01:26

Quran haqda biliklərimiz

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 559 | Добавил: Gökböri | Теги: Müşfik Mehdibäýli | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Edebi makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Can-Kurt  
127
@gökböri Azerbeýjança goýan mowzuklaň gowy, dil öwrenmägede gowy boljak. Ýöne saňa bir maslahat: men şol Azerbeýjanlaň gaty känii biln ýazyşyp gördüm int. de (G+ da) we şuňa göz ýetirdim. Olaryň içinde gaty köpüsi şaýy'lardan durýan ýaly. Öz sahypalarynda diňe şaýylyk hakyndaky zatlary ýazýarlar (belki diňe maňa duşýanlary şeýledir). Dört Çaryýarlary Allh olardan razy bolsun gaty halanoklar, başgada ähli sünnede garşy zatlary köp eken. Şonuň üçin diýýän, dini ýazgylary bolsa seresap çemeleş, birden ýalňyş zatlar bolsa güňä galýmaly.

0
2 Can-Kurt  
127
@Has nəhili düşündirseñ şol bolar, səbəbi sən çox bilmişlər dəysin.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]