GÜÝZ GELSE...

Nämüçinkä?!
Aşyk bolýan her gezek,
Zemin zer lybasyn atynan çagy
Arşda karar tapman aglajak bolýan,
Çal bulutdan öýme oransa baglar.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 182 | Добавил: Haweran | Дата: 04.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Zöhre Öwezowa

DUÝGULAR

Ýaşap bilmen baş galdyrman,
Durkum bilen durkam ýanyp.
Ýaşap bilmen söweş gurman,
Gaý küýsemän, ymyzganyp.

Daşda durup jeň gohundan,
Goý, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 146 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Karl Marks

MUKAM

Bu giden sähranyň tarypy ýatyr,
Türkmen ülkesiniň taryhy ýatyr,
Gojalar diň salyp gijesin ötir,
Mukam.

Guş-gumryny zemin üste gonduran,
Ýang ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 150 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sary Näzmeñliýew

"GYZYKLY GEÇMIŞIM AÝRY DÄL SENDEN..."

Gyzykly geçmişim aýry däl senden,
Arzuwlarmyň başlangyjy mekdepdi.
"Harplykdan" başlanan pikirlenmeler,
Bu uly durmuşyň tohumyn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 206 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Seýitmämmet Hydyrow

GARLAWAÇ

Ganatyňda ýaşyl öller parlasyn
Gel, garlawaç!
Süýji-süýji saýra-da,
Sesiň eşden zemin ýüzün durlasyn
Ýer ýüzüne göklük bolup ýaýra-da!

Ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 229 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ýazjuma Agageldiýew

KIM RAZY DÄL?

- Gör, siziň naçalnigiňiz nähili rehimli adam. Işden ir goýberip, özi ertire çenli garawulyň ornuna galaýypdyr. Gör, nähili dözümsiz başlyk.
- Diýmek, onda sen maňa ö ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 166 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Malhaz Sotadze

DAÝHAN

Men bir garamaýak, pukara daýhan,
Her öňýeten maňa "rehim eden" bolýar.
Şeýdip ganym sorup özüm deý ynsan,
Işledýär, gynaýar, çekeläp her ýan,
Süteme du ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 155 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ýakub Kolas

NIKAPLY BOÝAGÇY HEKIM BOÝAGÇY

Anhelika Okampo bagyşlanýar

(Gysgaldylyp alyndy)


Ýalňyşmaýan bolsam, ýüzi perdeli (has takygy, nikaply) pygamber diýl ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 173 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Horhe Luis Borhes

KOSMIK BIRLEŞIK: BAŞLANGYÇ

BS UNIVERSE

Bu gije Stiwgold şäherç ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 235 | Добавил: hanturebs | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

KELLESI BULAŞYK LIDER

M.Gorbaçýow boýunça düýpli jedelleri etmegimiz gerek. Sosial ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 270 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

DERÝADA YLGAP BARÝAN NUR AKÝAR

Derýada ylgap barýan nur akýar,
Çuňluga üznüksiz gaçyp,
O taýda görünmezlik başlaýar,
O taýda akym batly,
Sowukda-da, tümlükde-d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 167 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Migel Anhel Asturias

JEROM KLAPKA JEROM

Jerom Klapka Jerom (iňlisçe: Jerome Klapka Jerome) 1859-njy ýyl ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 162 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Jerom Klapka Jerom

DUBULTY

Biz mekdepde iňlis, nemes dillerini öwrenýäris. Uniwersitetde-de, pedagogik institutda-da şol dilleri öwredýän ýörite fakultetler bar. Örän gowy zat, ýöne biz şolar bilen bir hata ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 166 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KÜÝSEÝÄN

Belli ýazyjy Osman Ödäýewi ýatlap

Kän gijeleň ukusyny ürküzip,
Halypaly günlerimi küýseýän.
Päk ýüregin didesinde görkezip,
«Dogan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 242 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Döwran Agaly

Dördünji gün

BAGT NÄME? YNAM — ÝEŇIŞIŇ ÖZENI

Daňdanyň ümüş-tam ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 193 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

"КАСПИЙ" GAZETI TÜRKMENLER HAKYNDA

Geçen asyryň ahyrynda, şu asyryň başynda Bakuwd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 264 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Walentin Sterligow

GÜÝZ

Güýzüň özboluşly gözelligi bar,
Ýere düşäpdir ol altyndan haly.
Arman, zerbap donun geýen bu baglar,
Ömrümiň mizanyn ýatladýan ýaly.

Howa-da gün-gün ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 181 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ÝÜREKDEŞ GÜRRÜŇ

Kişiň bagtyn alyp bagtly bolmak kyn,
Enelerem bagty dogurmaýarlar.
Biri bir setirmi alsa begenýän,
Gowy şahyrlary ogurlaýarlar.

Atamyrat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 212 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

NÄ KÖRI BAR!

Gaруdan kоwdular, tördеn kоwdular
Öýlänе-de gоýman irdеn kоwdular.
Sеsiň sеsimize mеňzänok diýip,
Gargаlar bilbili hоrdan kоwdular.

Amаndurd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 204 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Röwşen Taganow

"Lýubow Turbina 1942-nji ýylda Aşgabatda eneden dogulýar. 1956-njy ýyldan bäri Minskide ýaşaýar. Ilki Belorussiýanyň W.I.Lenin adyndaky döwlet uniwersitetiniň fizika fakultetini, soňra bolsa gaýyba ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 159 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Lýubow Turbina

TATUANA HAKDA ROWAÝAT

Tatuia zyndanlarynda ser-sepil...

Ussat ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 231 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Migel Anhel Asturias

SOKAKLAR HÂLÂ VARKEN
... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 171 | Добавил: hanturebs | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gökjan Şahin

Категория: Goşgular | Просмотров: 207 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ÇÖLDÄKI BETBAGTLYK

Giden bir çölüstanlykda Ýolbars ýaşaýardy. Günlerde bir gün ol awa çykanda eli portfelli bir adama satypdyr. Onsoňam bir zady bellemek gerek. Ýolbarsam ýowuzdan eýmenç, ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 154 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Walentin Çemeris

MIGEL ANHEL ASTURIAS

Migel Anhel Asturias Rosales (ispança: Miguel Ángel Asturias ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 167 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Migel Anhel Asturias

TAL ÝAP

I.

Meniň doglan ýerim gözel Akdepe,
Göz gerek görmäge seniň tal ýabyň.
Ýatlasam-da seni senden alysda,
Gujagyňa düşen ýaly bolýaryn.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 168 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Ahmet Mämmedow

"OGLANLYKDA KÄMILLIGE GYSSANYP..."

Oglanlykda kämillige gyssanyp,
Saz diňledi gojalygyň heňinden.
Ýyldyrym deý çar tarapa aat salyp,
Geçip gitdi jahyllygyň deňinden. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 159 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Nikolaý Golowkin

HAT

Maňa ýazan bu hatyň,
Gorkuzmady meni hiç.
Näçe diýseň diýiber,
«Söýüşere indi giç».

Maňa ýazan jogabyň,
Tutuş bir uly roman.
Söýmeseň k ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 191 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Genrih Geýne

GUTLANMADYK TOÝ

Bu gün öñki günler ýaly birmeñzeş bolmady. Säher bilen guşlaryñ jürküldisi Gülnaryñ göwnüni heýjana getirdi. Gülnar ýokary okuw jaýynda bilimini artdyryp, täze durmuşa gad ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 227 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Ogulhally Muhammedowa

"ALMANY" ÝALAN ÇÜÝREDER ...

Owalbaşda "Almany'' goşa dyrnagyň içine almagymyň sebä ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 172 | Добавил: Taryhçy | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrguly Baýryýew

«БЕЗ БОГА, БЕЗ ХЛЕБА, БЕЗ КРОВА…»

Без Бога, без хлеба, без крова,
– Со страстью! со звоном! со славой! –
Ведет арестант чернобровый
В Сибирь – молодую жену.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 137 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

«В МОИХ СЛОВАХ БЕССТЫДСТВО БЫЛО…»

В моих словах бесстыдство было,
В твоих очах – упорство дня,
И мы боролись с равной силой,
Друг друга жаждя и кляня.

А ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 137 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Waleriý Brýusow

ДРУЗЬЯМ

Друзья! Мы часто собирались,
Чтоб вместе время проводить,
Мы разговором развлекались,
И книги разные читались –
Немного редко, может быть.
Но по ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Maksimilian Woloşin

ТИШИНА

Бури лишь в юности сердце пленяют,
Но пролетают:
Сила ничтожна их дикая,
И после них остается одна
Правда великая,
Ненарушимая –
В сердце ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 134 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Dmitriý Merežkowskiý

ПОСЛАНИЕ К БРАТУ

Минули же и годы заточенья;
А думал я: конца не будет им!
Податели молитв и вдохновенья,
Они парили над челом моим,
И были их отзывом песнопен ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 127 | Добавил: Haweran | Дата: 03.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Wilgelm Kýuhelbeker