ÇÄGÄŇ KITABY

...thy rope of sands...
George Herbert

(...çägede ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 235 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Horhe Luis Borhes

HORHE LUIS BORHES

Horhe Fransisko Isidoro Luis Borhes Asewede (ispança: Jorge Fran ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 230 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (11) | Теги: Horhe Luis Borhes

Üçünji gün

MAKSADA ÝETMEGIŇ ÝOLUNDAKY ÝEDI BASGANÇAK WE ALTY KADA

... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 260 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

ÝAŞLYK ÝYLLARYNDA ÝAZYLAN GOŞGULAR

UKUSYZ GIJELER

Dümtünip geçirýän uzak gijäni,
Erksiz oýlandyrýan pikiri boýlap.
Käteler duýamok
säher bolanny
A ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 221 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMENLERI KIM AÇYPDYR?!

Käte janyýangynlyk bilen şeýle diýerdiň:
— Bizde soňky döwürde bir häsiýet döredi: birini ilki ýerden alyp ýere sokup, öldürip: soňundan hor bolup gowy ad ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 261 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ÖDE ABDYLLAÝEW

Öwrenişip giden bir nakylymyz bar: «Tankyt ajy bolsa-da, süýji» diýip. Tankydyň süýji ýeri ýok. Süýji diýlip, onuň peýdalylygy, degerli netije çykarylmalydygy göz öňünde tu ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 201 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MÄLIK ŞA (1055-1093 ý.)

Jelaleddin Abul Fath Mälik şa Beýik seljuk-türkmen döwletiniň taryhyndaky iň dabaraly, guwançly ýylda — Togrul begiň uly şowhun, uly ýeňiş bilen yslam halyflygynyň ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 278 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

DÜŞEKÇE

Merdan düşekçesini ähli oýnawaçlaryndan eý görýär. Sebäbi düşekçesi ony uzak gije ondan-oňa gezdirýär. Köp-köp şäherlere aýlaýar. Täze dost tapyp berýär. Güýjüne güýç goşýar. Kim ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 167 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

OKAMAK BAGTY

MYRATGELDI BERDIÝEW: — Türkmen halky ýagşy arzuw-umytlar bilen Täze, 2014-nji ýyly — Bedew ýylyny garşylady. Halkymyz bu garşylanan ýylyň tüýs çeper sözüň, edebiýatyň, sungat ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 243 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Myratgeldi Berdiýеw, Osman ÖDE

Ikinji gün

AKYLDAR ŞYH TIMURA DUÝGURLYGYŇ, DÜŞBÜLIGIŇ SYRYNY AÇÝAR
... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 190 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mirzeahmet Norbekow

SSSR NÄDIP DARGADY?

Komminizmi berkarar etmegi arzuwlaýan sosialistik jemgyýetleri ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 332 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Doguhan Myrat Ýüjel

...DAN SOŇ

Ulular – mön.
Ulular – türkana.
Ulular – köpbilmiş.
Ulular – gedem.
Şoň üçinem olaryň her birem özünden özge islendik başga kişä, hatda öz aň ýetiri ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 204 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ÖZÜ-DE SATLYKDY, ÝURDY-DA SATDY

Mihail Gorbaçýow aradan çykdy.
Sosialistik ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 454 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (11) | Теги: Soner Ýalçyn

SENTÝABR

01.09.1946 ý. - Türkmen şahyry, ýazyjy, dramaturg, terjimeçi, senarist Nobatguly Rejebow doguldy.
01.09.1963 ý. - Türk futbolçysy, tälimçi, Balkanabadyñ "Balkan" (öñki "Ne ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 253 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şu aý

GÖZE ILMEÝÄN HYZMATLAR

Şahyr Kerim Gurbannepesow 1988-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda aradan çykdy. Türkmen halkyna bu örän agyr ýitgi boldy. Owaly bilen şeýle uly ussat aramyzdan gitdi. Iki ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 228 | Добавил: Taryhçy | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (2) | Теги: Нudaýberdi Нallyýew

YLMYÑA GÖRÄ GÜRLE!

“SAÑA bu kitaby inderen OL. Munuñ aýatlaryndan bir kysmy muhkem ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 198 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

«ЗА ТО, ЧТО ТЫ БЛЮЛА УСТАВ ЗАКОНОВ…»

Анчутке

За то, что ты блюла устав законов
И стопы книг на полках и в шкафах;
За то, что делала «Наполеонов»
Н ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 168 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Maksimilian Woloşin

«МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ВЕЛИЧЬЕ…»

Мое последнее величье
На дерзком голоде заплат!
В сухие руки ростовщичьи
Снесен последний мой заклад.

Промотанному – в ночь – на ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Marina Swetaýewa

ОСЕНЬ

Свет золотой в алтаре,
В окнах – цветистые стекла.
Я прихожу в этот храм на заре,
Осенью сердце поблекло…
Вещее сердце – поблёкло…

Грустно. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 153 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Wladislaw Hodasewiç

ВЕРБНАЯ СУББОТА

Вечерние люди уходят в дома.
Над городом синяя ночь зажжена.
Боярышни тихо идут в терема.
По улице веет, гуляет весна.

На улице праздник, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 146 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Blok

«ИДУ ПО БУЛЬВАРУ. В ПОМЕРКШЕЙ ЛИСТВЕ…»

Иду по бульвару. В померкшей листве,
Как бабочки, роем блестят фонари,
Как бабочки, роем в моей голове
Нелепые думы шумят и. шу ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 156 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Waleriý Brýusow

ШАРМАНЩИК

Усталый и бледный, сияющим днем
Шарманщик играет у нас под окном.
Сбегаются дети послушать игру,
Пришлася шарманка его ко двору.
Он вертит шарманку, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 175 | Добавил: Haweran | Дата: 01.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Konstantin Fofanow