýyl boldy, duşuşalyň, könäni ýatlaşalyň diýişdik. Ýaşymyz kyrka ýetip bar ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 305 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Ylýas Amangeldi

NOWRUZ GURBANMYRADOW

Nowruz Gurbanmyradow 1951-nji ýylda Tejen etrabynyň Babadaýha ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 502 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (3) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

«Ýagşydan at galar» diýýär türkmen. Ömrüni döredijilige bagyşlan ynsanlardan bolsa ýagşy atdan başga-da, ýazan eserleri okyjylara hemişelik ýadygär galýar. Halypa ýazyjy, žurnalist Nowruz Gurban ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 243 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

ŽURNALIST ÝOLUNYŇ BEÝANY

Görnükli ýazyjy, şahyr, dramaturg Hemra Şirow žurnalistli ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 183 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Halyk Jumat