17:46

Goňşy / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 321 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 5.0/3
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Haýsy gowy? / Gündogar hekaýaty - 05.03.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Ahmyryň awusy / hekaýa - 13.01.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 mango  
651
Serdar kaka, araky öwgüli makaladan soň size bir zat diýmäge-de het edip bilmän duran bolup otyryn. Onda-da… diýenim gowy ýaly.
Hekaýaň soňy, ýaşulyň ruhunyň ýagdan gyl sogrulan ýaly asmana göterilmegini orslar aýtmyşlaýyn masterskiý ýazypdyrsyň. Gowulygy şo ýerde aýtjagyňy ylaýjak, ykjamja, süýndirmänjik, original meňzetmeler bilen aýdanyňda (ejesiniň eliniň mähribanlygy bilen janynyň alynmagy).
Ýöne, umuman-a kän süýnirmänsiňem welin, ýene-de gysmaly ýerleri bar ýaly.
Ýene-de şol Ýasin okanda, onuň terjimesini hekaýada bermek geregem dälmikä diýýän. Bu meniň pikirimdir. Ýene-de dogrusyny siz bilersiňiz.
Hä… ýene-de onuň kempiri bilen mähnet göwre oglynyň ýalňyşyp goňşy ýatan bolnoýa (merhuma) özleriniňkidir öýtmelerini biraz tasa getirmelimi? Ýagny olar öz ýaşulylarynyň ýatan palatasyny bilişleri ýaly, ýatan koýkasynam bilmelidir-ä.
Ýöne, wakalar gaty gowy… iňňildäp ýatan hossarsyz, ýasin okamagy, goňşyň ölüminiň yzyndan özüniňem ötegitmesi, hossarlaň ýalňyşyp duruşy…
Ýene bir sorag. Hekaýa täzemikä? Täze ýaly.

0
3 Bagabat  
43
Hekaýa täze. Saýta goýlan güni ýazylan.

0
2 Bagabat  
43
Hekaýaň soňaldysyny birneme üýtgetdim. Hetjiklenip, hemmeje detaly jikme-jik "çeýnelip" berilse halamaýan okyjylaryň bardygyny bilýänem welin, awtorlaň aglaba köpüsinde diýjek bolanyna düşünilmezliginden çekinmegem bolaýýar.

0
4 Gumlygelin  
8
Agyr hassañ ahwaly,ne eýläk,ne beýläk bolup añynda döreýän bulaşyk pikirler,ruhy sogrulan soñky ahwallaram gowy beýan edilipdir.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]