14:43

Gül / mini-nowella

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 203 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 5.0/5
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Diriligiň derdi / hekaýa - 12.01.2024
Köprüler / hekaýa - 15.01.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Gara menek / hekaýa - 11.06.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 mango  
651
Ýene bir soňy hezillik bilen gutarýan krosword-hekaýa.
Milise, garawul, ezraýyl… :-) . Güldürdi. Güldim.
Opba!-dan soňuny alyp bilmedi…. Bilmedim.
Dowam. Dowamyna.

0
2 Bagabat  
43
...Depesinden asman, ýyldyzlar oňa ýaňsyly garaýar. Özem olar şo gyza meňzeýä.
Birdenem: Opba! Gaçanda ýolan gülüni taşlamagam undupdyr. Hahahaýlap öz bolşuna gülüp başlaýar. Dessine-de ýaňky mähri giden gyzy ýadyna düşüp iňkise gidýär. Indi ol özüne sataşarmyka? Gama batýar. Uludan dem alýar. Gijäň sergin howasy kükregini doldurýar. Ajaýyp dünýä. Jaýlar garaňkylyga beslenen. Penjireleri ýagty. Dünýe-de şeýlebir giň, şeýlebir giň...Ýene-de uludan dem alyp, ýeňleýär-de öz-özüne jogap berýär:
-Hökman sataşar...
"Başgaça bolmagy mümkin däl".
Soňam: "Gerekli alar-da" diýen pikir bilen elindäki güli oturgyçda goýýar.
Özüniň-ä derdine ýaradyp bilmedi. Belki başga bir umydygäriň derdine ýarar-da, şolam güli alar...Soňam gowşurar...
Öz eden işine monça bolup, ýylgyrdy.
Göwnüne bolmasa, oň ýylgyryşyna daş-töweregini gurşaýan gije-de, asmanam, jaýlaram goşulyşyp ýylgyryşýan ýaly boldular.
Süňňüni düşnüksiz lezzet gaplap aldy.
Hezillik...

0
3 Remezan  
1397
Täsin, gyzykly, pikirlendiriji.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]